"Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahiem"

Alle lof behoort toe aan Allaah, Heer der werelden. Moge de vrede en zegeningen op de Laatste Boodschapper van Allaah zijn, en op al diegene die hem volgen tot de Laatste dag. En wat volgt:

Broeders en Zusters, jullie moete op de hoogte zijn dat er zaken zijn die je Islam ongeldig maken. Hou die alstublieft in gedachten.

1. Het vereenzelvigen van partners met Allaah in de aanbidding (shirk). Allaah de Meest Verhevene zegt:

Waarlijk, wie ook maar partners naast Allaah neemt, Allaah heeft voor hem de Tuin verboden, en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. En voor de zondaren zijn er geen helpers. [Soorah al-Maa`idah, Aayah 72]

Het oproepen van de doden, hulp aan hen vragen, of hen giften of opofferingen schenken zijn allemaal vormen van shirk.

2. Het nemen van bemiddelaars tussen zichzelf en Allaah, het maken van smeekbeden voor hen, hen vragen voor bemiddeling met Allaah, en het plaatsen van je vertrouwen in hen, dit is ongeloof (kufr).

3. Iemand die de polytheïsten (mushrikeen) niet beschouwt als ongelovigen, of twijfels heeft betreffende hun ongeloof, of hun weg als goed beschouwt, hij/haar is dan zelf een ongelovige (kaafir).

4. Iemand die gelooft dat er een leiding is die beter is, of een beslissing anders dan de beslissing van de Profeten als beter beschouwt, is een ongelovige. Dit refereert terug op diegene die de wetten van Kwaad (taghoot) preferen boven de wetten van de Profeten. Een aantal voorbeelden van dit zijn:

(a) Te geloven dat systemen en wetten die gemaakt zijn door mensen dat ze beter zijn dan de Sharee`ah van de Islam: bijvoorbeeld,dat de Islamitische systeem niet toepasbaar is voor de twintigste eeuw. Dat Islam de reden is voor de terugval van moslims is. Of dat al-Islam een relatieschap tussen Allaah en de Moslim is. Het zou zich niet moeten bemoeien met anderen aspecten van het leven.

(b) Te zeggen dat het opleggen van de straffen die voorgeschreven zijn door Allaah, zoals het afhakken van de hand van een dief of het stenigen van een overspelpleger niet toepasbaar is voor deze dagen en tijd.

(c) Te geloven dat het toegestaan is om een regelgeving te geven van hetgeen die Allaah niet heeft getoond in Islamitische transacties of zaken van wetten van straffen of andere zaken. Hoe dan ook iemand mag niet geloven dat zulke zaken superieurder zijn dan de Sharee`ah terwijl hij iets bevestigt wat Allaah totaal verboden heeft, zoals overspel, het drinken van alcohol of woekerrente, dat deze zaken toegestaan zijn. Volgens de algemene instemming van de Moslims, iemand die zulke zaken toegestaan maakt is een ongelovige (kaafir)

5. Een ieder die een gedeelte van wat de Boodschapper van Allaah [sal-Allaahu `alayhe wa sallam] wettig heeft verklaard haat heeft zijn Islam vernietigd, ook al handelt hij ernaar. Allaah de Meest Verheven zegt:

Dit is omdat zij haten wat Allaah heeft doen nederdalen, dus heeft hij hun daden vruchteloos gemaakt. [Soorah Mohammed, Aayah 9].

6. Een ieder die spot met een aspect van de religie van de Boodschappper van Allaah[ sal-Allaahu `alayhe wa sallam], of iets van zijn beloning of straf, wordt een ongelovige. Allaah de Meest Verhevene zegt: Zeg:

Was het Allaah, en Zijn tekenen en Zijn Boodschapper die jullie bespotten? Maak geen excuus; jullie hebben ongeloof gemaakt nadat jullie geloofde. [Soorah at-Tawbah, Aayahs 65-66].

7. Het praktiseren van magie. Bijvoorbeeld, het veroorzaken van een kloof tussen een man en vrouw door zijn liefde voor haar om te draaien in haat voor haar, of iemand te verleiden om hem dingen te laten doen die hij niet leuk vind door zwarte kunst te gebruiken. Iemand die in zo iets valt en er mee tevreden is, die persoon is buiten de kudde van Islaam. Allaah de Meest Verhevene zegt:

Maar geen een van deze twee engelen (Haroot en Maaroot) leerde iemand magie tot dat zij zeiden, Zeer zeker, zijn wij een test; dus maak geen ongeloof. [Soorah al-Baqarah, Aayah 102]

8. Het helpen en bijstaan van de polytheïsten tegen de Moslims. Allaah de Meest Verheven zegt:

Wie dan ook hen als een bondgenoot neemt is zeer zeker een van hen. Waarlijk, Allaah leidt de zondaren niet. [Soorah al-Maa`idah, Aayah 51].

9. Een ieder die gelooft dat sommigen mensen zijn toegestaan om af te wijken van de Sharee`ah van Mohammed [sal-Allaahu `alayhe wa sallam] is een ongelovige door het woord van Allaah de Meest Verhevene:

En wie dan ook een religie anders dan islam zoekt, het zal niet van hem geaccepteerd worden, en in het hiernamaals zal hij van de verliezers zijn. [Soorah Aal-`Imraan, Aayah 85]

10. Je volledig weg draaien tegen de religie van Allaah nog het leren van Zijn wetten nog het handelen ernaar. Allaah de Meest Verheven zegt:

En wie is onrechtvaardiger dan hij die door het teken van zijn Heer wordt vermaand en zich er toch van afwendt? Wij zullen de schuldigen beslist straffen. [Soorah as-Sajdah, Aayah 22

En Hij (Subhaanahu wa Ta'aala) zegt ook: (Maar diegene die ongeloof maken keren zich af van hetgeen waarvoor zij zijn gewaarschuwd).

Het maakt geen verschil of zulke overtredingen zijn gepleegd als een grap, in serieusheid of uit angst, behalve als het wordt gedaan onder dwang (i.e. door bedreiging van het verliezen van je leven).

We zoeken toevlucht bij Allaah van zulke daden als ontwijking van Zijn woede en zware bestraffing..

Wa alaikoem salaam wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh