De beschrijving van al-I’tikaaf


Imaam Moehammed Naasir oed-Dien al Albaanie

~ rahiemahoellaah ~
Bron: spubs.com en nagekeken vanuit de originele Arabische bron “Qiyaam Ramadaan” van
Moehammed Naasir oed-Dien al Albaanie van Mektabaah al Islaamiyyah en Daar Ibn Hazm blz.
34-41.
Vertaald door: Aboe Roemaysae Ridouan al-Hollandie
De Beschrijving van al-I’tikaaf

De wettelijkheid (van I’tikaaf in de Dien):

1- I’tikaaf is een soennah in Ramadaan en andere van (de) dagen van het jaar. De basis
voor dit is Allaah de Verhevene Zijn Uitspraak: “En jullie verrichten I’tikaaf in de
Moskeeën.”
En de overlevering van de authentieke ahaadieth van zijn I’tikaaf,
salallaahoe ‘alayhi wa sallam, en de tawaatoer1 overleveringen van de Salaf betreffende
dit. Zij worden vermeld in de ((Moesannaf)) van Ibn Abie Shaybah en ‘Abd Ar-
Razzaaq.

En het is authentiek bevestigd dat de Profeet, salallaahoe ‘alayhi wa sallam, I’tikaaf
verrichtte in de laatste tien (dagen) van Shawwaal 2 en dat ‘Omar, radi Allaahoe ‘anhoe zei
tegen de Profeet, salallaahoe ‘alayhie wa sallam: “Ik maakte een belofte in de Dagen
van Djaahiliyyah3 dat ik I’tikaaf voor één nacht zou verrichten in de Masjid al
Haraam. Hij zei: “Vervul jouw belofte. [Dus hij verrichtte I’tikaaf één nacht].”
4

2- Het verrichten in Ramadaan is bevestigd in de hadieth van Abie Hoerayra: Allaah Zijn
Boodschapper salallaahoe ‘alayhi wa sallam verrichtte I’tikaaf in iedere Ramadaan tien
dagen. Toen het het jaar was waarin hij overleed, verrichtte hij I’tikaaf voor twintig
dagen. 5

3- De beste tijd om het te doen is in (het) laatste gedeelte van Ramadaan omdat de
Profeet, salallaahoe ‘alayhie wa sallam I’tikaaf verrichtte tijdens de laatste tien (dagen)
van Ramadaan totdat Allaah de Verheven en Verheerlijkte zijn ziel nam.6

Zijn voorwaarden:

1- En het is niet voorgeschreven behalve in de Moskeeën gebaseerd op Allaah Zijn
Uitspraak:


“En heb geen gemeenschap met hen (jullie vrouwen) terwijl jullie I’tikaaf
verrichten in de Moskeeën.”
7

En As-Sayyidah ‘Aa’iesha zei:

“De Soennah voor al Moe’takif (degene die I’tikaaf verricht) is dat hij niet naar
buiten zou moeten gaan behalve voor een noodzaak die hij moet vervullen. Hij
zou geen zieke moeten bezoeken,en hij zou zijn vrouw niet moeten aanraken,
en hij zou geen gemeenschap met haar moeten hebben. En er is geen I’tikaaf
behalve in een Moskee welke de Djamaa’ah vestigt. En de Soennah voor
degene die I’tikaaf doet is dat hij zou moeten vasten.”
8

2- De Moskee zou alle gebeden moeten uitvoeren zodat hij niet gedwongen is om de
Moskee te verlaten om naar het Djoemoe’ah gebed te gaan. Dit is omdat er van
weggaan een verplichting is voor hem gebaseerd op ‘Aa’iesha’s haar uitspraak in een
overlevering van haar in haar voorgaande hadieth: “En er is geen I’tikaaf behalve
in een Moskee welke de Djamaa’ah vestigt.”
9

Toen kwam ik een authentieke duidelijke hadieth tegen die ((de Moskeeën)) specificeert welke
genoemd zijn in het aya, met de drie Moskeeën: Masdjid al Haraam en Masdjid an Nabawie en
Masdjid al Aqsaa. En dat is zijn uitspaak salallaahoe ‘alayhie wa sallam: “Er is geen I’tikaaf
behalve in de 3 Moskeeën.”
10

Betreffende wat ik onderzocht heb waren degenen van onder de Selef die dit zeiden: Hoedayfa
ibn al Yamaan en Sa’ied Ibn al Moesayb en ‘Ataa. Maar behalve dat hij (‘Ataa) Masdjid al Aqsaa
niet noemde. Anderen zeiden dat het iedere Moskee Djaami’ was in algemeenheid ( zonder
restrictie). En anderen waren het oneens en zeiden: Dat het zelfs (verricht kan worden) in de
Moskee van iemand zijn huis. En het is niet (een) verborgen (juistheid) dat vasthouden aan wat
overeenkomt met de hadieth is wat verdient om gevolgd te worden. En Allaah de Gezegende en
Verhevene weet het het beste. 11

3- En het is van de Soennah voor degene die I’tikaaf verricht om vastende te zijn zoals
voorgegaan is op gezag van ‘Aa’iesha radi Allaahoe ‘anhaa. 12

Wat toegestaan is voor de Moe’takif (degene die I’tikaaf verricht)

1- Het is toegestaan voor hem om de Moskee te verlaten om iets te doen wat nodig is. En
om zijn hoofd buiten de Moskee te steken om het te laten wassen en kammen.
‘Aa’iesha radi Allaahoe ‘anhaa zei: “En de Boodschapper van Allaah, salallaahoe
‘alayhi wa sallam, zou zijn hoofd naar binnen doen bij mij terwijl hij [I’tikaaf
aan het verrichten was] in de Moskee [en ik was in mijn kamer]. Dus ik zou
zijn haren kammen [en in een andere overlevering: Ik zou het wassen, ook al
was de drempel van de deur tussen mij en hem en ik was menstruerend]. En
hij, salallaahoe ‘alayhi wa salam zou het huis niet binnentreden behalve als hij
een (menselijke) behoefte had, terwijl hij I’tikaaf verrichte.”
13

2- Het is toegestaan voor degene die i’tikaaf verricht en anderen om woedhoe te
verrichten in de Moskee gebaseerd op de uitspraak van een man die de Profeet
salallaahoe ‘alayhi wa sallam bediende: “De Profeet salallaahoe ‘alayhi wa sallam,
verrichte een lichte woedhoe in de Moskee.”
14

3- Hij mag een kleine tent opzetten aan de achterkant van de Moskee waarin hij I’tikaaf
kan verrichten. Dit omdat ‘Aa’iesha radi Allaahoe ‘anhaa een khibaa15 voor de Profeet
salallaahoe ‘alayhie wa sallam zou opzetten wanneer hij I’tikaaf verrichte. En dit was
op zijn bevel salallaahoe ‘alayhi wa sallam. 16

4- En een keer verrichte hij I’tikaaf in een kleine koepel (vormige tent) welke een mat
had welke de doorgang bedekte. 17


De geldigheid van een vrouw om I’tikaaf te verrichten en haar echtgenoot te
bezoeken in de Moskee.


5- Het is toegestaan voor een vrouw om haar man te bezoeken terwijl hij zijn I’tikaaf
verricht. En hij mag met haar meelopen tot de deur van de Moskee (om afscheid van
haar te nemen) gebaseerd op de uitspraak van Safiyyah radi Allaahoe ‘anhaa:

“De Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam was I’tikaaf aan het verrichten [in
de Moskee tijdens de laatste tien (dagen) van Ramadaan], dus ik ging hem op
een nacht bezoeken [en zijn vrouwen waren met hem]. Dus ik sprak met hem
[voor een uur] toen stond ik op om te vertrekken [en hij zei: “Haast je niet, tot
ik met jou mee zal gaan.”] Dus hij stond op om met mij mee te gaan. En haar
verblijfplaats was in het huis van Osama Ibn Zayd. [Totdat zij de deur van de
Moskee bereikten, die bij de deur van Oemm Salamah was.] Toen liepen twee
mannen van de Ansaar langs, toen zij de Profeet salallaahoe ‘alayhi wa sallam
zagen haasten zij zich (weg). En de Profeet salallaahoe ‘alayhi wa sallam zei:
“Rustig aan! Dit is (mijn vrouw) Safiyyah Bint Huyai. Dus zij zeiden:
“Soebhaan Allaah! Yaa Rasoelloellaah!. Hij zei: “Voorzeker de duivel stroomt
door de mens zoals het stromen van bloed. En ik vreesde dat hij iets kwaads in
jullie harten stopte of hij zei: “Iets.”
18

Eerder is het toegestaan voor haar om I’tikaaf te verrichten met haar man of alleen, gebaseerd op
de uitspraak van ‘Aa’iesha radi Allaahoe ‘anhaa: “Een vrouw van zijn vrouwen verrichtte
I’tikaaf met Allaah Zijn Boodschapper salallaahoe ‘alayhi wa sallam terwijl zij in de staat
was van Istihaadah 19 [in een andere overlevering wordt gezegd dat zij Oemm Sallamah is)
en zij zou rode of gele (sporen) zien (van de Istihaadah). En soms stopten wij een bak
onder haar terwijl zij het gebed verrichtte.”
20

En zij zei ook:

“De Profeet salallaahoe ‘alayhi wa sallam zou I’tikaaf verrichten tijdens de laatste 10
(dagen) van Ramadaan, totdat Allaah zijn ziel nam. Toen verrichten zijn vrouwen I’tikaaf
na hem.
” 21

Ik zeg (Al Albaanie): Er is bewijs in dit dat het toegestaan is voor de vrouwen om ook I’tikaaf te
verrichten. En er is geen twijfel dat dit is met de voorwaarde dat hun vertegenwoordigers
toestemming geven voor dat. En (het is ook met de voorwaarde dat de plaats) veilig is van fitnah
en mixen met mannen, gebaseerd op de vele bewijzen hiervoor en ook op het fiqh principe: “Het
vermijden van een kwaad neemt voorrang op het brengen van een goed (iets).”

6- Seksuele gemeenschap (doet iemand zijn I’tikaaf) te niet, gebaseerd op Allaah de
Verhevene Zijn Uitspraak: “En heb geen seksuele omgang met hen (jullie
vrouwen) terwijl jullie I’tikaaf verrichten in de Moskeeën. ”


En Ibn ‘Abbaas zei:

“Als de persoon die I’tikaaf aan het verrichten is seksuele omgang heeft dan maakt dit
zijn I’tikaaf te niet en moet hij overnieuw beginnen.”
22

En er is geen boetedoening (kafaarah) voor hem door het ontbreken van iets (wat daar op duidt)
van wat overgeleverd is op gezag van de Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam en zijn
metgezellen.
Einde
Voetnoten:


1 SN: al-Moetawaatir : Datgene wat tot ons is overgeleverd door een grote groep van een (andere) grote groep waarbij het
onmogelijk is dat zij samen gezweerd hebben en overeengekomen zijn op een leugen.

2 Dit is een gedeelte van een hadieth van ‘Aa’iesha overgeleverd door as Shaychayn (al Boecharie en Moslim) en Ibn
Khoezayma in hun Saheeh. En hij is nagelopen in Saheeh Soenan Abie Dawoed (2127).

3 SN: Ad Djahiliyaah: De pre-Islamitische periode van onwetendheid welke opgeheven werd met het Profeetschap van
Mohammed Sallalllaahoe ‘alaayhi wa sallaam.

4 Overgeleverd door as Shaychayn en Ibn Khoezayma. De extra toevoeging is van al Boecharie in een overlevering zoals
genoemd is zijn samenvatting (995). En hij is nagelopen in Saheeh Soenan Abie Dawoed (2136-2137).

5 Overgeleverd door al Boecharie en Ibn Khoezaymaah in hun Saheeh verzamelingen en hij is nagelopen in de vorige bron
(2126-2130).

6 Overgeleverd door as Shaychayn en Ibn Khoezaymaah (2223) en het is nagelopen in Al Irwaa (966) en Saheeh Abie
Dawoed (2125).

7 (al Baqarah 187). Imaam al Boechaarie gebruikte dit ayah als bewijs voor wat wij noemden. Al Haafidh (Ibn Hadjar)
zei:“Het punt van bewijs van het ayaah is dat als het correct was om I’tikaaf te verrichten in een andere plaats dan de
moskee, dan zou het verbod op seksuele omgang er niet specifiek bij genoemd worden omdat seksuele gemeenschap
verboden is tijdens I’tikaaf volgens de idjmaa’(consensus van de Geleerden). Dus weet door het noemen van de Moskeeën
dat de betekenis dat dat I’tikaaf niet plaatsvindt behalve erin (de Moskee).”

8 Overgeleverd door al Bayhaqie met een authentieke ketting en Aboe Dawoed met een Hasan (goede) ketting. De volgende
overlevering van ‘Aa’iesha radi Allaahoe ‘anhaa is ook van hem en het is nagelopen in Sahieh Abie Dawoed (2135) en al
Irwaa (966).

9 Al Bayhaqie leverde over op gezag van Ibn ‘Abbaas dat hij zei: “Voorwaar de meest gehate zaken bij Allaah zijn de
innovaties. En voorzeker van de innovaties is het verrichten van I’tikaaf in de Moskeeën die in de huizen zijn.”

10 Overgeleverd door at Tahaawie en al Ismaa’ielie en al Bayhaqie met een authentieke ketting (van overlevering) van
Hoedhayfah Ibn al Yamaan radi Allaahoe ‘anhoe. En het is nagelopen in as Sahiehah (nr. 2786) met de Athaar
(overleveringen) die overeenkomen met hem die wij boven noemde en zij zijn allemaal zijn authentiek.


11 SN: Zie voor andere opinies omtrent deze zaak het volgende artikel :
http://www.selefienederland.nl/site/...=152&Itemid=26


12 Overgeleverd door al Bayhaqie met een authentieke ketting en Aboe Dawoed met een goede ketting. En Imaam Ibn al
Qayyim zei in Zaad al Ma’aad: “En het is niet overgeleverd van de Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam, dat hij I’tikaaf
verrichtte terwijl hij niet vastte. Eerder, ‘Aa’iesha zei: “Er is geen I’tikaaf behalve met vasten.” En verder noemde de
Verhevene (Allaah) I’tikaaf niet behalve met vasten. En de Profeet salallaahoe wa sallaam deed het niet behalve met
vasten. Dus de correcte uitspraak is in het bewijs, waar de meerderheid van de Selef op zijn: Dat vasten een voorwaarde is
voor I’tikaaf. En dit is de mening die Shaych oel-Islaam Aboel ‘Abbaas Ibn Taymiyyah als correct zag.
Ik zeg (Al Albaanie): En het leidt ernaar dat het niet gelegisleerd is voor degene die een intentie maakt voor de Moskee
voor gebed of iets anders dat deze een intentie moet maken voor de periode van tijd die hij zal doorbrengen in I’tikaaf. Dit
is wat Shaych oel-Islaam verduidelijkte in ((Al Ikhtiyaraat)).

13 Overgeleverd door de twee Shaykh’s (Boekharie en Moeslim) en Ibn Abie Shaybah en Ahmed en de eerste toevoeging
behoort tot deze laatste twee (genoemde). En het is nagelopen in Sahieh Aboe Dawoed (2131-2132).

14 Overgeleverd door al Bayhaqie met een goede ketting en Ahmed (5/364) verkort met een authentieke ketting .
15 Een Khibaa is een soort huis dat de Arabieren maakten van bont en wol en het is niet van haar. En het is neergezet op 2 of
3 ondersteuningen. ((an Niehaayah)).


16 Overgeleverd door de twee Shaykh’s (Boekhaarie en Moeslim) van de hadieth van ‘Aa’iesha. Haar handeling (is
weergegeven in de overlevering ) van al Boecharie en het gebod (is weergegeven in de overlevering ) van Moslim.

17 Het is een gedeelte van een hadieth van Aboe Sa’ied al Khoedrie, overgeleverd door Moslim en Ibn Khoezaymah in hun
Sahieh. Er het is nagelopen in Sahieh Abie Dawoed (1251)


18 Overgeleverd door de twee Shaykh’s (Boekhaarie en Moeslim) en ook Aboe Dawoed en het laatste gedeelte is van hem
(Aboe Dawoed). En ik heb het nagelopen in Saheeh Soenan Abie Dawoed (2133 & 2134).


19 Istihaadah is een vaginale bloeding welke kan optreden bij vrouwen, hiermee kunnen zij het gebed verrichten na
reiniging.

20 Overgeleverd door al Boecharie en het is nagelopen in Saheeh Soenan Aboe Dawoed (2138). De andere overlevering is
van Sa’ied Ibn Mansoor zoals in ((al Fath)) (4/281). Maar ad Daarimie (1/22) noemde haar ((Zaynaab)) en Allaah weet het
het beste.

21 Overgeleverd door as Shaychayn en anderen.
22 Overgeleverd door Ibn Abie Shaybaah (3/92) en ‘Abdoe Razaaq (4/363) met een authentieke ketting van overlevering en
wat bedoeld wordt met zijn uitspraak: “moet overnieuw beginnen.” Is dat hij zijn I’tikaaf opnieuw moet doen.