Resultaten 1 tot 8 van de 8

Onderwerp: Namen van de Profeet Mohammed salallah 3alaihi wasalam

 1. #1
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10

  Namen van de Profeet Mohammed salallah 3alaihi wasalam

  Namen Van De Profeet salallah 3alaihi wasalam

  1. Moehammed
  De zeer geprezene
  Dit is de persoonlijke naam van de profeet. Hij kreeg deze naam van zijn grootvader aa‚¬ËœAbdoel Moettalib, die door iedereen gerespekteerd werd vanwege zijn edelmoedigheid. De naam is op vier plaatsen in de Qoeraa‚¬a„¢aan te vinden. De letterlijke betekenis van de naam is degene die alle lofprijzing verdient, en degene die vrij is van elk gebrek en elke tekortkoming.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je met je hele hart Allah te aanbidden en te verheerlijken, waardoor je Allahs zegen kan verkrijgen.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 47:2
  Maar zij die geloven en goede werken doen, en in hetgeen aan Moehammad is geopenbaard, geloven - dit is de waarheid van hun Heer - hun fouten zal Hij van hen wegnemen en hun toestand verbeteren.

  2. Ahmed
  De prijzenswaardige
  Ook deze naam is een persoonlijke naam van de profeet. Zijn moeder Amina gaf hem deze naam na een aanwijzing gehad te hebben in haar droom. De naam komt maar één keer voor in de Qoeraa‚¬a„¢aan. De naam houdt in dat hij zich zo veel bezighield met het verheerlijken en aanbidden van Allah, dat hij Ahmad, de prijzenswaardige, werd. Eerst kreeg hij de naam Ahmad en later werd hij Moehammad genoemd. Ahmad is zijn naam in de hemelen en Moehammad is zijn aardse naam. In Al Moewattaaa‚¬a„¢, de befaamde hadiesverzameling van Malik, wordt er een hoofdstuk aan de namen van de profeet gewijd. Hierin staat: aa‚¬Å“Malik heeft van Ibn Sjihaab van Moehammad ibn Djoebayr ibn Moetaa‚¬a„¢ im overgeleverd gekregen, dat de profeet (saw) heeft gezegd: aa‚¬Ëœ1k heb vijf namen. Ik ben Moehammad. 1k ben Ahmad. 1k ben Al-Maah (de vernietiger), door wie Allah ongeloof vernietigt. Ik ben Al Haasjir (de samenbrenger) voor wie de mensen worden samen gebracht. Ik ben Al-aqib (de laatste)aa‚¬a„¢.aa‚¬?
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je Allah te vereren en te prijzen.

  3. Mahmoed
  De geprezene
  Allah beschrijft twee bijzondere verworvenheden van de profeet in het hieronder weergegeven vers uit de Qoeraa‚¬a„¢aan. De eerste goede eigenschap heeft met deze wereld te maken, namelijk het verrichten van het middernachtelijke gebed. De tweede verworvenheid heeft met het hiernamaals te maken, waar hij aanspraak kan maken op de aa‚¬Ëœmaqaam-al-mahmoedaa‚¬a„¢ (een prijzenswaardige positie). Omdat aan hem deze prijzens waardige spirituele positie zal worden gegeven, wordt hij Mahmoed, ofwel de geprezene, genoemd. Op de dag van het laatste oordeel zal hij als bemiddelaar optreden. Als men dan ziet dat hij de maqaam-al-mahmoed heeft verkregen, zullen de mensen hem des te meer prijzen.
  Als je deze eigenschap wilt navolgen, dan dien je je die verworvenheden eigen te maken, waarom de profeet geprezen wordt.

  4. Qasim
  De verdeler
  De Profeet(saw) heeft gezegd:aa‚¬a„¢ aa‚¬Å“Allah is de Gever en ik ben de verdeleraa‚¬?. Allah is de bron en de profeet put daaruit om een en ander te verdelen.

  Volgens Aboe Hoerayra heeft de profeet gezegd:
  aa‚¬Å“Het is niet zo, dat ik juilie wat geef en ook niet, dat ik jullie wat onthoud. Ik ben slechts een verdeler. Als ik de opdracht krijg om ergens iets te verdelen, dan doe ik dat op die plaatsaa‚¬?.

  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je met anderen de goede dingen van het leven te delen. Je moet edelmoedig zijn. Wees geen monopolist, dat wil zeggen: deel wat het leven je geschonken heeft met anderen.
  Qoeraa‚¬a„¢aan 9:59
  Waren zij maar tevreden geweest met wat Allah(swt) en Zijn bood schapper(saw) hun hadden gegeven en hadden zij maar gezegd:
  aa‚¬Å“Allah is voldoende voor ons! Allah zal ons van Zijn overvloed geven evenals Zijn boodschapper...aa‚¬?.

  5. Maah
  De vernietiger
  De profeet heeft gezegd dat hij vijf namen heeft en dat Maah één van die namen is. De profeet bracht veranderingen in de wereld te weeg. Door zijn leringen verloren afgoderij en barbaarsheid aan kracht. Hij vernietigde de onwetendheid, net zoals de volle maan de duisternis doet verdwijnen.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je voor de waarheid op te komen en alles na te streven wat met een rechtschapen en eerlijk leven te maken heeft.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 17: 81
  En zeg: aa‚¬Å“De waarheid is gekomen en de leugen is vernietigd; de leugen is inderdaad vergankelijkaa‚¬?.

  6. Haasjir
  De samenbrenger
  De vereniger
  Over deze naam heeft de profeet zelf gesprokenaa‚¬a„¢. Op de dag van de opstanding zal hij de eerste zijn die uit het graf zal komen. Dan zal hij naar de gehele schepping kijken. De mensen zullen hem beschouwen als iemand die voor hen zal bemiddelen.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de hulpelozen steun te geven, eenheid te bewerkstelligen onder de mensen en hen te bevrijden van beperkende vooroordelen in verband met ras, geloof en maatschappelijke klasse.

  7. 'Aqib
  De laatste
  Dit is eveneens één van de vijf namen waar de profeet over gesproken heeftaa‚¬a„¢. aa‚¬ËœAqib is degene die als laatste komt. De profeet is de laatste der profeten en er zal na hem geen profeet meer komen. Zijn profeetschap zal leiding blijven geven tot de dag van het oordeel. Hij is de opvolger van alle voorgaande profeten, terwijl niemand hem als profeet kan opvolgen. Hij is het aa‚¬Ëœzegel der profetenaa‚¬a„¢.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je bereid te zijn om als laatste je deel in ontvangst te nemen als men goede zaken uitdeelt.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 33:40
  Moehammed is niet de vader van één van uw mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten.

  8. Fatih
  Degene die open maakt
  De veroveraar
  De veroveraar der harten
  De overwinnaar
  In de Qoeraa‚¬a„¢aan wordt in soera fath gesproken over een aa‚¬Ëœklaar blijkelijke overwinningaa‚¬a„¢ die aan de profeet is geschonken. Hij is een veroveraar en zijn grootste verovering is het invoeren van de geboden van Allah. De eigenschap Fatih houdt in dat de profeet degene is die de poorten van de genade en zegen voor zijn gemeenschap open maakt. Hij is het die hun ogen opent voor de kennis van Allah. Voor hem werden de poort van de kennis, de poort van de wijsheid, de poort van de bemiddeling, de poort van de aa‚¬Ëœmaqaam al-mahmoedaa‚¬a„¢ en de poort van het goddelijke geheim geopend. Hij maakte de poort van het licht, de poort van de innerlijke verlichting en de poort van de zelfkennis open. Hij is een veroveraar, want zijn vijanden in Mekka werden vernederd en konden niet verhinderen dat hij de boodschap van de islam verkondigde. Hij veroverde de harten van de mensen. Hij volbracht zijn taak. Dit was een geweldige overwinning. Hij behaalde de overwinning over slechte sociale gewoonten en normen.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je tot Allah te wenden om hulp en leiding te krijgen. Verlies nooit de hoop. Wees vastbesloten om hindernissen, die in het leven van alle dag voorkomen, de baas te worden. Aldus word je zelf een veroveraar.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 48:1
  Voorwaar, Wij hebben je een klaarblijkelijke overwinning verleend.

  9. Chatim
  De beeindiger
  Het zegel
  De profeet is het zegel der profeten. Dat hij de laatste profeet is en dat er geen profeet na hem zal komen, blijkt uit het onder staande vers van de Qoeraa‚¬a„¢aan. De profeet heeft zelf gezegd:

  aa‚¬Å“Ik ben degene die na alle profeten komt en na mij zal er geen andere profeet zijnaa‚¬?.

  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je vast te houden aan de waarheid dat er geen profeet meer zal komen na de profeet Moehammad (saw).

  Qoeraan 33:40
  Moehammed is niet de vader van één van uw mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten.

  10. Da'i
  De uitnodiger
  Deze naam van de profeet houdt in dat hij zich het welzijn van de mensheid voor ogen hield, dat hij het beste voor hen wenste en dat hij ze uitnodigde om goede werken te verrichten en vroom te zijn. Allah maakte hem duidelijk dat hij de mensen op een zeer zorgvuldige en voorzichtige wijze tot het pad der waarheid moest uitnodigen.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de boodschap van de waarheid uit te dragen. Je moet proberen de mensen er toe te brengen een levenspatroon te aanvaarden, waarin waarheid, deugdzaamheid en vroomheid centraal staan. Verder moet je iemand zijn die hen het beste toewenst.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 33:46 -
  En als een uitnodiger tot Allah met Zijn toestemming...
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 2. #2
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  11. Rasjied
  De rechtgeaarde
  De rechtgeleide
  De op de goede weg geleide
  Dit is één van de namen van Allahaa‚¬a„¢ en het is ook een eigenschap van de profeet. Allah gaf Zijn naam aan de profeet. De profeet is degene die de goede weg toonde en de mensen vroeg dit pad te betreden.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen te leiden op de goede weg en hen ervan te weerhouden een verkeerd leven te leiden. Vraag hen om zich te houden aan de geboden en de verboden.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 11:87
  Waarlijk, jij bent verdraagzaam en rechtgeleid.

  12. Siraadj
  De lamp
  De zon
  De kaars
  De profeet is de zon van de geestelijke leiding. De zon is hoger dan de sterren. De zon is van niets afhankelijk om licht te krijgen en ook de profeet is, voor wat licht betreft, van niemand afhankelijk behalve van Allah. De wereld heeft zijn licht nodig en hij is weer afhankelijk van Allah om dit licht te verkrijgen. De profeet heeft gezegd:aa‚¬a„¢ aa‚¬Å“De eerste zaak die Allah schiep, was mijn lichtaa‚¬?.
  Een brandende lamp laat duisternis verdwijnen. Zo liet het licht van de profeet de duisternis van het aanbidden van afgoden verdwijnen. Met de hulp van een lamp of kaars kan je de weg vinden: de profeet toont je de weg. Een lamp geeft be scherming, maar voor een dief is een lamp gevaarlijk. Zo beschermt de profeet het geloof en word je tegen de satan geholpen. Met één kaars kan je vele kaarsen aansteken, terwijl het licht van de eerste kaars niet minder wordt. Van het leiding gevende licht van de profeet krijgen velen licht en toch is dat licht niet in het minst verzwakt. Een lamp wordt van de ene naar de andere plaats verzet, al naar gelang de behoefte aan licht. Dit is te vergelijken met de profeet, die eerst in Mekka en later in Medina licht verspreidde. Het kousje van een lamp wordt wel eens naar boven geschoven, terwijl de profeet in de miaa‚¬a„¢raadj (hemelvaart) naar boven werd opgeheven.

  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je een gids en een vriend voor anderen te zijn. Help de mensen om hun leven te verbeteren.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 33:45-46
  0, profeet! Wij hebben je als getuige, drager van goede berichten en waarschuwer gezonden. En als een uitnodiger tot Allah met Zijn toestemming en als een lamp die licht verspreidt.

  13. Moenir
  De verlichter
  Lichtgevend
  Stralend
  Schitterend
  De profeet kent niet de beperkingen van een lamp. Hij geeft al tijd licht. Een lamp geeft niet naar alle kanten licht, maar dat doet de profeet, gezien zijn naam Moenier, wel. De lamp geeft licht aan uiterlijke zaken, maar de profeet geeft licht aan zowel uiterlijke als innerlijke zaken. Het licht van een lamp is nutteloos gedurende de dag, maar het licht van de profeet brandt dag en nacht. Het licht van een olielamp kan door een windvlaag gedoofd worden, maar niets of niemand kan het licht van de lamp van de profeet uit laten gaan. Hoe krachtig de aa‚¬Ëœwindaa‚¬a„¢ van zijn tegenstanders ook was, de lamp bleef branden. Allah heeft in de Qoeraa‚¬a„¢aan beloofd, dat zijn licht altijd zal blijven branden.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je een deugdzaam leven te leiden en onverschrokken het licht van geestelijke leiding aan anderen te schenken.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 33: 46
  En als een lamp die licht verspreidt.

  14. Basjier
  De brenger van goede berichten
  De boodschapper met goed nieuws
  De profeet is een boodschapper met goed nieuws. Allah gaf hem de opdracht om goede berichten aan de gelovigen te geven. De profeet was vastbesloten om de mensen naar hoge waarden te leiden, waardoor hun leven edel en verheven zou worden.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen op te roepen een goed en deugdzaam leven te leiden. Help die mensen die hun geloof verloren hebben.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 33:47
  Breng derhalve aan de gelovigen het goede nieuws dat zij van Allah grote zegeningen zullen ontvangen.

  15. Moebassjir
  De drager van goed nieuws
  De profeet gaf goed nieuws aan de mensen. Hij was sympathiek voor hen en dacht altijd aan hun welzijn. Hij heeft gezegd: aa‚¬Å“Mijn en jullie voorbeeld is dat jullie met je hoofd naar beneden in een kuil met vuur vallen en dat ik jullie eruit haal en jullie tegenhoudaa‚¬?.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen aan te moedigen om het goede te doen.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 48:8
  Wij hebben je als getuige, drager van goed nieuws en waarschuwer gezonden.

  16. Nadzier
  De waarschuwer
  Degene die angst aanjaagt
  De bedreiger
  De profeet was een aa‚¬ËœNadzieraa‚¬a„¢. Dit betekent dat hij de mensen waarschuwde voor de toorn van Allah als zij ongehoorzaam waren.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen een zodanige vorming te geven, dat zij zich een betere levensstijl eigen maken. Je moet ze angst aanjagen en ze bedreigen, want als zij hun gewoonten niet veranderen, zullen zij de rampzalige gevolgen van hun slechte daden ondergaan.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 33:45
  O, profeet! Wij hebben je als getuige, drager van goed nieuws en waarschuwer gezonden.

  17. Moendzir
  Degene die waarschuwt
  De profeet gaf een waarschuwing aan degenen die anderen dan Allah aanbaden en de geboden van Allah negeerden. Hij joeg de ongelovigen en ongehoorzamen angst aan, opdat zij berouw zouden tonen en hun pad van zonden zouden verlaten.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de rol te spelen van iemand die de geboden en de verboden duidelijk maakt en de mensen waarschuwt voor de schadelijke gevolgen van hun ongeloof.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 13:7
  Jij bent waarlijk een waarschuwer.

  18. Haad
  De leidsman
  De leider
  De gids
  Hadi is één van de schone namen van Allah. Haad is één van de namen van de profeet(saw). De profeet was een leidsman voor de mensen. Door zijn aanwijzingen en zijn voorbeeld toonde hij de weg naar de waarheid. Hij bracht hervormingen aan. Gedurende drieentwintig jaar predikte hij en was hij een leidsman voor de mensen.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je lering aan de mensen te verschaffen, hen te inspireren en hen te leiden naar het juiste pad.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 13:7
  En voor elk volk is er een leidsman.

  19. Ta Ha
  De zuivere
  De gezuiverde
  De leidsman
  Het twintigste hoofdstuk uit de Qoeraa‚¬a„¢aan begint, met deze naam, die door twee letters uit het Arabische alfabet gevormd wordt. Deze letters behoren tot de zogenaamde aa‚¬Ëœmoeqattaaa‚¬a„¢aataa‚¬?. De naam komt slechts één keer in de Qoeraa‚¬a„¢aan voor. Sommigen menen dat deze naam een aanspreektitel van de profeet is. Sommigen menen dat de naam aa‚¬Ëœde leidsmanaa‚¬a„¢ betekent. Anderen beweren dat de naam aa‚¬Ëœde gezuiverdeaa‚¬a„¢ betekent. Weer anderen denken dat de naam betekent: aa‚¬Ëœhelder als de volle maanaa‚¬a„¢. Ook stelt men dat de naam aa‚¬Ëœde volmaakte mensaa‚¬a„¢ of aa‚¬Ëœde leider der mensenaa‚¬a„¢ betekent.

  20. Ya Sien
  De volmaakte mens
  De meester van alle mensen
  De 36e soera begint met deze naam. Men zegt meestal ten aanzien van de aa‚¬Ëœmoeqattaaa‚¬a„¢aataa‚¬a„¢ , waartoe ook de Arabische letters Ya Sien behoren, dat zij de afkorting van een titel van de profeet vormen. De soera wordt als het aa‚¬Ëœhart van de Qoeraa‚¬a„¢aanaa‚¬a„¢ beschouwd. De naam komt slechts één keer in de Qoeraa‚¬a„¢aan voor. Sommigen beweren, dat in de titel een uitroep is verborgen en dat de betekenis is: aa‚¬Ëœ0, volmaakte mens!aa‚¬a„¢ Volgens anderen evenwel is de betekenis aa‚¬Ëœmeester of leider van alle mensenaa‚¬a„¢.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te proberen de weg naar wijsheid te bewandelen. Je moet een gevoel voor de juiste verhoudingen en het juiste perspektief zien te ontwikkelen.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 36:1-3
  Ya Sien. Bij de Qoeraa‚¬a„¢aan, die vol van wijsheid is. Jij bent inderdaad één van de boodschappers.
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 3. #3
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  21. Ta Sien
  -ONBEKEND-
  Ta Sien is één van de namen van de profeet. De betekenis van de naam is aan niemand bekend. De naam komt slechts één keer in de Qoeraa‚¬a„¢aan voor.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 27:1
  Ta Sien. Dit zijn de verzen
  van de Qoeraa‚¬a„¢aan, het duidelijke boek

  22. Moezzammil
  Degene Die zich in zijn mantel wikkelt
  In soera drieenzeventig wordt de naam voor de eerste keer genoemd. Het is ook de enige maal dat deze titel van de profeet in de Qoeraa‚¬a„¢aan voorkomt. Volgens sommigen betekent de naam aa‚¬Ëœdegene die korrekt gekleed is voor het gebedaa‚¬a„¢. Anderen menen dat de naam aa‚¬Ëœdegene die een doek om zich heeft gewikkeldaa‚¬a„¢ betekent. Dit wil zeggen dat de profeet iemand is die het duister en het lelijke gezicht van de wereld niet wil zien en dat de attrakties van de wereld hem niet kunnen bekoren.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je met gebed bezig te houden en nederigheid te betrachten. Beide zijn essentieel om een spiritueel leven te leiden.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 73:1
  O, jij, die jezelf in je mantel wikkelt!

  23. Moeddassir
  De Omhulde
  De geduldige ten opzichte van zijn onderdrukkers
  De naam komt voor in het eerste vers van de vierenzeventigste soera. Volgens sommigen betekent het woord aa‚¬Ëœtadsieraa‚¬a„¢ het maken van een nest door een vogel. De hele wereld was slechts een nest voor de profeet. De profeet maakte dit nest ordelijk en stabiel. Hiermee wordt bedoeld dat hij verbeteringen bewerkstelligde op alle gebieden, met name op het materiële, morele en spirituele vlak.
  Anderen menen, dat de naam het beschermen van de fysieke omstandigheden impliceert. Het leven van de profeet was geheel en al rein. Hij verkondigde de goddelijke boodschap om het leven van de mensen edel en verheven te maken.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je geduld te tonen als men je slecht behandelt, je treitert en je vervolgt.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 74:1-4
  O, jij die jezelf omhult! Sta op en waarschuw. En verheerlijk je Heer. En reinig je kleding.

  24. Rasoel
  De Boodschapper
  Op vele plaatsen in de Qoeraa‚¬a„¢aan wordt de profeet zo genoemd.
  Zijn taak bestond eruit de goddelijke boodschap, die aan hem was toevertrouwd, aan de mensheid te verkondigen.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je op oprechte wijze de boodschap van de profeet te volgen en de boodschap
  aan anderen door te geven, zodat deze aan hun ten goede komt.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 36:3
  Jij bent inderdaad één van de boodschappers.

  25. Nabiey
  De Profeet
  Allah spreekt Zijn boodschapper herhaaldelijk als aa‚¬ËœNabieyaa‚¬a„¢ aan in de Qoeraa‚¬a„¢aan. De letterlijke betekenis is de aa‚¬Ëœgever van nieuwsaa‚¬a„¢. De profeet hield zich bezig met het doorgeven van Allah's boodschap aan de mensheid. De plichten die met het profeetschap samenhangen, zijn het waarschuwen van ongehoorzame mensen en hen ontzag en vrees in te boezemen, de mensen bekend te maken met de verhevenheid, de heerlijkheid en de almacht van Allah, Die geen metgezellen heeft, de mensen moreel en geestelijk te hervormen, het de mensen bijbrengen van de waarde van goed gedrag, een goed leven en van goede gedachten, het de nadruk leggen op zaken als reinheid en ingetogenheid, het leidinggeven, het verstrekken van leringen en het geven van inspiratie aan de mensen, en het verkondigen van de goddelijke boodschap zonder hierbij aan enige beloning te denken.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen te aa‚¬Ëœhervormenaa‚¬a„¢, hen te leiden naar de bron van gelukzaligheid en vrede, de boodschap van de waarheid aan hun te verkondigen en hen op onbaatzuchtige wijze te leiden naar het rechte pad.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 7:157
  Degenen die de boodschapper, de ongeletterde profeet volgen...

  26. Djami'
  De Verzamelaar
  Degene in wie alle kennis is samengebracht
  Djamiaa‚¬a„¢ is één van de namen van Allahaa‚¬a„¢. Allah heeft deze naam aan de profeet geschonken. De profeet was een belichaming van alle deugden en goede eigenschappen. Wat anderen afzonderlijk bezaten, was bij de profeet gekombineerd te vinden in zijn volkomen persoonhijkheid.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je persoonlijkheid zodanig te vormen, dat daarin de deugden samenkomen. Je moet proberen iemand te worden die goede uiterlijke eigenschappen weet te verenigen met innerlijke kwaliteiten.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 3:9
  Onze Heer! U bent het, Die de mensen zal verzamelen...

  27. Kamil
  De Volmaakte
  De profeet was een uitverkorene van Allah. Hij was volmaakt.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te proberen om goede eigenschappen te verwerven en alles wat met een verkeerde levensstijl samenhangt te vermijden.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 33:21
  Voorwaar, jullie hebben in de boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld...

  28. Sjafi'
  De Bemiddelaar
  De Voorspreker
  Op de dag van het laatste oordeel zal de profeet voor zijn gemeenschap bemiddelen. De profeet heeft gezegd:aa‚¬?Mijn bemiddeling geldt voor de hoofdzonden. Door het goede te doen,
  worden dagelijkse zonden uitgewistaa‚¬?. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de eenzamen, de behoeftigen en de
  hulpelozen te ondersteunen en degenen te helpen die van niemand steun krijgen.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 2:255
  Wie is het die bij Hem kan bemiddelen, behalve met Zijn verlof?

  29. Chaliel
  De echte vriend
  Een echte vriend is iemand die door dik en dun je vriend blijft, die onder alle omstandigheden je trouw blijft, die bereid is om alle moeilijkheden, tegenspoed en ongemakken te verdragen en die zelfs bereid is om datgene waarom hij het meeste geeft, voor jou op te offeren. De profeet moest een grote last dragen en moest vele problemen ondergaan, maar hij bleef konstant, standvastig en vastbesloten om de waarheid te verkondigen. De profeet heeft gezegd: aa‚¬Å“Zonder twijfel maakte Allah mij Zijn vriend net zoals Hij Abraham als vriend namaa‚¬?.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je oprecht, toegewijd en waarachtig te zijn in je geloof.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 4:125
  Allah nam Abraham tot vriend.

  30. Kaliem
  De Spreker
  De Gesprekspartner
  Allah spreekt met de mens. Dit kan direkt gebeuren, of door middel van openbaring of door inspiratie. Gedurende zijn hemelvaart (miaa‚¬a„¢raadj) sprak de profeet direkt met Allah. Hij kreeg ook openbaringen.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je kalm en beheerst te zijn. Je dient een verwachtingsvolle houding aan te nemen, waarbij je hoopt dat ingevingen en inspiratie je ten deel zullen vallen.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 2:253
  Van deze boodschappers hebben wij sommigen boven anderen verheven; tot sommigen van hun sprak Allah...
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 4. #4
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  31. Habieb
  De Geliefde
  De Minnaar
  De Vriend
  De Kameraad
  De naam aa‚¬ËœHabiebaa‚¬a„¢ heeft een zo ruime betekenis, dat de vertaling zowel geliefde, minnaar, vriend als kameraad kan zijn. De profeet is een geliefde (Habieb) van Allah, terwijl de profeet Abraham een vriend (Chaliel) van Allah is. Een vriend is iemand die de ridhaaa‚¬a„¢ (tevredenheid, goedkeuring) van Allah no- dig heeft, maar een geliefde is iemand wiens ridhaaa‚¬a„¢ door Allah gezocht wordt. Allah heeft nergens in de Qoeraa‚¬a„¢aan de profeet aangesproken met zijn persoonlijke namen. Dit laat de liefde van Allah voor de profeet zien. In het onderstaande citaat uit de Qoeraa‚¬a„¢aan wordt verder duidelijk dat het gehoorzamen van de profeet een voorwaarde voor je is, die voorafgaat aan de liefde van Allah.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te bewerkstelligen dat Allah tevreden met je is. Tevens moet je zo leven en handelen, dat je de harten van de mensen weet te veroveren.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 3:31
  Zeg: aa‚¬Å“Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebbenaa‚¬?.

  32. Moestafa
  De Gekozene
  Dit is één van de kwalitatieveaa‚¬a„¢ namen van de profeet. Allah kiest wie Hij wil voor Zijn genade en voor het verkondigen van Zijn boodschap. De profeet heeft gezegd: aa‚¬Å“Ik zweer bij Allah dat ik Al-Haasjir (de samenbrenger) ben. Ik ben Al aa‚¬ËœAqib (de laatste) en ik ben Al-Moestafa (de gekozene)aa‚¬?.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je Allah altijd te gehoorzamen, om wellicht door Allah te worden gekozen voor Zijn barmhartigheid en genade.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 3:33
  Allah koos Adam en Noach en de nakomelingen van Abraham en de nakomelingen van Imraan boven de volkeren.

  33. Moertada
  De Aangename
  De Gekozene
  De Goedgekeurde
  Net als Moestafa is dit ook een kwalitatieve naam van de profeet. Moertada is iemand met wie Allah tevreden is en die een
  aa‚¬Ëœwelbemindeaa‚¬a„¢ is van Allah. Allah kiest wie Hij wil om kennis van het ongeziene te geven. De naam Moertada is betekenisvol
  in die zin, dat hij laat zien dat de profeet door Allah werd gekozen en dat aan hem de kennis van het ongeziene werd gegeven.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je aangenaam en sympathiek naar de mensen op te stellen om aldus het welbehagen van Allah te verkrijgen.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 72:26-27
  Hij kent het ongeziene en Hij geeft niemand kennis van Zijn geheimen. Behalve hem die Hij als boodschapper kiest.

  34. Moedjtaba
  De Uitverkorene
  De gekozene
  De profeet is een uitverkorene van Allah.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je zo te handelen dat Allah tevreden is over je en dat je een klasse apart bent.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 3:179
  Maar Allah kiest tot zijn boodschappers wie Hij wil.

  35. Moechtaar
  De gekozene die autonoom is
  De onafhankelijke
  De gemachtigde
  De vertegenwoordiger
  De afgevaardigde
  De profeet saw werd met onbeperkte macht en autoriteit bekleed met het doel de mensheid te hervormen en te verbeteren.
  Als Moechtaar kreeg hij de hulp en ondersteuning van Allah swt. Allah swt had hem als een profeet en geestelijk leidsman naar de mensen gestuurd en hij werd door Allah gemachtigd om zijn wil door te voeren.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je beperkte wil af te stemmen op de wil van Allah swt en Zijn geboden zoals deze via de profeet zijn geopenbaard.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 8:17
  Jij was het niet die hen doodde, maar het was Allah Die hen doodde. En jij was het niet die gooide, toen je gooide, maar het was Allah die gooide...

  36. Waliey
  De vriend
  De vriend van Allah
  De heilige
  De meester
  De profeet was een vriend voor de mensen, die hen nooit in de steek liet. Omwille van hun welzijn verdroeg hij allerlei moeilijkheden en zag hij elk probleem onder ogen. Hij toonde de goede en de rechte weg aan de mensheid. Hij was hun helper. Hij bad voor verbetering van hun situatie en ondanks het feit dat men zijn boodschap negeerde, vervloekte hij hen nooit.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je achter de mensen te staan en hen te leiden en te helpen.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 5:58
  Uw vrienden zijn alleen Allah, Zijn boodschapper en de gelovigen: zij die het gebed onderhouden, de armenbelasting betalen en zich in aanbidding voorover buigen.

  37. Nasier
  De helper
  De verdediger
  De bondgenoot
  De vriend
  Deze eigenschap van de profeet maakt duidelijk dat hij de mensen altijd hulp en bijstand gaf. Hij hielp ze op verschillende manieren. Hij gaf ze leiding en bood ze een betere levenswijze aan. Hij leerde door woord en daad. Op deze wijze was hij een vriend en een bondgenoot voor het gros van de mensheid.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen te helpen, te verdedigen en te leiden.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 7:157
  Hij neemt hun last en hun verwarring van hen weg.

  38. Naasir
  De helper
  De verdediger
  De bondgenoot
  De profeet was altijd bereid mensen in nood te helpen. Hij leidde ze van de duisternis naar het licht. Hij schafte wrede gewoonten, zoals bijvoorbeeld het levend begraven van meisjes, af. Hij stelde afgoderij aan de kaak. Hij was een voorstander van een menswaardige behandeling van slaven. Hij gaf de vrouwen rechten. Hij eiste dat vrouwen goed en rechtvaardig behandeld werden. Hij beschermde de wezen.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de zwakken te verdedigen, vast te houden aan de eenheid van Allah, bedienden en mensen die van je afhankelijk zijn goed te behandelen, vriendelijk te zijn voor vrouwen en de wezen te beschermen.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 21: 107
  En wij hebben je slechts als genade voor de werelden gezonden.

  39. Mansoer
  De geholpene
  De overwinnende
  De profeet saw werd door Allah swt bij elke stap in zijn leven geholpen, beschermd en verdedigd. Door deze hulp en verdediging kwam hij steeds als overwinnaar tevoorschijn.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je jezelf aan Allah swt toe te vertrouwen. Vervolgens moet je tevreden zijn met wat Hij doet. Je moet jezelf aan de goddelijke wil overgeven en vertrouwen op de hulp en bescherming van Allah swt.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 48:3
  En dat Allah je met een machtige hulp moge ondersteunen.

  40. Qa'im
  De standvastige
  De konstante
  De vastberadene
  De profeet was konstant en vastberaden, dit in het gebed, in het doen geschieden van gerechtigheid en in het volgen van het pad der waarheid. Hij vervulde zijn door Allah swt aan hem toe vertrouwde taak op stabiele wijze. Bij het instellen van de namaaz (rituele gebeden) toonde hij zijn enthousiasme en standvastigheid.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de geest van konstantheid te cultiveren, hetgeen een zeer waardevolle deugd is.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 30:30
  Daarom, richt uw blik standvastig op de ware godsdienst.
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 5. #5
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  41. Hafiz
  De beschermer
  De bestuurder
  De bewaker
  De instandhouder
  Hafiez is één van de namen van Allah, en Hafiz is één van de namen van de profeet. In de aa‚¬Ëœborstaa‚¬a„¢ van de profeet werd de Qoeraa‚¬a„¢aan moeiteloos bewaard. Hij had namelijk de gewoonte om een vers onmiddellijk te reciteren nadat het aan hem geopenbaard was, dit om het te kunnen onthouden. Allah maakte hem evenwel duidelijk, dat het onthouden van zoaa‚¬a„¢n vers Zijn verantwoordelijkheid was. Daarom hoefde de profeet op dit gebied niet haastig te zijn. Alle arbeid zal langzaam en zeker zijn beloop hebben.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te proberen om de waarheid te verdedigen en voor rechtschapenheid op te komen. Verder moet je proberen een bewaker van verheven waarden, moraliteit en gedragsregels te zijn. Bescherm hen die bescherming nodig hebben.

  Qoer aan 15:9
  Zeker, Wij hebben de gedachtenis (de Qoeraa‚¬a„¢aan) geopenbaard
  en Wij zullen zeker haar Beschermer zijn.

  42. Sjahid
  De getuige
  De geliefde
  De beschouwer
  Degene die Allah ziet
  Deze eigenschap van de profeet laat zien dat hij bij de mensen getuigenis aflegde van de eigenschappen en de eenheid van Allah. Tevens legde hij bij Allah getuigenis af over de mensen.
  Hij kende de gehele schepping en op grond van deze kennis en op grond van wat hij zag, getuigde hij van de waarheid dat er niemand waardig was om aanbeden te worden dan Allah!
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je altijd eerlijk en rechtvaardig te zijn en niets en niemand als aa‚¬Ëœgelijkeaa‚¬a„¢ naast Allah te plaatsen.

  Qoeraa‚¬a„¢aan73: 15
  Zeker, Wij hebben u een boodschapper gezonden, die een getuige ten aanzien van u is, net zoals Wij een boodschapper naar Farao zonden.

  43. Sjahied
  De getuige
  Degene die getuigt en die alles weet
  De manifeste
  De martelaar
  De profeet is een getuige ten aanzien van de mensen. Hij zal ook een getuige en een hafiz (beschermer, bewaker) zijn voor ons mensen op de dag des oordeels.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je ervan bewust te zijn dat je gadegeslagen wordt en dat je gezien wordt. Daarom dien je dan ook je levenswandel aan te passen, je van zonden te onthouden en je een betere levensstijl eigen te maken.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 2:143
  En de boodschapper (is) een getuige ten aanzien van jullie.

  44. Adil
  De rechtvaardige
  De onpartijdige
  De oprechte
  Al-aa‚¬a„¢Adil, de Rechtvaardige, is één van de schone namen van Allah. aa‚¬ËœAdil is één van de namen van de profeet. De profeet stelde zich rechtvaardig op zonder zich door iemand bang te laten maken of door aa‚¬Ëœgunstenaa‚¬a„¢ omgekocht te kunnen worden. Hij handelde hierbij dus in overeenstemming met de goddelijke wetten. Ook in zijn eigen huis bleef hij onpartijdig en rechtvaardig. Bij het uitspreken van een oordeel was de Qoeraa‚¬a„¢aan zijn gids. Hij toonde een grote afschuw van onderdrukking en onmenselijke behandeling. In allerlei geschillen werd dan ook aan hem gevraagd om als rechter op te treden.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de wil van Allah te volgen en rechtvaardigheid hoog te hebben staan in je vaandel. Verder dien je in alles matig te zijn.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 42:15
  En het is aan mij geboden rechtvaardig tegenover U te handelen.

  45. Hakiem
  De wijze
  De filosoof
  De medicijnman
  De geleerde
  Al-Hakiem is één van de namen van Allah en Hakiem is ook een van de namen van de heilige profeet. Allah heeft Zijn naam zelf aan de profeet gegeven. De profeet kwam op deze aarde om aa‚¬Ëœhikmaaa‚¬a„¢ (wijsheid) aan de mensen te leren. Deze hikma is een groot goed, en Allah heeft het aan de profeet gegeven. De profeet had een houding van aa‚¬Ëœvergeven en vergetenaa‚¬a„¢ en wilde altijd de innerlijke disharmonie genezen. De eigenschap verwijst naar iemand die uitgerust is met de grootste kennis, diepste wijsheid en uiterste graad van volmaaktheid. Een waardige drager van een dergelijke naam bezit kennis van de meest verborgen geheimen der natuur tot en met de uiterlijke betekenis van het geschapene.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je een positieve levensstijl eigen te maken en geloof, overtuiging en hoop te hebben.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 2:269
  Hij schenkt wijsheid aan wie Hij wil, en aan wie wijsheid is geschonken, die ontvangt inderdaad een groot goed.

  46. Noer
  Het licht
  De schitterende
  Deze naam is van Allah en Hij heeft deze eigenschap aan de profeet geschonken. De profeet is een licht. aa‚¬ËœNoeraa‚¬a„¢ is een licht, wat het andere zichtbaar maakt. De zon is als het ware een krachtige lichtbron. Als het zonnelicht op je valt, dan kan men je zien.
  De profeet was een licht dat niemand kon doven. Het licht van de zon verandert gedurende de uren van de dag, totdat dit licht aa‚¬Ëœinaa‚¬a„¢ de nacht verdwijnt. Het licht van de profeet blijft konstant. Het licht van de zon maakt de buitenkant van het lichaam zichtbaar. Het licht van de profeet maakt evenwel het gehele lichaam, het hart en de geest zichtbaar. Het licht van de zon bereikt je niet als je in je huis bent. Het licht van de profeet weet ook daar door te dringen.
  Als je deze naam wil navolgen, dan dien je je licht niet onder de korenmaat te houden, maar het aan anderen te tonen. Probeer mensen naar het rechte pad te leiden, maar reinig eerst je eigen hart van duisternis. Met andere woorden haal onzuiverheden als hebzucht, lust, dualiteit en bijgeloof uit je hart weg. Breng er het licht van de goddelijke eenheid, leiding en van het geloof in aan.

  47. Hoeddja
  Het argument
  Het bewijs
  De reden
  Het voorbeeld van de profeet aa‚¬Ëœvormtaa‚¬a„¢ een krachtig bewijs van de eenheid van Allah. Hij gaf de boodschap van Allah aan de mensheid. Hij onderwees de mensen, zodat degenen die aanwezig waren in staat zouden zijn om deze boodschap door te geven. Hij vroeg aan de mensen of zij er zeker van waren dat hij de boodschap van Allah aan hen had doorgegeven.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je leven zo in te richten, dat het een levende bewijsvoering tegen de ongelovigen vormt.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 6:149
  Bij Allah is het afdoende argument.

  48. Boerhaan
  De demonstratie
  De bewijsvoering
  De reden
  Het bestaan van de profeet was op zichzelf al een overtuigende demonstratie van Allah. Zijn wonderen vormen een argument en zijn een bewijsvoering. De profeet toont de eenheid van Allah aan.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je in woord en daad te getuigen, dat je een standvastig geloof hebt in de goddelijke eenheid. Allah heeft immers geen metgezellen en de profeet Moehammad is de profeet van Allah; na hem zal er geen profeet meer komen.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 4:174
  0, mensheid! Er is waarlijk door uw Heer een overtuigende bewijsvoering geleverd, want Wij hebben u een helder licht gezonden.

