Een evenwichtig antwoord inzake
de meningsverschillen omtrent

at-TaraawiehShaych Moehammed ‘Oemar BaazmoelBron: http://bakkah.net/audio/aamb037.RA
Vertaling : Aboe Roemaysae Ridouan al Holandi

Is het aantal rak’aat van het nachtgebed beperkt tot elf?

Vraag: Ik heb begrepen dat de Qiyaam al Layl (het nachtgebed) uit een bepaald aantal
rak’aat moet bestaan. Kunt u a.u.b. de correcte positie in deze zaak verduidelijken, en de
verschillende meningen van de Geleerden hieromtrent ?

Moge Allaah u belonen

Antwoord van Shaych Moehammed ‘Oemar Baazmoel, professor van hogere studies
aan de Oemm al Qoraa universiteit in Mekka
1 :

De Geleerden zien Qiyaam al Layl als van de vrijwillige daden van aanbidding die
moeqayyid (restrictief) zijn. En zijn restrictie is dat de overleveringen laten zien dat het
overgeleverd is om verricht te worden op een specifieke tijd en het is ook overgeleverd dat
het uitgevoerd wordt op een specifieke manier.

Verder hebben zij van mening verschild over de zaak: heeft het een vastgesteld aantal
(van rak’aat) of niet?

De reden van dit verschil van mening kan gevonden worden in de hadieth van de
Boodschapper - salallaahoe ‘alayhi wa sallam -, toen een man naar hem toe kwam en hem
vroeg over het nachtgebed zeggende: “O Boodschapper van Allaah, hoe bidt ik in de
nacht?”

Hij - salallaahoe ‘alayhi wa sallam - antwoordde:

“Het nachtgebed is (moet gebeden worden als) twee bij twee.” 2

Dus gebaseerd op dit hebben sommige van de geleerden gezegd dat er geen limiet is voor
het aantal rak’aat die gebeden worden als nachtgebed. Terwijl zij het nog steeds zagen als
een restrictieve vorm van vrijwillige aanbidding.

Degenen die gezegd hebben dat deze hadieth geen bewijs is voor het ontbreken van een
limiet zeggen, “Omdat de vragensteller alleen vroeg over hoe het nachtgebed gebeden moest
worden en hij vroeg niet over het aantal van zijn rak’aat.”


Verder hebben zij gezegd dat de bewoording die gebruikt werd door de Boodschapper
salallaahoe ‘alayhi wa sallam : “Mathnaa mathnaa” (twee bij twee), alleen verwijst naar de
basis beschrijving van iets en het is niet iets wat gebruikt wordt om een vast aantal te
definiëren. Dus, deze geleerden zeggen dat deze hadieth geen bewijs is in de zaak of er wel
of geen limiet is aan het aantal van rak’aat die gebeden kunnen worden.

Wanneer we terugkeren naar de Soennah van de Boodschapper - salallaahoe ‘alayhi wa
sallam -, naar zijn daden, dan zien we dat ‘Aa’ieshah – radiya Allaahoe ‘ anha - heeft
gezegd, toen ze gevraagd werd over de Boodschapper - salallaahoe ‘alayhi wa sallam -
zijn nachtgebeden:

“Hij bad niet meer dan 11 rak’aat in Ramadaan
of in een andere maand dan Ramadaan.”
3

Men komt te weten aan de hand van deze hadieth, een hadieth waar overeenstemming
over is (tussen Boecharie en Moslim) dat de Witr van de Boodschapper - salallaahoe
‘alayhi wa sallam - en zijn nachtgebed, waarnaar gerefereerd wordt als Salaat al Layl of
Qiyaam al Layl, en waarnaar gerefereerd wordt in Ramadaan als Salaat at Tarawieh en
soms Salaat al Qiyaam, slechts 11 rak’aat was.

Maar het is authentiek bevestigd dat (sommigen van) de metgezellen meer dan 11 rak’ahs
baden. Sommigen van hen baden 21 en anderen baden meer. Deze daad van de
metgezellen – radiya Allaahoe ‘anhoem - het is onvermijdelijk dat deze gebaseerd moet
zijn geweest op een soennah, omdat deze zaak een zaak van aanbidding is.

Gebaseerd op dit zeg ik dat een persoon de keuze heeft hoe hij zijn nachtgebeden kan
bidden. Als een persoon 11 rak’aat wil bidden als nachtgebed, dan kan hij dit doen. En
degene die 21 wil bidden, dan kan hij dit doen. En degene die meer of minder dan dat wil
bidden, dan kan hij dit doen. Dit omdat de Boodschapper - salallaahoe ‘alayhi wa sallam -
verwezen heeft naar de daad van het maken van Witr 3,5 of 7 rak’aat.


Hij zei:

“Maak Witr met drie (rak’aat), maar maak het niet zoals het gebed van al-Maghrib.” 4

En hij - salallaahoe ‘alayhi wa sallam - zei:

“Verricht Witr met drie (rak’aat) en verricht Witr met vijf (rak’aat).” 5

En het is authentiek bevestigd, op gezag van Moe’aawiyah, dat de Boodschapper -
salallaahoe ‘alayhi wa sallam - Witr verrichtte door het bidden van één enkele rak’ah. 6

Dus al deze opties, inshaa Allaah, zijn overgeleverd en dus toegestaan. De moslim mag:

a) Witr verrichten door één enkele rak’ah;
b) Witr verrichten door 3 rak’aat te bidden;
c) Witr verrichten door 5 rak’aat te bidden;
d) Witr verrichten door 7 rak’aat te bidden;
e) Witr verrichten door 9 rak’aat te bidden;
f) Witr verrichten door 11 rak’aat te bidden.


En 11 rak’aat was het uiterste wat door de Boodschapper werd uitgevoerd.

Maar zoals jullie weten, bevat de Soennah van de Boodschapper - salallaahoe ‘alayhi wa
sallam –


- Zijn uitspraken (soenat oel-qawliyyah)
- Zijn daden (soenat oel-fi’liyyah)
- Zijn stilzwijgende goedkeuringen (soenat oet-Taqrieriyyah)


De Soennah gebaseerd op zijn eigen daden (soenat oel-fi’liyyah) is niet meer dan 11
rak’aat, maar wij zeggen; de daad van de metgezellen, toen zij meer dan 11 rak’aat baden
laat zien dat er een andere (vorm van de) Soennah bestaat, misschien was het van de
stilzwijgende goedkeurigen van de Boodschapper, of misschien was het van een uitspraak
van hem die ons niet bereikte, aangezien zij begrepen dat iemand meer dan 11 rak’aat kon
bidden en dus baden zij meer dan 11 rak’aat.

Dus dit maakt de Soennah van zijn daad (soenat oel-fi’liyyah) 11 rak’aat. Verder kunnen
we zeggen dat de Soennah, in algemeenheid, de toelaatbaarheid ook laat zien van het
bidden van meer dan 11 rak’aat.

Daarom kunnen wij de fiqh van deze zaak met de volgende zin verwoorden:

“Het meest deugdzame om te doen is zichzelf te beperken tot 11 rak’aat,
maar als iemand daaraan toevoegt, dan is het toegestaan.”


Toevoegen aan 11 rak’aat is toegestaan, gebaseerd op de algemene toepassing van de
Soennah, en door de manier van de daden van de metgezellen – radiya Allaahoe ‘anhoem.
Dit is met betrekking tot Qiyaam al Layl.

Het is ook belangrijk om een andere zaak te belichten, dat het nachtgebed een vrijwillige
vorm van aanbidding is die muqayyid (restrictief) is. Hier komt er een vraag:

“Is het toegestaan voor een moslim om een gebed te verrichten in de nacht anders dan
Salaat al Layl, van het soort van algemene vrijwillige gebeden?"


Het antwoord: Ja, omdat algemene vrijwillige gebeden geen vaste limiet hebben. Laat mij
jou een voorbeeld geven om zo het verschil tussen de twee te verduidelijken.

De Soennah ar-Rawaatib gebeden zijn:

a) Twee rak’ahs vóór Dhohr, twee rak’ah na Dhohr, twee rak’ah na Maghrib, twee rak’ah na
‘Ieshaa en twee rak’ah vóór Fadjr.

b) Of vier rak’aat vóór Dhohr, vier rak’aat ná Dhohr (samen met het bovenstaande)’

c) Of vier rak’aat vóór Dhohr en twee rak’ah ná Dhohr (samen met het bovenstaande).

d) Of vier rak’aat vóór ‘Asr (samen met het bovenstaande).

Dit is allemaal gebaseerd op wat is gekomen in de overleveringen. Dus laten we zeggen
dat een man ieder van deze gebeden al gebeden geeft, of dat hij hen zelfs niet bad en hij
wil dan sommige andere vrijwillige gebeden bidden zonder de intentie dat zij van de
bevestigde Rawaatib 7zijn, dan zeggen we: Het is toegestaan voor hem om dat te doen, of
het nu s’ nachts is of gedurende de dag.

Maar, sta niet op, met de intentie om de Rawaatib te bidden en dan aan hen toe te voegen.
Nee, omdat de Rawaatib een vastgestelde limiet hebben, vaste tijden en een vast aantal van
rak’aat.

En op dezelfde wijze is het nachtgebed. Als jij sommige vrijwillige gebeden wilt bidden s’
nachts, bidt dan hoe jij wilt.8 Maar als jij Salaat al Layl wilt bidden, dan moet jij bidden
volgens de limieten overgeleverd door de Boodschapper - salallaahoe ‘alayhi wa sallam -
met betrekking tot de tijd van het gebed en zijn beschrijving. En wat betreft het aantal
rak’aat, dan, zoals ik vermeld heb, wat is overgeleverd van de Boodschapper - salallaahoe
‘alayhi wa sallam - gebaseerd op de algemeenheid van zijn Soennah, is dat er geen
specifieke limiet is voor het aantal van zijn rak’aat.


Voetnoten:

1 SN: Shaych Bazmoel Hafidahoellaah is een van de geleerden die les geeft aan deze universiteit. Hij is ook veel bezig met
schrijfwerken in de verschillende Islamitische wetenschappen zoals wetenschappen van hadieth, uitleg van verschillende
boeken van andere Geleerden en onderzoeksonderwerpen gerelateerd aan ‘Aqiedah, manhaadj en fiqh. Moge Allaah de
Shaych zijn positie verhogen en hem belonen voor zijn inzet. Amien.

2 Van een authentieke hadieth verzameld door al Boecharie (nr. 473), Fathoel Baarie (1/701), Moslim (nr. 1746), Sharh
Sahieh Moslim van an Nawawie (3/273) en anderen, op gezag van Ibn ‘Omar radi Allaahoe ‘anhoe.
De volledige tekst van al Boecharie zijn versie is: “ Een man kwam naar de Profeet - salallaahoe ‘alayhi wa sallam - terwijl
hij een khotbah aan het geven was en zei: “Hoe is het nachtgebed ?” Hij antwoordde:

“Twee bij twee, en wanneer jij de (het aanbreken van) de morgen vreest, verricht dan Witr door één rak’ah te bidden.
Het zal een Witr zijn voor jou voor alles wat jij hebt gebeden.”

3 Van een authentieke hadieth verzameld door al Boecharie (nr. 473), Fathoel Barie 1/701, Moslim (nr. 2013), Sharh Sahieh
Moslim van an Nawawie 4/310 en anderen op gezag van Ibn ‘Omar moge Allaah tevreden met hem zijn.

4 In zijn boek Boeghyatoel Moetatawi’ (p. 56) zegt de Shaych: “Het was verzameld door al Haakiem in zijn Moestadrak
(1/314) en hij noemde het sahieh volgens hun ( Boecharie en Moslim) voorwaarden. Het was ook verzameld door at
Tahawie in Sharh Ma’anie al Athaar (1/292) en Al Albanie verklaarde het sahieh in Salaat at Tarawieh (p.85).”

5 Ik kon de exacte bewoording niet vinden maar het is gelijk aan een authentieke hadieth verzameld door an Nasa’ie in zijn
Soenan (1711) op gezag van Aboe Ayoeb al Ansaarie, moge Allaah tevreden met hem zijn, die zei dat de Boodschapper van
Allaah, Sallahoe ‘alaayhi wa sallam, zei:
“Witr is iets wat bevestigd is, dus wie Witr wil verrichten door vijf te bidden (rak’aat), laat het hem dan doen. En wie
Witr wil verrichten door drie te bidden (rak’aat) laat het hem doen. En wie Witr wil verichten door 1 (rak’ah) te bidden,
laat het hem doen.” Al Albaanie verklaarde het als sahieh.

6 Ik kon de hadieth niet vinden waar hier naar gerefereerd werd. Maar de Shaych in zijn boek Boeghyatoel Moettawi’ (p.
55) zegt dat Witr met alleen 1 rak’ah bevestigd is door 3 overleveringen:

a) De eerste is genoemd onder voetnoot nummer 2: “…. Verricht dan Witr door één rak’ah te bidden.”
b) De tweede is genoemd onder voetnoot nummer 5:”…. En wie Witr wil verichten door één (rak’ah) te bidden, laat
het hem doen.”
c) De derde is verzameld door Imaam Moslim in zijn Sahieh (nr. 1754), Sharh Sahieh Moslim van an Nawawie (3/274)
op gezag van Ibn ‘Omar moge Allaah tevreden met hem zijn: “Witr is een rak’ah verricht in het laatste gedeelte
van de nacht.”


7 SN: Dit zijn de dagelijkse Soennah gebeden voor- en na de verplichte gebeden die met de gebeden verbonden zijn.
8 Als voorbeeld, jij bidt niet Qiyaam al layl voor Maghrib. Ook, bidt jij niets na Witr met de intentie dat het Qiyaam al layl is.