as-Salaam alaikoum wa Rahmatoelahie wa Baraktoehoeh,

Hier een paar Ahadeeth omtrent "De Tekenen voor de Dag des Oordeels". Lees voor de rest van Ahadeeth de onderstaande link...

Bron: "De Tekenen Voor de Dag des Oordeels"


De Tekenen Voor de Dag des Oordeels

Auteur: Al-Haafidh Ibn Katheer Hadeeth
Gecontroleerd: Abu Talhah Daawood Burbank


Ayaat en Ahaadeeth over het Uur


Hij (sallallahoe ‘alayhi wa sellem) zei, “het zal zeker voorbijkomen. Wat heb je ervoor voorbereid? De man zei, “O Boodschapper van Allaah, ik heb er niet veel ervoor voorbereid op de weg van gebed en goede werken, maar ik hou van Allaah en Zijn Boodschapper.”De Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sellem) zei,”Je zal zijn met degenen van wie jij houdt.”De moslims waren nooit zo verheugd wanneer zij deze Hadeeth hoorden. [2]
[2] een gelijkwaardige hadeeth was overgeleverd door Bukhaaree in kitaab Al-Adab.

Anas ibn Malik zei,
“Ik zal je een hadeeth vertellen die ik hoorde van de Boodschapper van Allaah, en die door niemand aan jou zal vertellen na mij. Ik hoorde hem zeggen, “Onder de tekenen van Het Uur zal de verdwijning van kennis zijn en de verschijning van ontwetendheid. Overspel zal overheersend zijn en het drinken van wijn zal gewoon zijn. Het aantal van mannen zal verminderen en het aantal van vrouwen zal stijgen todat er vijftig vrouwen moeten worden verzorgd door één man.” Deze Hadeeth waren vermeld in de twee Saheehs van de Hadeeth van ‘Ab Rabbini . [3]
[3] een vergelijkbare hadeeth was overgeleverd door al-Bukharee in kitaab al-‘Ilm, 1/30,31 en door Muslim.

‘Imran ibn Husayn zei, “De Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sellem) zei, ‘Sommige mensen van deze Ummah zullen worden opgeslokt door de aarde, anderen zullen worden veranderd in dieren en sommige gebombadeerd met stenen. ةén van de Muslims vroeg, “Wanneer zal dat zijn, O Boodschapper van Allaah?” Hij zei, “Wanneer zangers en muzikale instrumenten populair zullen worden en veel wijn zal er gedronken worden.”[4]
[4] overgeleverd door at-Tirmidhee
Voetnoot vertaler: Saheeh, Silsilatul Ahadeeth as-Saheehah: 1604

De grotere Tekenen van het Uur
Nadat de kleinere tekenen van het Uur verschijnen en vermeerderen zal mensheid een fase van grote pijn (lijden) bereiken. Dan zal de verwachte Mahdee verschijnen; hij is de eerste van de grotere, en duidelijke tekenen van het uur. Er zal geen twijfel zijn over zijn bestaan, maar dit zal alleen duidelijk zijn bij de goed geinformeerde mensen. De Mahdee zal regeren totdat de valse Messiah (al-Maseeh ad-Dajjaal) verschijnt, die onderdrukking en corruptie zal verspreiden. De enige die hem goed zullen kennen en zijn kwaad vermijden, zijn degenen die veel kennis en Emaan (geloof) bezitten.
De Valse Messiah zal een enige tijd blijven, de gehele mensheid vernietigen en de aarde zal getuige zijn van de grootste Fitnah (beproeving) in zijn historie. Vervolgens zal de Messiah Jezus (‘alyhi sellem) neerdalen, zal rechtvaardigheid meebrengen vanuit de hemel. Hij zal de Dajjaal vermoorden en er zal jaren van zekerheid en veiligheid zijn. De verschijning van Ya’jooj en Ma’jooj (Gog en Magog) zal de mensheid overrompelen, en corruptie zal hun opnieuw overkomen. In antwoord aan Jezus zijn gelovige gebed aan Allaah (Subhanahu wa Ta’aala) zullen zij sterven en zekerheid, veiligheid, rechtvaardiheid en stabiliteit zal terugkeren.
De stand van zaken zal voortzetten voor vele jaren, tot de dood van Jezus.
De ‘Ulamaa verschillen betreft de volgorde waarin de andere grotere tekenen van het Uur zullen verschijnen. Zij zijn:
• De vernietiging van de Ka’bah en de terugwinning van van zijn schat.
• Het opkomen van de zon vanuit het Westen.
• Het verschijnen van de Beest vanuit de aarde.
• De Rook
• Een wind zal de zielen van de gelovigen meenemen.
• De Qur’aan zal naar de Hemel worden gebracht.
• Een Vuur zal de mensen verdrijven naar hun laatste verzamelplaats.
• De Trompet zal luiden: bij het eerste geluid zal iedereen een verschrikking voelen; bij de tweede geluid zal iedereen worden neergeslagen; bij het laatste geluid zal iedereen worden herleven.

De Mahdee
De Mahdee zal aan de einde van de tijd komen; hij is één van de Recht-Geleide Khaleefs en Imaams. Hij is niet de Mahdee die wordt verwacht door de Shee’ah, van wie zij beweren, zal verschijnen vanuit een tunnel in Saamaraa. Deze bewering van hen heeft geen basis in werkelijkheid noch in enige betrouwbare bron. Zij beweren dat zijn naam Muhammed ibn al-Hasan ibn al-Asharee is en dat hij in de tunnel ging toen hij vijf jaar oud was.
De kwestie die we trachten te bespreken is bewezen door een Ahaadeeth die door de Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sellem) is verteld: ‘dat de Mahdee zal verschijnen aan het einde van de tijd. Ik geloof dat hij zal verschijnen voordat Jezus, de zoon van Maria zal neerdalen, zoals de Ahaadeeth aangeeft.

Hajjaaj zei, dat hij hoorde ‘Alee zeggen, ‘de Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sellem) zei,”Ook al zou er maar één dag overblijven van de wereld dan zou Allaah een man zenden onder ons om de wereld met rechtvaardigheid te vullen, net zoals het is gevuld met de onderdrukking en rechtvaardigheid. [Ahmad] [1]
[1] Ahmad al-Musnad; vergelijkbare Hadeeth in Abu Daawood, Kitaab Awaal Al-Mahdee.

Verschillende soorten van Fitnah (beproevingen)
Abu Hurairah (radiallahu ‘anhu) zei;”de Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sellem) zei,”Tijd zal snel voorbijgaan, kennis zal verminderen, pijn (ziekte) zal wijdeverspreid in de harten van de mensen zijn, rampen zullen verschijnen en er zal veel Harj zijn.”De mensen vroegen,”O Boodschapper van Allaah, wat is Harj?” Hij zei,”Moord, Moord!” [Bukhaaree] [4]
[4] Bukhaaree ibid

Abu Moosaa al-Asharee zei:
“De Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sellem) zei,”Voordat het Uur komt, zal er een beproeving zijn net als vlekken van de donkere nacht. Een man zal opstaan als een gelovige en gaan slapen als een kaafir, of zal gaan slapen als een gelovige en opstaan als een kaafir. Degene die zit is beter als degene die staat en degene die loopt zal zal beter zijn als die rent. Breek jullie bogen, knip hun snaren en sla jullie zwaarden tegen stenen. Als iemand naar jullie toekomt om één van jullie te doden, wees dan zoals de betere van de twee zonen van Adam.”[abu Daawood] [22]
[22] Abu Daawood, Abwaab al-Fitnah wa’l-Malaahim ( hadeeth 4139) 11/337.
Voetnoot vertaler: Saheeh Abu Daawood en Ibn Maajah Silsilatul Ahadeeth as-Saheehah: 1535.

Dajjaal
Abu Hurairah (radi Allahu ‘anhu) zei, “De Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sellem) zei, ‘Het uur zal niet komen totdat de Moslims tegen de Joden zullen vechten en hun allen vermoorden. Wanneer een Jood achter een rots of een boom verstopt, zal het zeggen, “O Moslim, O dienaar van Allaah. Er staat een Jood achter mij, kom en vermoordt hem!”Alle bomen zullen dit doen behalve de buks-doorn (boom) (al-Gharaqad), omdat het de boom is van de Joden. [Ahmad] [3]
[3]Muslim, Kitaab al-Fitna wa Ashraat al-Saa’ah, 8/388, Ahmad, Musnad, 2/417.

Abu Hurairah zei,
“De Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sellem) zei,’Zal ik je iets vertellen over de Dajjaal welke geen één Profeet ooit heeft verteld aan zijn mensen voor mij? De Dajjaal is één-ogig en zal iets met hem meebrengen wat lijkt op Paradijs en Hel, maar wat hij Paradijs noemt zal in feite de Hel zijn. Ik waarschuw jullie tegen hem zoals Noah zijn mensen waarschuwde tegen hem. [Bukhaaree, Muslim] [5]
[5]Bukhaaree Kitaab al-Anbiyaa, 4/75, Muslim, Kitaab al-Fitan, 8/196.

Bescherming tegen de Dajjaal
1. Toevlucht zoeken bij Allaah voor zijn beproeving.
Het is bewezen in de Saheeh (authentieke) Ahaadeeth dat de Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sellem) toevlucht zocht bij Allaah voor de beproeving van de Dajjaal in zijn gebeden en dat hij de Ummah beveelde hetzelfde te doen;
"Allaahumma innaa na'oodhu bika min 'adhaabi jahannam, wa min
'adhaabi 'l-qabr, wa min fitnatee 'l-mahyaa'i wa'l-mamaat, wa min fitnatee'
l-maseehi 'd-dajjaal."
“O Allaah, Ik zoek bescherming bij U tegen de straf van de Hel en tegen de straf van het graf en tegen de beproevingen van het leven en de dood en tegen de het kwaad (beproeving) van de anti-Christ (Dajjaal).”[1]
[1] Bukhaaree, Kitaab al-Janaa'iz, 2/124. Muslim, Kitaab al-Masaajid,
2/93.

2. Bepaalde Aayaat onthouden van Surat al-Kafh.
Al-Haafidh ad-Dhahabee zei,”bescherming zoeken bij Allaah van de Dajjaal is in vele Muttawaatir Ahaadeeth (die met vele lijnen van overleveraars) genoemd. Een manier om dit te doen is het onthouden van tien Aayaat van Surat al-Kafh.”
“Wie dan ook de eerste tien Aayaat van Suraat al-Kafh uit het hoofd leert, zal beschermd worden tegen de Dajjaal.”[Abu Daawood] [2]
[2] Muslim, Kitaab al-Musaafirun, 2/199. Abu Daawood, Kitaab al-
Malaahim, (Hadeeth 4301), 11/401, 402.

3. Wegblijven van de Dajjaal.
Een manier om voor bescherming tegen de beproeving van de Dajaal is te wonen in Madeenah of Makkah.
Abu Hurairah heeft verteld dat de Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sellem) zei, “Er staan engelen bij de poorten van Madeenah; noch plaag noch de Dajjaal kan het binnentreden.”[Bukhaaree, Muslim]

Abu Bakr overleverde dat de Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sellem) zei,”De verschrikking dat veroorzaakt wordt door de Dajjaal zal Madeenah niet binnentreden. Op dat moment zal het zeven poorten hebben, er zullen twee engelen zijn bij elke poort.”[Bukhaaree] [3]
[3] Bukhaaree, Baab Haram al-Madeenah, 1/28.

Moge Allaah ons doen voorbereiden voordat het uur komt!

wa Billaahi Tawfiq