  49. Moe'min
  De gelovige
  De beschermer van het geloof
  De schenker van geloof
  Al-Moe'min is een van de namen van Allah en Moeaa‚¬a„¢min is een eigenschap van de profeet Moehammad . Allah heeft deze naam aan de profeet gegeven. Als de naam op Allah betrekking heeft, dan betekent het aa‚¬ËœDegene Die voor beschutting zorgtaa‚¬a„¢. Als iemand anders deze eigenschap heeft, dan betekent het dat iemand die voornoemde beschutting krijgt. Een moeaa‚¬a„¢min is iemand die zonder vrees is, die geen gebrek vertoont, geen beperkingen kent en geen stem heeft. Dit betekent, dat een gelovige door Allah beschermd wordt. De profeet was vol geloof. Volgens sommige islamgeleerden is een moeaa‚¬a„¢min iemand die de mensen in deze wereld en in het hiernamaals beschermt.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je Allah en Zijn profeet te gehoorzamen, Zijn profeet lief te hebben en in hem vertrouwen te hebben, anderen geen schade te berokkenen, een baken van veiligheid voor anderen te zijn, de mensen leiding te verschaffen en ze vrees voor Allah in te boezemen, zodat zij veilig zijn voor de goddelijke toom.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 10:104
  Aan mij is opgedragen om mij te scharen onder de gelovigen.

  50. Moeti'
  De gehoorzame
  De onderdanige
  Dit is één van de eigenschappen van de profeet. Hij heeft in dit verband gezegd:aa‚¬a„¢ aa‚¬Å“Het is een eer voor mij om gehoorzaam en onderdanig te zijnaa‚¬?. De eigenschap houdt volledige gehoorzaamheid in. De profeet deed nooit iets wat tegen de goddelijke wil in ging. Hij heeft gezegd: aa‚¬Å“Ik ben een boodschapper van Allah. Ik kan niets doen wat tegen Zijn opdracht ingaat en alleen Hij is mijn Helperaa‚¬?.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je een gehoorzame houding te bezitten en toe te passen wat Allah heeft opgedragen. Leef in overeenstemming met de aanwijzingen die de profeet heeft gegeven.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 53:3
  En hij spreekt niet naar eigen begeerte.
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 6. #6
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  51. Moeta'
  De meerdere
  De patroon
  Degene Die gehoorzaamd wordt
  Dit is één van de namen van de profeet. De naam slaat op iemand die gehoorzaamd wordt en die als een meerdere en als een patroon behandeld dient te worden. Als je de profeet gehoorzaamt, dan gehoorzaam je Allah.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je, zowel innerlijk als uiterlijk de profeet te volgen. Er wordt dan een oprechte en getrouwe navolging van je verwacht.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 4:64
  En Wij sturen een profeet alleen maar om gehoorzaamd te worden, dit in overeenstemming met Allahs wil.

  52. Dzakier
  De gedenkende
  De dankbare
  Degene die Allah prijst
  Allah heeft gezegd dat het aa‚¬Ëœgedenkenaa‚¬a„¢ (Ar.: dzikr) een noodzakelijke geestelijke oefening is en dat je er veel mee bezig dient te zijn. De profeet was altijd bezig met het gedenken van Allah. Het was niet zo dat hij dat als enige deed. Aan zijn metgezellen vroeg hij hetzelfde te doen. Hij voelde een grote liefde voor Allah als hij met de dzikr bezig was. Hij meende dat het gedenken van Allah inhield, dat je je dankbaarheid aan Hem liet zien.
  Als je deze eigenschap wilt navolgen, dan dien je dankbaar te zijn ten opzichte van Allah voor alles wat Hij je gegeven heeft. Probeer nederig en zachtaardig te zijn.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 73:8
  Gedenk de naam van je Heer en richt jezelf geheel en al op Hem!

  53. Wa'iz
  De prediker
  De adviseur
  De leraar
  Wat de profeet ook naar voren bracht in zijn preken, altijd had hij het belang van zijn toehoorders voor ogen. Hij probeerde hun situatie te verbeteren. Voor zijn preken zocht hij geen beloning. Bij het uitoefenen van zijn taak moest hij vele problemen overwinnen en moest hij aan vervolgingen het hoofd bieden.
  Als je de naam wil navolgen, dan dien je, zonder angst te tonen, het evangelie der waarheid te verkondigen. Zoek hierbij nooit naar een beloning.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 34:46
  Zeg: aa‚¬ËœIk adviseer jullie te geloven in de eenheid van Allah en Hem individueel of in paren te aanbiddenaa‚¬a„¢. Bedenk: Jullie metgezel is niet door een djinn bezeten! Hij waarschuwt jullie alleen maar voor een toekomstige, grote bestraffing.

  54. Nasieh
  De echte raadgever
  De adviseur
  De profeet gaf goede raad aan de mensen en gaf ze leiding. Aldus handelde hij als iemand die het goed met hen meende. Hij werd een vertrouwenspersoon voor ze. Hij gaf waarschuwingen in de hoop dat men geen verlies zou lijden. Hij probeerde aldus zijn medemens onnodig leed te besparen. Als raadgever was hij oprecht tot in het uiterste. Hij volbracht de taak die Allah aan hem had toevertrouwd. Dit hield in, dat hij de mensen naar het rechte pad moest leiden.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen goede adviezen te verstrekken, zonder dat je ego daarbij een rol speelt. Aldus kan je proberen aan hun welzijn te werken.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 24:34
  Wij hebben u al duidelijke tekens gestuurd; een parabel over mensen die vóór u gestorven zijn en dit is een advies voor degenen die ontzag hebben.

  55. Amien
  De vertrouwenswaardige
  De grootste vijanden van de profeet meenden dat hij hun vertrouwen waard was. Nooit schond hij het vertrouwen van anderen. Men vertrouwde hem wel eens bezittingen toe, die hij dan weer volledig teruggaf. Deze oprechte en vertrouwen in boezemende houding van de profeet, komt overeen met de opdracht uit de onderstaande tekst uit de Qoeraa‚¬a„¢aan.
  Ook op een andere wijze kan je de profeet als een aa‚¬ËœAmienaa‚¬a„¢ beschouwen. Hij heeft ons de boodschap van Allah gegeven. Deze boodschap was een aan hem toevertrouwd goed. Aan zijn getrouwe metgezellen droeg hij de geheimen van de innerlijke kennis, die hij van Allah had gekregen, over. Deze metgezellen hebben de aan hen toevertrouwde kennis weer doorgegeven aan de islamgeleerden en aan de mystici. Aldus bleek de profeet ten aanzien van elk aan hem toevertrouwd goed waarachtig te zijn.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je in je zaken eerlijk te zijn. Vorm jezelf op een zodanige wijze dat anderen je als betrouwbaar gaan zien. Geef goede adviezen: ook dat valt onder de houding van een Amien.

  56. Sadiq
  De oprechte
  De profeet was waarheidsgetrouw, eerlijk en rechtvaardig. Wat
  hij verkondigde, was de waarheid.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je onder alle omstandigheden aan de waarheid vast te houden. Niet alleen moet je doel goed zijn, maar de middelen waarmee je dit doel hoopt te bereiken, moeten goed en ethisch verantwoord zijn.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 33:22
  Allah en Zijn boodschapper vertelden ons wat waar was.

  57. Moesaddiq
  De bevestiger
  De Qoeraa‚¬a„¢aan wordt soms aa‚¬Ëœde bevestigeraa‚¬a„¢ genoemd. Dit is tevens één van de eigenschappen van de profeet. De profeet heeft alle voorgaande profeten bevestigd en de aan hen geopenbaarde boeken erkend. Dat de profeet waarachtig was, is aangetoond door middel van de door hem verkondigde waarheid. Het feitelijke bestaan van de Qoeraa‚¬a„¢aan en het bewijs dat de profeet geleverd heeft via zijn eigen leven, vormen zeker een afdoende bevestiging daarvan. In de Qoeraa‚¬a„¢aan wordt dan ook gezegd, dat je in de profeet dient te geloven.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je met de waarheid in te stemmen en de waarheid onbevreesd uit te dragen. Help hen die het evangelie der waarheid bevestigen!

  Qoeraa‚¬a„¢aan 3:81
  Dan komt er tot u een boodschapper, die bevestigt wat er bij u is.

  58. Natiq
  De spreker
  De besluitvaardige
  De definitieve
  De Qoeraa‚¬a„¢aan wordt wel aa‚¬Ëœnatiqaa‚¬a„¢ genoemd. Deze naam van de profeet laat zien, dat op het gebied van de ge- en verboden niemand de profeet kon overtreffen. Hij had hierin het laatste woord. Wat hij als aa‚¬Ëœgoedaa‚¬a„¢ kenschetste, dat was goed en dat wat hij als aa‚¬Ëœverkeerdaa‚¬a„¢ bestempelde, dat was verkeerd. Wat hij hier bij introk, dat kon nooit meer wettig zijn. Men noemt hem Natiq, omdat hij goed en kwaad op een zodanige wijze aan het licht bracht, dat er geen twijfel meer overbleef.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je krachtig aan de geboden te houden en de verboden zaken op onbevreesde wijze te verwerpen.
  Qoeraa‚¬a„¢aan 7:157
  Want hij gebiedt hun wat rechtvaardig is en verbiedt hun wat slecht is; hij staat hun als wettig toe, datgene wat goed en zuiver is en weerhoudt hen van het slechte en het onzuivere.

  59. Saheb
  De meester
  De heerser
  De metgezel
  Sahib is een hoffelijke titel om een echte aa‚¬Ëœheeraa‚¬a„¢ aan te spreken. Deze naam betekent ook aa‚¬Ëœmetgezelaa‚¬a„¢. Een metgezel is iemand die altijd bij zijn vriend te vinden is. De eigenschap houdt in, dat de profeet en het profeetschap tot de dag van het laatste oordeel ons gezelschap zullen houden. De ongelovigen in Mekka noemden de profeet de aa‚¬ËœSahib -e- Qoeraysjaa‚¬a„¢. De profeet was een aa‚¬Ëœduidelijke waarschuweraa‚¬a„¢. Hij liet nooit de hoop varen om de mensen te kunnen hervormen. De profeet zocht altijd het gezelschap van zijn medemensen.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je jezelf uit te rusten met datgene wat in overeenstemming is met de geest van een ware metgezel. Help anderen en laat het toe dat anderen jou helpen.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 7:184
  Denken zij dan niet na? Hun metgezel is niet krankzinnig geworden. Hij is alleen maar een duidelijke waarschuwer.

  60. Makkiey
  De Mekkaan
  De profeet werd in Mekka (Ar. Makka) geboren en groeide daar op. Hij bracht een belangrijk deel van zijn leven in Mekka door. Deze heilige stad was voorheen de woonplaats van de profeet Abraham geweest en later groeide hier de profeet Ismael op. Hier is ook de kaaa‚¬a„¢ba - het huis van Allah. Allah heeft erover gezegd, dat alle mensen vanuit dit centrum leiding en verlichting krijgen.
  Allah is de aa‚¬ËœHeer der wereldenaa‚¬a„¢, Zijn huis is een baken voor de gehele wereld en Zijn profeet is een zegen voor de gehele mensheid.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je alles wat de mensen je aandoen op geduldige en moedige wijze te dragen. Sta altijd klaar om de wil van Allah te volgen.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 95:3
  En deze veilige stad.
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 7. #7
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  61. Madaniey
  De Medinees
  De profeet wordt Madaniey genoemd, omdat hij zich in Medina vestigde, nadat hij Mekka had verlaten. Hij bracht de rest van zijn leven in Medina door. Zijn graf is in Medina te vinden. De profeet heeft voor de welvaart en het welzijn van deze stad gebeden. In de befaamde hadies verzameling van Moeslim staat dit gebed: aa‚¬Å“0, Allah! Abraham is Uw vriend en Uw profeet. Ik ben Uw dienaar en Uw boodschapper. Hij heeft voor Mekka gebeden. Ik bid om dezelfde zegen voor Medina, nee, ik bid om een zegen die twee keer zo groot is...aa‚¬?. Verder heeft de profeet deze verzekering gegeven:! aa‚¬Å“Als je in Medina gaat wonen en ter plekke alle problemen geduldig verdraagt, dan zal je onder mijn bescherming vallen op de dag van het laatste oordeelaa‚¬?.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te lijken op de mensen van Medina die een enorme gastvrijheid aan de profeet hebben getoond en hem een veilige verblijfplaats hebben geboden.

  62. Haasjimiey
  Degene die tot de Haasjim tak van de Qoeraysj behoort
  De profeet heeft gezegd: aa‚¬Å“Ik behoor tot de Qoeraysj en ik ben Haasjimieyaa‚¬?. Hij stamde dus van Haasjim af, die een vooraanstaand en bijzonder lid was van de stam der qoeraysjieten. Het woord aa‚¬Ëœhasjmaa‚¬a„¢ betekent: in stukken snijden. Toen aa‚¬ËœOemar van zijn reis naar Syrie terugkeerde, en hij de Mekkanen een rijke dis voorschotelde, begon men hem ook Haasjim te noemen.
  Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je edelmoedig, vrijgevig, gastvrij, onverschrokken en moedig te zijn.

  Qoeraa‚¬a„¢aan 2:151
  Omdat Wij uit uw midden een boodschapper hebben gezonden, die u Onze tekens herhaalt, u zuivert, u het boek leert en in de wijsheid onderricht,
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 8. #8
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  MashaAllah, ik wist de hele verhaal achter de namen zeg maar niet. Maar nu wel, BarkaAllahoe feek.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Reacties: 0
  Laatste Bericht: 25-02-11, 19:40
 2. De Namen van de Profeet
  Door hassan in forum Biografieën
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 05-11-09, 18:06
 3. Ter verdediging van de Profeet Salla Allahu 3alaihi wa Salam
  Door hassan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 15-02-06, 16:34
 4. De hemelvaart van de Profeet Mohammed
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Zijn boodschappers
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 11-02-06, 09:26
 5. De wonderen van ons profeet mohamed salallah 3alaihi wasalam
  Door Jamal in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 13-12-05, 16:54

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •