Resultaten 1 tot 5 van de 5

Onderwerp: De voorwaarden van ‘La ilaha illallah’

 1. #1
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2010
  Berichten
  8
  Reputatie Macht
  0

  De voorwaarden van ‘La ilaha illallah’

  Een voorwaarde is een noodzakelijk vereiste voor iets om te zijn of om te gebeuren. De voorwaarden van Tawhied zijn van groot belang, het is verplicht voor elke moslim ze te weten en ze toe te passen in zijn dagelijkse leven. Dit omdat wanneer een persoon één van de voorwaarden breekt, zijn Islam wordt vernietigd. Als we bijvoorbeeld bij het gebed één van de voorwaarden breken, zoals bidden in een andere richting dan van de qibla, of dat niet de hele awra bedekt is, dan is het gehele gebed ongeldig.  Er zijn meerdere voorwaarden voor Tawheed:

  1. De eerste voorwaarde is Al-i’lm (kennis)


  Het is een verplichting voor een ieder die de Shahaada uitspreekt, dat diegene weet wat het betekent. Allah (s.w.t) zegt in de Qor’aan:


  19. Weet, dat er geen god is dan Allaah. (Mohammed).  Als iemand dus negeert dat Allah (s.w.t) de Enige is Die het waard is aanbeden te worden, dan is zijn Islam tenietgedaan. Om deze reden is kennis een fundamentele voorwaarde voor de acceptatie van iemand’s Islaam.

  Othmaan (radiallaahoe anhoe) heeft overgeleverd dat de Profeet (sallallahoe aleihi wasallam) heeft gezegd: “ Degene die sterft en weet ‘Laa ilaaha illallaah’; dat er niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah, zal het Paradijs binnentreden.” (overgeleverd door Moeslim)
  Abdoer Rahmaan Bin Hasan Aal AsSheikh (moge Allah genade met hem hebben) zei:

  “De geleerden van Ahl Soennah Wal Djama’ah zijn het overeen gekomen toen zij discussieerden over de betekenis van ‘Laa ilaaha ilallaah’ en wat de voorwaarden ervan zijn, dat kennis met absoluut geloof verplicht gesteld zijn door Allah (s.w.t) voor iedereen, en dat dit hetgeen is wat de Shahaada bekrachtigd of ontkrachtigd.
  Al-Wazir (Aboel Moethafar) vermeldt in zijn boek Al ifsaah: Het getuigen dat er geen god is behalve Allah vereist dat degene die deze getuigenis aflegt, ook de volledige betekenis ervan moet kennen. Zoals de Almachtige zegt:


  19. Weet, dat er geen god is dan Allaah. (Mohammed).  Aboel Moethafar vermeldt ook dat deze verklaring van geloof (Laa ilaaha illallaah) de verwerping van de Taghoet en het geloof in Allah omvat. Als iemand dus alle ilaah’s (afgoden, godheden enz) verwerpt behalve Allah (s.w.t) alleen, en dan bevestigt dat aanbidding alleen gericht moet zijn niets of niemand dan Allah (s.w.t), dan heeft deze persoon de Taghoet verworpen en gelooft hij in Allah (s.w.t) Alleen.

  Abdoellah Bin Abdoer-Rahmaan Aba Bittien (Moge Allah genade met hem hebben) heeft gezegd:  Allah (s.w.t) zegt:  52. Dit is een Verkondiging voor de mensen,opdat zij daardoor gewaarschuwd zullen worden, en opdat zij weten dat Hij de Enige God is en opdat de bezitters van verstand de vermaningen ter harte zullen nemen. (Ibrahiem).  Het is erg belangrijk te vermelden dat Allah (s.w.t) niet zei:” Opdat zij zeggen dat Hij Eén is”, Hij zei: “Opdat zij weten dat Hij Eén is.”

  Allah (s.w.t) zegt ook:  86.Behalve, wie van de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben. (Az-Zochrof).  Dit is om te zeggen dat zij moeten weten in hun harten waar zij getuigenis over afleggen met hun tongen.

  De Boodschapper van Allah (sallallahoe ‘aleihi wasallam) heeft gezegd: Degene die sterft met de kennis dat niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah, zal het Paradijs binnentreden.” (Moeslim)

  De geleerden verwijzen naar de genoemde Aayah en andere, als bewijs dat de eerste verplichting van een persoon het kennen van Allah (s.w.t) is. Deze Aayah bewijst dat de belangrijkste verplichting kennis hebben van ‘laa ilaaha illallaah’ is, en dat de grootste vorm van onwetendheid het niet kennen van de betekenis van ‘laa ilaaha illallaah’. Opmerkelijk genoeg zijn er nog steeds mensen die, als zij iemand horen praten over de betekenis van ‘laa ilaaha ilallaah’ als verwerping en bevestiging, zij het daar niet mee eens zijn omdat zij denken dat het niet hun taak is om over mensen te oordelen.

  Wij antwoorden hen door te zeggen dat iedereen verplicht is om Tawhied te leren, de reden waarom Allah (s.w.t) de Djinn en de mens geschapen heeft, en al Zijn Profeten en Boodschappers hiernaar hebben uitgenodigd. Je bent verplicht te weten wat het tegenovergestelde is van Tawhied, namelijk Shirk, en dat Allah (s.w.t) dit niet vergeeft, noch excuseert uit onwetendheid, en het is ook verboden om blindelings iets te volgen, omdat dit de hoeksteen en de wortel is van iemand’s Islam. Dus iedereen die niet het slechte verbied en het goede beveelt is zeker ver afgedwaald, vooral omdat Tawhied het grootste goede is en het slechtste kwaad is Shirk.  Abdoel Latief Bin Abdoer-Rahmaan Bin Hasan Aal Ashaikh (Moge Allah genade met hem hebben) heeft gezegd:

  Moehammad Bin Abdoel Wahhaab (moge Allah genade met hem hebben) zei:


  Eenieder die de Shahaada uitspreekt zonder de betekenis te kennen en zonder dat diegene zich overeenkomstig gedraagt of leeft, is geen moslim. In feite zou het zelfs tegen hem gebruikt worden, anders dan Al Karamiya die beweren dat imaan is volbracht door alleen maar kennis of Al Jahriyya die beweren dat imaan is behaald simpelweg door te geloven.”  Allah (s.w.t) heeft de Moenaafiqien leugenaars genoemd nadat zij een valse getuigenis hadden afgelegd dat zij moslims waren. Zij hadden mondeling de Islaam geaccepteerd, maar Allah (s.w.t) ontmaskert hen als leugenaars toen Hij zei:  1.Wanneer de huichelaars tot jou komen, dan zeggen zij: "Wij getuigen dat jij zeker de Boodschapper van Allaah bent".En Allaah weet dat jij zeker Zijn Boodschapper bent en Allaah getuigt dat de huichelaars zeker leugenaars zijn (Al-Monaafiqoen).  Hieruit kunnen we concluderen dat imaan is bereikt door geloof in theorie én prakrijk. Zoals degene die zegt ‘laa ilaaha illallaah’ en hierna anderen dan Allah (s.w.t) aanbid, zijn Shahaada is ongeldig, zelfs wanneer hij bidt, zakaat betaald, vast en andere Islamitische rituelen naleeft. Allah (s.w.t) zegt over hem in de Qor’aan:  85.Geloven jullie in een gedeeltevan de Schrift en in een ander gedeelte niet? (Al-Baqarah). …  (2) De tweede voorwaarde van Tawhied is Al-Yaqeen (Zekerheid):  Wanneer een persoon over Tawhied geleerd heeft en de betekenis van ‘Laa ilaaha illallaah’ begrijpt, moet hij absolute zekerheid hebben over het feit dat alle aanbidding alleen aan Allah (s.w.t) gericht mag zijn en hij mag hierover niet twijfelen.

  Allah (s.w.t) zegt:


  15.Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allaah en Zijn Boodschapper geloven, die vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun levens strijden op de Weg van Allaah. Zij zijn de waarachtigen. (Al-Hodjoraat).

  In een hadith van de Profeet (sallaallahoe ‘aleihi wasallam) is overgeleverd dat hij heeft gezegd:


  “Ik getuig dat niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah en dat ik de Boodschapper van Allah ben. Elke slaaf die zijn Heer ontmoet en geen twijfel heeft over deze twee verklaringen zal worden geplaatst in Djannah.”

  (3) De derde voorwaarde van ‘Laa ilaaha illallaah’ is Al-Qoebool (acceptatie)

  Wanneer een persoon heeft geleerd over Tawhied en de betekenis van ‘Laa ilaaha illallaah’ en Al-Yaqien heeft, moet hij vervolgens mondeling getuigen dat hij de Shahaada accepteert en dit om geen enkele reden ontkent, behalve onder Ikraah (dwang).

  Allah (s.w.t) zegt:  35. Voorwaar, toen er tot hen gezegd werd: "er is geen god dan Allaah" Toen waren zij hoogmoedig. 36. En zij zeggen: Zullen wij dan onze goden achterlaten vanwege een bezeten dichter.(As-Saaffaat).

  (4) De vierde voorwaarde van Tawhied is Al-Inqiyaad (inschikkelijkheid/handelingen )  Nadat een persoon geleerd heeft wat Tawhied en ‘laa ilaaha illallaah’ betekent en Al-Yaqien heeft en voorbij Al-Qoebool is, dan moet hij streven om ‘laa ilaaha ilaallah’ overeenkomstig te maken met zijn daden en zich onderwerpen aan wat het vereist. Zij moeten alle valse goden verwerpen en alle vormen van aanbidding direct aan Allah (s.w.t) uiten. Allah (s.w.t) zegt:


  65. Bij jou Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden volledig. (An-Nisa).  Let op het verschil tussen Al-Qobool en Al-Inqiyaad: Al-Qoebool is de mondelinge acceptatie van de Shahaada terwijl Al-Inqiyaad het ernaar handelen betekent.

  Abdoer-Rahmaan Bin Hasan Al Shaikh (moge Allah genade met hem hebben) heeft gezegd:

  “Het is niet genoeg te beweren een moeslim te zijn, of mondeling ‘Laa ilaaha ilallaah’ te verklaren. Wat Islaam echt betekent is het verklaren van Allah’s Eénheid en volledige onderwerping aan Hem als het gaat om Heerschappij en aanbidding theoretisch en in de praktijk. Allah (s.w.t) zegt:  256…en hij die de Taghoet verwerpt en in Allaah gelooft; hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, (Al-Baqarah).  En Hij (s.w.t) zegt:  40. Hij beveelt dat jullie niets aanbidden behalve Hem; dat is de ware godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet" (Joesof).


  5) De vijfde voorwaarde van Tawhied is As-Sidq (oprechtheid)  Wanneer een persoon de Tauwhied en de betekenis van ‘Laa ilaha illallaah’ begrijpt en dit met zekerheid accepteert en hiernaar leeft, zou hij oprecht moeten zijn in dit alles.

  De Profeet (sallallahoe aleihi wasallam) heeft gezegd: “Allah heeft het Vuur verboden gemaakt voor eenieder die oprecht getuigt van uit zijn hart dat er niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah en dat Moehammad zijn dienaar en boodschapper is.”

  Hij (sallallahoe aleihi wasallam) heeft ook gezegd: “degene die ‘La ilaha ilallah’ oprecht getuigt zal het Paradijs binnengaan.”

  Degene die Tauwhied verklaart met zijn tong en dan de betekenis verwerpt met zijn hart, zijn Tauwhied zal niet geaccepteerd worden en het zal hem niet redden, zoals Allah (s.w.t) duidelijk zegt over de Moenafiqien:  1. Wanneer de huichelaars tot jou komen, dan zeggen zij: "Wij getuigen dat jij zeker de Boodschapper van Allaah bent".En Allaah weet dat jij zeker Zijn Boodschapper bent en Allaah getuigt dat de huichelaars zeker leugenaars zijn. (Al-Monaafiqoen).  Allah (s.w.t) beantwoordt hen door te zeggen:  8. En er zijn onder de mensen, die zeggen: "Wij geloven in Allah en in de laatste Dag, terwijl zij geen gelovigen zijn." (Al-baqarah).

  (6) De zesde voorwaarde van Tauwhied is Al-Ichlaas (eerlijkheid)  Wanneer een persoon heeft geleerd wat Tauwhied en ‘Laa ilaaha illallaah’ betekent en hij heeft AlYaqien, Al-Qoeboel, Al-Inqiyaad en hij heeft dit gedaan met As-Sidq, hierna moet hij Al-Ichlaas hebben. Al-Ichlaas is het toekennen van alle aanbidding aan Allah (s.w.t) Alleen, niet voor iets of iemand anders.

  Allah (s.w.t) zegt:  5. Zij werden niets anders bevolen dan Allaah met de zuivere aanbidding te bidden. (Al-Bajjinah).  Al-Ichlaas betekent ook dat de persoon de islam niet uitspreekt met gewilligheid om iets of iemand anders dan Allah (s.w.t) te behagen.

  De Boodschapper van Allah (sallallahoe aleihi wasallam) heeft gezegd: “Allah heeft het Vuur verboden verklaard voor eenieder die ‘Laa ilaaha illallaah’ zegt op de Weg van Allah.” (Boechaari en Moeslim)


  Hij (sallallahoe aleihi wasallam) heeft ook gezegd: “De gelukkigste mensen met mijn voorspraak op de Dag des Oordeels zijn zij die ‘Laa ilaaha illallaah’ oprecht vanuit het hart zeggen (tegen Allah)” (Boechaari)

  (7) De zevende voorwaarde voor Tauwhied is Al-Mahabba (Liefde voor)

  Wanneer een persoon de betekenis van Tauwhied en ‘Laa ilaaha illallaah’ geleerd heeft en hij heeft Al-Yaqien, Al-Qoeboel, Al-Inqiyaad en hij heeft dit gedaan met As-Sidq en Al-Ichlaas, zou hij het feit dat niemand aanbeden dient te worden behalve Allah (s.w.t) moeten liefhebben en zijn liefde voor Allah (s.w.t) kenbaar moeten maken met zijn tong.

  Allah (s.w.t) zegt:


  165.En er zijn onder de mensen die naast Allaah afgoden nemen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allaah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allaah. (Al-Baqarah).  Abdoer-Rahmaan Bin Hasan Aal Ashaikh heeft gezegd:  “De meeste mensen negeren de betekenis van ‘laa ilaaha illallaah’. En ook verklaren zij dit met hun tong, toch hebben zij de betekenis ervan verloochend. Iedereen moet aandacht hebben voor deze zeven voorwaarden, want zonder hen is niemand vrij van Koefr (ongeloof) of Nifaaq (Huichelarij). Een persoon kan alleen een moeslim zijn als aan deze voorwaarden wordt voldaan en worden nagekomen, omdat het hart met de tong moet bevestigen in termen van theorie, kennis, daden, praktijk, geloof, acceptatie, liefde en inschikkelijkheid.

  Kennis is dus essentieel tegenover onwetendheid, oprechtheid tegenover Shirk en eerlijkheid tegenover leugens als de Moeshrikien en de hypocrieten. Zekerheid is ook essentieel tegenover twijfel, omdat iemand ‘laa ilaaha illallaah’ kan zeggen en toch kan twijfelen over de betekenis ervan en de vereisten. Liefde tegenover haat, acceptatie tegenover verwerping, omdat iemand de betekenis kan begrijpen, maar dit toch verwerpt, zoals het geval was met de Heidense (Moeshrikien) Arabieren.

  Inschikkelijkheid met ‘Laa ilaaha illallaah’ tegenover Shirk in de zin dat degene die zich niet ernaar gedraagt en daden verricht die overeen komen met de voorwaarden, voorzeker een Moeshrik is (Een persoon die partner neemt naast Allah s.w.t ) Degene die aan al deze voorwaarden voldoet heeft het licht verkregen waarmee hij Allah (s.w.t) aanbidt en hij is de ultieme volgeling van het juiste en rechte pad.
  Ibn Taymiyya (ra) said: “For this reason, anyone who does not worship Allah, certainly worships other than Allah. Mankind is two types: The Muwahhid and those who are mushrik or those who mix tawhid with shirk; Nasara, Jews and deviated ones who attribute themselves to Islam and their likes are mushrik who mix tawhid and shirk. (Fatawa, XIV, 282)
  http://aqedaah-al-muwahidin.forumh.net/index.htm

 2. #2
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2010
  Berichten
  8
  Reputatie Macht
  0
  De voorwaarden voor de geldigheid van de getuigenis van het monotheïsme

  Door : ‘Abderrahman Ibn Hassan Âl Cheykh [1]

  Bron : Dourar As-Saniyya volume 2 pg 252-255  بسم الله الرحمن الرحيم

  Weet, moge Allah jou barmhartig zijn:

  Dat de woorden van monotheïsme « Er is geen ware godheid dan Allah » niet baten voor iemand die deze uitspreekt, behalve als hij weet wat deze woorden betekenen:

  Het betwisten van de goddelijkheid van alles buiten Allah en de aanbidding van een ander van Allah ontkennen en enkel en alleen Allah aanbidden door alle vormen van aanbidding aan Hem toe te kennen, zoals het vers zegt:  « Zeg: "O Lieden van de Schrift, kom tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen". Als zij zich dan afwenden, zeg dan: "Getuig dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben". »

  (Soerate al-‘Imraan 3 vers 64)  « … tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie » Dit wil zeggen: dat we tot een gelijkheid komen in de aanbidding van enkel en alleen Allah en dat we elke vorm van afgoderij achterwege laten.  De vriend van Allah, Ibrahim (‘alayhi salam) heeft gezegd:  « En (gedenk) hoe Abraham tot zijn vader en zijn volk zei: "Ik heb voorzeker niets uitstaande met hetgeen u aanbidt, maar Hij, Die mij schiep zal mij zeker leiden." »

  (Soerate az-Zoechroef 43 vers 26-28)  Dit is de echte betekenis van de getuigenis « er is geen ware godheid dan Allah »:

  - Het ontkennen van elke aanbidding gewijd aan een ander dan Allah.

  - Het zuiveren van de aanbidding voor enkel en alleen Allah.  Dit is de betekenis van deze getuigenis en wat dit vers aantoont. Degene voor wie dit alles duidelijk is, weet dan wat deze woorden betekenen, in tegenstelling tot de meerderheid van de mensen, onder wie zelfs enkele zogezegde geleerden die de echte betekenis van deze getuigenis ontkennen.  Nadat men de kennis erover heeft, moet men accepteren wat deze getuigenis ons leert. Dus in tegenstelling tot het verwerpen ervan, staat het accepteren ervan. Want veel mensen die deze geloofsgetuigenis uitspreken of de betekenis ervan kennen, accepteren deze niet. Dit was bijvoorbeeld het geval met de afgodendienaars van de Qoeraisj en hun gelijken: Zij wisten wat dit betekende, maar ze wilden dit niet accepteren. Dit veroorzaakte de ontheiliging van hun levens en hun rijkdommen, zoals Allah zegt in de Koran :

  « Voorzeker toen er tot hen werd gezegd: "Er is geen God naast Allah", waren zij hoogmoedig. En zeiden: "Zullen wij onze goden voor die waanzinnige dichter opgeven?" »

  (Soerate as-Saffaat 37 verzen 35-36)  Zij wisten dus dat de getuigenis « Er is geen ware godheid dan Allah » hen oplegde om alles op te geven wat ze buiten Allah aanbaden.  De oprechtheid is eveneens een essentiële voorwaarde, want deze is het tegenovergestelde van sjirk. Allah heeft gezegd:  « Zeg: "Het is mij bevolen Allah te aanbidden oprecht zijnde in onderwerping aan Hem. En mij is bevolen de eerste van de moslims te zijn." Zeg: "Indien ik mijn Heer niet gehoorzaam, vrees ik de straf van de grote Dag." Zeg: "Allah is het Die ik aanbid, oprecht zijnde in gehoorzaamheid tot Hem." Zeg: "Aanbid wie u wilt buiten Hem. Op de Dag der Opstanding zullen zij de verliezers zijn, die zichzelf en hun familie hebben benadeeld." Zie toe, dit is het duidelijke verlies.»

  (Soerate az-Zoemar 39 verzen 11-15)  ‘Itban overleverde dat de profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) heeft gezegd:

  « Zeker, Allah heeft het vuur verboden voor iedereen die zegt dat er geen ware godheid is dan Allah en die met deze woorden alleen het Genoegen van Allah zoekt. » (Moeslim)  De liefde is ook een essentiële voorwaarde, wat het tegenovergestelde is van haat. Een persoon zal nooit deze woorden kennen en accepteren, zonder te houden van de zuiverheid wat deze getuigenis ons leert. Deze zuiverheid betwist de geldigheid van de aanbidding van een ander dan Allah. Degene die van Allah houdt, zal van zijn godsdienst houden en als hij niet van Allah houdt, zal hij nooit van Zijn religie houden. Allah heeft gezegd :  « En er zijn onder de mensen die naast Allah afgoden nemen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allah. »

  (Soerate al-Baqara 2 vers 165)  Hun liefde voor Allah en Zijn religie is dus buitengewoon, zij houden omwille van Allah en omwille van Zijn religie en zij haten omwille van Allah. En de Hadith zegt:

  « Is de religie iets anders dan de liefde en de haat?! »  Het is dus verplicht dat de profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) geliefder is bij de dienaren van Allah, dan hun eigen leven, hun kinderen en alle mensen. Het getuigen dat er geen ware godheid is dan Allah houdt onvermijdelijk in dat je getuigt dat Mohammed (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) de Boodschapper van Allah is en dit omvat dat je hem volgt, zoals Allah zegt:  « Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. »

  (Soerate al-‘Imraan 3 vers 31)  De onderwerping is eveneens een essentiële voorwaarde: Men moet zich onderwerpen aan de plichten die de getuigenis « Er is geen ware godheid dan Allah » oplegt, door te praktiseren wat Allah ons bevolen heeft en weg te blijven van de dingen die Hij ons verboden heeft. De onderwerping staat tegenover afgoderij. Veel mensen die zich religieus voordoen, onderschatten de verplichtingen en de geboden van Allah en hechten er geen belang aan. Ondertussen de islam bestaat uit de onderwerping met het hart en het lichaam van de dienaar aan Allah. Zich volledig overgeven aan Hem alleen met puur monotheïsme en gehoorzaamheid, zoals Allah zegt :  « Maar hij, die zich aan Allah onderwerpt en het goede doet, heeft inderdaad een sterk houvast gegrepen. Bij Allah rust het einde van alle dingen.»

  (Soerate Loeqman 31 vers 22)  De zuiverheid en de conformiteit aan de wet van Allah en Zijn Boodschapper (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) zijn fundamenteel voor de daden.  De zekerheid is eveneens een noodzakelijke voorwaarde voor deze getuigenis: Er zeker van zijn wat de getuigenis betekent wat tegenover twijfel en aarzeling staat, zoals een hadith zegt:

  « Degene die deze woorden zegt met volle overtuiging in zijn hart en zonder twijfel erover. »  En als het niet zo is, dan is deze getuigenis van geen enkel nut, zoals de hadith ons aantoont over de ondervraging in het graf.  De eerlijkheid is ook een essentiële voorwaarde, die tegenover de leugen staat. Zoals Allah over de hypocrieten zegt in de Koran:  « Zij zeggen met hun tong hetgeen niet in hun hart is.»

  (Soerate al-Fath 48 vers 11)  De oprechte persoon kent de betekenis van deze woorden in zijn hart en praktiseert datgene wat deze woorden vereisen en wat ze omvatten zoals de religieuze verplichtingen. En zijn tong en zijn hart bekrachtigen dit allemaal.  Deze getuigenis is niet geldig zolang al deze voorwaarden niet vervuld zijn en het is Allah die het welslagen schenkt.  En Allah is de Alwetende.

  --------------------------------------------------------------------------------

  [1] Hij is de beroemde geleerde, imam ‘Abderrahman ibn Hassan Ibn Mohammed Ibn ‘Abdel Wahhab, de kleinzoon van imam Mohammed ibn ‘Abdel Wahhab. Hij is geboren in 1193 H. (1779 n.C.) en hij is gestorven in 1285 H. (1869 n. C.)
  Ibn Taymiyya (ra) said: “For this reason, anyone who does not worship Allah, certainly worships other than Allah. Mankind is two types: The Muwahhid and those who are mushrik or those who mix tawhid with shirk; Nasara, Jews and deviated ones who attribute themselves to Islam and their likes are mushrik who mix tawhid and shirk. (Fatawa, XIV, 282)
  http://aqedaah-al-muwahidin.forumh.net/index.htm

 3. #3
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2010
  Berichten
  8
  Reputatie Macht
  0
  قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى-:
  اعلم رحمك الله: أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد، وبالحب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام، وترك الأفعال التي تكفر، فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث، كفر وارتدَّ.
  مثال عمل القلب: أن يظن أن هذا الذي عليه أكثر الناس من الاعتقاد في الأحياء والأموات حق، ويستدل بكون أكثر الناس عليه، فهو كافر مكذِّب للنبي ، ولو لم يتكلَّم بلسانه، ولم يعمل إلاَّ بالتوحيد، وكذلك إذا شط، لا يدري من الحق معه، فهذا لو لم يكذب فهو لم يصدق النبي ، فهو يقول

  عسى الله أن يبيِّن الحق، فهو في شك، فهو مرتد ولو لم يتكلَّم إلاَّ بالتوحيد.
  ومثال اللسان: أن يؤمن بالحق ويحبه، ويكفر بالباطل ويبغضه، ولكنه تكلَّم مداراة لأهل الأحساء، ولأهل مكة أو غيرهم بوجوههم، خوفًا من شرِّهم؛ وإما أن يكتب لهم كلامًا يصرِّح لهم بمدح ما هم عليه، أو بذكر أنه ترك ما هو عليه، ويظن أنه ماكر بهم، وقلبه موقن أنه لا يضره، وهذا أيضًا لغروره.
  وهو معنى قول الله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾، إلى قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ﴾ [النحل: 106، 107]، فقط لا لتغير عقائدهم.
  فمن عرف هذا، عرف أن الخطر، خطر عظيم شديد، وعرف شدة الحاجة للتعلم والمذاكرة، وهذا معنى قوله في الإقناع في الردة، نطقًا أو اعتقادًا أو شكًا أو فعلاً، والله أعلم»


  Imam Muhammad bin AbdulWahhab rahimahullah zegt: ‘Weet, moge Allah je genadig zijn, dat de religie van Allah is: - in het hart met overtuiging betreffende liefde en haat. – op de tong met het tonen van Imaan en het verlaten van uitspreken van kufr. En met ledematen is: het verrichten van arkaan van islam en het verlaten van daden van kufr. Dus als één van deze drie zaken ontbreekt dan heeft men ongeloof gepleegd en verlaat de islam.

  Een voorbeeld van daden in het hart is het denken dat datgene correct is waar de meerderheid van de mensen van overtuigd is, betreffende de levenden en de doden, met als bewijs dat de meerderheid van mensen op die mening is. Zo iemand is kafir die de profeet salAllahu alayhi wa sallam in een leugen drijft, ook al spreekt hij dit niet uit met zijn tong en handelt hij niet anders dan volgens Tawheed. Zo ook als hij twijfelt, niet wetend wie de waarheid bezit, ook al beschouwt hij de profeet salAllahu alayhi wa sallam niet als leugenaar. Hij zegt dan: ‘Allah zal duidelijk maken wie de waarheid bezit.’ Dus, met zulke twijfel, zo iemand is murtad (afvallige) ook als spreekt hij niets anders uit dan Tawheed.

  Een voorbeeld van daden van de tong is dat hij gelooft in de waarheid en dat hij ervan houdt, dat hij kufr verwerpt en het haat, maar dat hij spreekt zodat hij de bewoners van Ihsaa, bewoners van Mekka en andere plaatsen zou vleien, vanwege hun status en omdat hij bang is voor hun slechtheid. Als hij een artikel schrijft waarin hij hun en hun standpunten prijst of dat hij noemt dat hij verlaten heeft datgene waar hij op was, denkend dat hij ze zo zal belazeren, met overtuiging dat dit hem niet zal schaden – ook dit is een teken van zijn verwarring en waanvoorstelling.

  Dat is de betekenis van de woorden van Allah:

  Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd - behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden - en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust de toorn van Allah; en er zal een grote straf voor hem zijn. Dit komt doordat zij het tegenwoordige leven boven het Hiernamaals hebben verkozen, en omdat Allah het ongelovige volk niet leidt. (soerah an Nahl; 16:106-107)

  …niet omdat zij hun overtuiging wilden veranderen. Degene die dit leert zal begrijpen dat de gevaren groot en ernstig zijn en zal het belang van kennis opdoen en waarschuwen begrijpen. Dit is de betekenis van zijn, rahimahullah, woorden: overtuiging in afvalligheid, met spraak, met overtuiging, met twijfel of met daden en Allah weet het het beste.

  ad Durar as Saniyyah 10/87-88
  Ibn Taymiyya (ra) said: “For this reason, anyone who does not worship Allah, certainly worships other than Allah. Mankind is two types: The Muwahhid and those who are mushrik or those who mix tawhid with shirk; Nasara, Jews and deviated ones who attribute themselves to Islam and their likes are mushrik who mix tawhid and shirk. (Fatawa, XIV, 282)
  http://aqedaah-al-muwahidin.forumh.net/index.htm

 4. #4
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2010
  Berichten
  8
  Reputatie Macht
  0
  Mohammed ibn Abdelwahab heeft gezegd:

  "Het is niet genoeg te beweren een moslim te zijn, of mondeling ‘Laa ilaaha ila llaah’ te verklaren. Wat Islaam echt betekent is het verklaren van Allah’s Eénheid en volledige onderwerping aan Hem als het gaat om Heerschappij en aanbidding: in theorie en praktijk. (Addurar Assaniyya- Het Boek van Tawheed 264/2)
  Ibn Taymiyya (ra) said: “For this reason, anyone who does not worship Allah, certainly worships other than Allah. Mankind is two types: The Muwahhid and those who are mushrik or those who mix tawhid with shirk; Nasara, Jews and deviated ones who attribute themselves to Islam and their likes are mushrik who mix tawhid and shirk. (Fatawa, XIV, 282)
  http://aqedaah-al-muwahidin.forumh.net/index.htm

 5. #5
  Risala Member
  Ingeschreven
  Nov 2007
  Berichten
  44
  Reputatie Macht
  0
  Djazak allah gairan voor deze zeer uitgebreide informatie en heldere informatie. Moge Allah u belonen hiervoor.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. La ilaha il Allah - French Nasheed
  Door Moe'tasima in forum Anasheed
  Reacties: 11
  Laatste Bericht: 25-06-10, 12:15
 2. Ken jij de voorwaarden van Laa Illaaha ill Allaah
  Door OegtNajat in forum Allah Subhan Wata'ala
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 10-11-09, 16:41
 3. De voorwaarden van de Shahaada
  Door Karima in forum Sahada (Geloofsgetuigenis)
  Reacties: 5
  Laatste Bericht: 29-11-07, 20:43
 4. Vijf voorwaarden ...
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Verhalen
  Reacties: 4
  Laatste Bericht: 18-01-06, 22:59
 5. De voorwaarden voor de hidjaab
  Door Sweet*Lady* in forum De vrouw in de Islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 13-12-05, 17:15

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •