Resultaten 1 tot 4 van de 4

Onderwerp: De Qura'aan: De Verrukking van het Hart

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  De Qura'aan: De Verrukking van het Hart

  De Qura'aan: De Verrukking van het Hart

  Khutbah van Saaa‚¬a„¢ud bin Ibrahim Ash-Shuraim, gegeven in al-Masjid Al-Haram tijdens de Ramadan (manhaj.com)
  Vertaald door www.AlMutaqqun.tk


  Alle lof is aan Allah, de Gids tot goedheid. Hij waakt over Zijn schepping en kent datgene wat voor het zicht verborgen is en datgene wat zij in hun borsten verbergen. Ik prijs Hem, de lofprijzing van een ware dienaar die Zijn bestraffing vreest, doch hopend op Zijn vergeving. Ik dank Hem, de dankbaarheid die verplicht is voor een dienaar tegenover zijn Meester. Ik getuig dat geen god het waard is om aanbeden te worden behalve Allah. Ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en laatste Boodschapper is.

  Daarop volgend:

  Ik adviseer jullie en mijzelf om Taqwa Allah te hebben; het is de voorziening die het meest zal baten op de Laatste Dag.

  Allah zegt tegen zijn Profeet (sallAllahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam): aa‚¬Å“Draag voor (O Mohammed) wat aan jou in het Boek geopenbaard is en onderhoud de salaat. Voorwaar, de salaat weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke. Zeker, het gedenken van Allah is groter en Allah weet wat jullie bedrijven.aa‚¬? [Al-aa‚¬ËœAnkaboet 29:45]

  Hij heeft ook gezegd: aa‚¬Å“(Zeg, O Mohammed): aa‚¬ËœVoorwaar, het is mij bevolen om de Heer van deze stad (Mekka) te aanbidden, die Hij wijdde. En aan Hem behoren alle zaken, en het is mij bevolen om tot de moslims te behoren. En de Quraa‚¬a„¢aan voor te dragen.aa‚¬a„¢aa‚¬? [An-Naml 27:91-92]

  En Allah heeft gezegd: aa‚¬Å“Het zijn zelfs duidelijke Verzen in de harten van degenen aan wie de kennis is gegeven. En niemand verwerpt Onze Verzen dan de onrechtvaardigen.aa‚¬? [Al-aa‚¬ËœAnkaboet 29:49]

  Hij heeft ook gezegd: aa‚¬Å“En voorzeker, Wij hebben de Quraa‚¬a„¢aan gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?aa‚¬? [Al-Qamar 54:17]

  aa‚¬ËœIbad Allah!

  De maand Ramadan staat bekend als de maand van opoffering en vasten. Het staat ook bekend als de maand van de Quraa‚¬a„¢aan. Allah zegt: aa‚¬Å“De maand Ramadan is het waarin de Quraa‚¬a„¢aan is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqan.aa‚¬? [Al-Baqarah 2:185]

  Allah zegt: aa‚¬Å“Voorwaar, Wij hebben hem (de Quraa‚¬a„¢aan) neergezonden in de waardevolle nacht (Lailatoel Qadr).aa‚¬? [Al-Qadr 97:1]

  Hij zegt ook: aa‚¬Å“Voorwaar, Wij hebben hem (de Quraa‚¬a„¢aan) in de gezegende nacht neergezonden. Voorwaar, Wij zijn Waarschuwers. Daarin worden alle wijze zaken uiteengezet.aa‚¬? [Ad-Dukhan 44:3-4]

  Allah heeft de Quraa‚¬a„¢aan geopenbaard, een baken van licht die niet gedoofd kan worden. Een methodologie en een manier van leven die in alle opzichten perfect is. Het bevat kracht die niet geëvenaard of weerstaan kan worden. Het is het fundament van Imaan en de bron van kennis. Allah heeft gewild dat de Quraa‚¬a„¢aan datgene is wat de dorst naar kennis lest. Het is de verrukking van de mensen van wijsheid. De Quraa‚¬a„¢aan is de grootste genezing voor alle kwalen. De Quraa‚¬a„¢aan is Allahaa‚¬a„¢s Koord dat niet afgesneden kan worden. Het is de Wijze aanmaning en het ware rechte pad. De Quraa‚¬a„¢aan bevat gelijkenissen van degenen die voor ons kwamen, een voorspelling van datgene wat na ons zal komen en een criterium om te oordelen tussen ons. Het is met zekerheid de Waarheid die aan ons kenbaar is gemaakt. Degene die volgens zijn voorschriften leeft, zal beloond worden. Degene die ernaar oordeelt, zal rechtvaardig zijn. Degene die ertoe uitnodigt, bevindt zich op het rechte pad. Allah verheft en verlaagt mensen ermee. De Quraa‚¬a„¢aan zal op de Dag des Oordeels bemiddelen voor degenen die het gereciteerd hebben.

  De Boodschapper van Allah (sallAllahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) heeft gezegd: aa‚¬Å“Degene die een enkele letter leest van het Boek van Allah, zal beloond worden met één Hasana (goede daad). (Weet dat) een goede daad tien keer vermenigvuldigd wordt. Ik zeg niet dat Alif-Lam-Miem één letter is. Waarlijk, Alif is één letter, Lam is één letter en Miem is één letter.aa‚¬? Overgeleverd door at-Tirmidhi en het is Sahih.

  O moslims!

  Het Boek van Allah staat in verhouding tot de leiding van de mensheid als de ziel tot het lichaam. Daarom bevindt degene die het niet reciteert en niet in overeenstemming met zijn wetten handelt, zich in een staat van spirituele dood. Allah zegt: aa‚¬Å“En wie dood was, en wie Wij daarna tot leven brachten en voor wie Wij een licht maakten, waarmee hij onder de mensen rondgaat, is hij te vergelijken met hem die in de duisternissen verkeert, waar hij nimmer uit kan komen?aa‚¬? [Al-Anaa‚¬a„¢aam 6:122]

  Een persoon zonder Quraa‚¬a„¢aan is als een persoon zonder water, lucht en medicijnen. Allah zegt: aa‚¬Å“En Wij zonden (dat) van de Quraa‚¬a„¢aan neer wat genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is.aa‚¬? [Al-Israaa‚¬a„¢ 17:82]

  Allah zegt ook: aa‚¬Å“En als Wij hem als een Quraa‚¬a„¢aan in een vreemde taal hadden geopenbaard, dan hadden zij zeker gezegd: aa‚¬ËœWaren Zijn Verzen maar duidelijk (in onze taal) uitgelegd.aa‚¬a„¢ (Hij is) in een vreemde taal, terwijl (de Profeet) een Arabier is! Zeg: aa‚¬ËœHij is voor degenen die geloven Leiding en genezing. En degenen die niet geloven, in hun oren is doofheid, die bij hen blindheid (van hart) veroorzaakt.aa‚¬a„¢aa‚¬? [Fussilat 41:44]

  De Quraa‚¬a„¢aan is een geneesmiddel voor het lichaam en de ziel. Wanneer het leven hard en gecompliceerd wordt, zal het Licht van de Quraa‚¬a„¢aan de weg altijd ophelderen. Het zal een bron van troost en kalmte zijn. Het zal jou verdedigen wanneer je machteloos en behoeftig bent. Allah zegt: aa‚¬Å“En wanneer jij de Quraa‚¬a„¢aan voordraagt, brengen Wij tussen jou en degenen die niet in het Hiernamaals geloven een verhinderende afscheiding aan.aa‚¬? [Al-Isra 17:45]

  aa‚¬Å“En Wij hebben vóór hen een hindernis geplaatst en achter hen een hindernis en Wij hebben hun ogen bedekt, zodat zij niet kunnen zien.aa‚¬? [Ya-Sien 36:9]

  Wanneer de moslim de Quraa‚¬a„¢aan reciteert, zal hij de Sakina en kalmte in zijn hart en wezen voelen. Dit zorgt ervoor dat hij alleen Allah vreest en niemand anders. Allah zegt: aa‚¬Å“Degenen tegen wie de mensen zeggen: aa‚¬ËœVoorwaar, de mensen hebben zich tegen jullie verzameld, vreest hen dus.aa‚¬a„¢ Hun geloof werd erdoor versterkt en zij zeiden: aa‚¬ËœAllah is ons genoeg en Hij is de beste Beschermer.aa‚¬a„¢ En zij keerden terug (van de oorlog) met de genieting van Allah en (Zijn) Gunst: het kwaad heeft hen niet aangeraakt, want zij volgden het welgevallen van Allah en Allah is de Bezitter van de Geweldige Gunst. Voorwaar, het was slechts de Shaytaan en zijn volgelingen die jullie bang maakten, weest daarom niet bang voor hen, weest bang voor Mij, indien jullie (ware) gelovigen zijn.aa‚¬a„¢aa‚¬? [Aal-aa‚¬ËœImraan 3:173-175]

  Jammer genoeg hebben velen deze Quraa‚¬a„¢aan en zijn recitatie en toepassing verwaarloosd. Zij streefden het wereldse leven na en hebben het Hiernamaals veronachtzaamd. Allah zegt: aa‚¬Å“En als jij de meeste van hen die op aarde zijn volgt, dan zullen zij jou doen afdwalen van de Weg van Allah. Zij volgen slechts een vermoeden en zij vertellen slechts verzinsels.aa‚¬? [Al-Anaa‚¬a„¢aam 6:116]

  Allah zegt: aa‚¬Å“En de meeste van hen volgen niets dan een vermoeden. Voorwaar, het onzekere heft de Waarheid niet op.aa‚¬? [Yunus 10:36]

  De mensen van ongeloof proberen de schoonheid van de Quraa‚¬a„¢aan te overschaduwen door te proberen hun wetenschappelijke inspanningen en wereldse bezittingen te verfraaien. Maar Allah zegt: aa‚¬Å“Zij kennen het uiterlijke van het wereldse leven, terwijl zij met betrekking tot het Hiernamaals onachtzaam zijn.aa‚¬? [Ar-Roem 30:7]

  Helaas zijn er mensen die de volledige Quraa‚¬a„¢aan reciteren en met weinig meer eindigen dan met wat zij begonnen waren wat overdenking en handeling betreft. Sommigen zijn zo bezig met hoe ze klinken en zij verfraaien hun stem zonder ooit te luisteren naar datgene wat geboden of verboden wordt. Waarlijk, de Quraa‚¬a„¢aan is vrij van vele van de voordragers en hun kwaad. Zij reciteren de Quraa‚¬a„¢aan en onderdrukken zichzelf en anderen door zijn bevelen en verboden niet op te volgen. Allah zegt: aa‚¬Å“Weet, Allahaa‚¬a„¢s vloek rust op de onrechtvaardigen.aa‚¬? [Hud 11:18]

  En Hij zegt: aa‚¬Å“aa‚¬Â¦en dan (gezamenlijk) Allahaa‚¬a„¢s vloek afroepen over hen die liegen.aa‚¬? [Aal-aa‚¬ËœImraan 3:61]

 2. #2
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  O moslims!

  Niets is waardevoller voor een moslim in zijn wereldse leven en in het Hiernamaals dan het reciteren van de Quraa‚¬a„¢aan en de betekenis ervan proberen te begrijpen en te overdenken. Door dit te doen, zal het individu bekend worden met wat goed is en wat kwaad is. Hij zal de effecten van ongehoorzaamheid aan Allah zien en de bestraffing in de gelijkenissen van degenen die voor ons kwamen. Een voorbeeld van een dergelijke bestraffing is de vloed die tot de mensen van Nuh gezonden werd en andere soortgelijke bestraffingen. Het is een bron van inspiratie en het versterkt het geloof in Allah. Daarom zegt Allah: aa‚¬Å“Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld.aa‚¬? [Al-Anfal 8:2]

  Dit Boek is gezonden en geopenbaard van boven de zeven Hemelen zodat het begrepen en toegepast kon worden; het moet niet slechts gereciteerd worden wanneer het hart bezet is. Allah zegt: aa‚¬Å“(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.aa‚¬? [Sad 38:29]

  Allah zegt: aa‚¬Å“Denken zij niet na over het woord (de Quraa‚¬a„¢aan)? Of is er iets tot hen gekomen dat niet eerder tot hun voorouders gekomen was?aa‚¬? [Al-Muaa‚¬a„¢minun 23:68]

  En Allah zegt: aa‚¬Å“Denken zij dan niet na over de Quraa‚¬a„¢aan? En wanneer (die) niet van bij Allah geweest was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigs vinden.aa‚¬? [An-Nisa 4:82]

  Hij zegt: aa‚¬Å“Denken zij niet na over de Quraa‚¬a„¢aan? Er zijn zelfs sloten op hun harten.aa‚¬? [Mohammed 47:24]

  De Quraa‚¬a„¢aan is een integraal onderdeel van het individuele leven van de moslim. Allah zegt: aa‚¬Å“Is het voor degenen die geloven nog geen tijd, dat hun harten zich vernederen voor het gedenken van Allah en wat is geopenbaard van de Waarheid (de Quraa‚¬a„¢aan)? En laten zij niet worden als degenen aan wie de Schrift (de Taurat) voorheen was gegeven. Toen werd de tijd voor hen te lang, zodat hun harten verharden. En de meeste van hen zijn zwaar zondigen.aa‚¬? [Al-Hadid 57:16]

  Wat is er met onze harten gebeurd, O aa‚¬ËœIbad Allah? Waarom zijn onze harten afgesloten en onverschillig voor de Quraa‚¬a„¢aan? Waarom gaan de woorden het ene oor in en het andere oor uit? Waarom zijn onze harten verhard?

  Laten we de Quraa‚¬a„¢aan overdenken en het in onze levens toepassen. Laten we tot degenen behoren die de Quraa‚¬a„¢aan overdag toepassen en aa‚¬a„¢s nachts reciteren.

  O Allah! Laat de Quraa‚¬a„¢aan de verrukking van onze harten zijn en het licht van onze borsten en de verwijderaar van onze pijn, ons verdriet en ons ongemak.

 3. #3
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  MashaAllah Djazak Allahoe Ghairan.

 4. #4
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Locatie
  Wilt Héél Gráág Náár Mékká Inschálláh ♥ ''
  Berichten
  716
  Reputatie Macht
  16
  tbark'allah,!

  djazak allahoe,!!
  .,-* I Allah *-,.

  Iedereen zal de dood proeven,
  Roep Allah aan, voordat ze jou roepen,
  Elke morgen, krijg je de kans,
  Om voor Allah te leven, met glans.Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Hart
  Door abdelhaq in forum Gedichten
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 28-01-07, 17:05
 2. De Quraan: De Verrukking van het Hart
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Koran recitaties
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 28-09-06, 22:45
 3. Het Hart
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 24-08-06, 15:50
 4. Doe'a: Het Hart.
  Door hassan in forum Dua's
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 11-05-06, 22:52
 5. Verbeter je Hart
  Door mOslima_Samira in forum Islam video's
  Reacties: 7
  Laatste Bericht: 29-03-06, 18:57

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •