Behoort Iblies tot de Djinn of de engelen?


Vraag:
Is Iblies een engel of Djinn? Als hij een engel is hoe kan het dan zijn dat hij Allah ongehoorzaam is en engelen zijn hun Heer niet ongehoorzaam?! En als hij een Djinnie is dan hebben zij toch de keuze Allah gehoorzaam te zijn of niet?! Ik zou graag antwoord hierop willen.


Antwoord:Alle lof is voor Allah.


Iblies- moge Allah hem vervloeken- behoort tot de Djinn, en was nooit eerder een engel geweest, want hoe kan hij Allah ongehoorzaam zijn geweest terwijl wij weten dat engelen hun Heer nooit ongehoorzaam zijn?! De engelen zijn edele schepsels die Allah nooit ongehoorzaam zijn en datgene uitvoeren wat Allah hen opdraagt.


Hierover zijn er duidelijke teksten in de Qor-aan gekomen waaruit blijkt dat Iblies behoort tot de soort Djinn en niet tot de soort engelen, deze teksten zijn o.a.:


1. De uitspraak van Allah (de Verhevene): "En (gedenkt) toen Wij tot de Engelen zeiden: "Knielt jullie eerbiedig voor Aadam neer," toen knielden zij, behalve Iblies, hij behoorde tot de Djinn en hij schond het gebod van zijn Heer. Zouden jullie dan hem en zijn nageslacht als helpers naast Mij nemen, terwijl zij voor jullie vijanden zijn? Slecht is de ruil voor onrechtvaardigen!" (Soerat al-Kahf (18) aayah 50).


2. Allah verduidelijkt dat de Djinn geschapen is uit vuur. Allah (de Verhevene) zegt: "En Wij hebben daarvoor de Djinn geschapen uit een gloeiend vuur". (Soerat al-H'idjr (15) aayah 27) ((Daarvoor slaat terug op de schepping van onze voorvader Aadam (de Verhevene). Tussen de schepping van Iblies en Aadam is een tijdsperiode van tien eeuwen zoals dat overgeleverd is door de edele metgezellen "Abdoellaah ibn "Oemar en "Abdoellaah ibn "Abbaas. Maar Allah weet het beste. A.A.)


Ook zegt Allah (de Verhevene): "En Hij heeft de Djinn geschapen van een rookloze vlam van vuur." (Soerat Ar-Rah'maan (55) aayah 15). In een authentieke overlevering via "Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) dat ze zei: "De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "De engelen zijn geschapen uit licht, de Djaan (Iblies) is geschapen uit rookloze vuur, een Aadam is geschapen uit hetgeen voor jullie (in de Qor-aan) beschreven is." (Overgeleverd door Moeslim in zijn Sah'ieh (2996) en Ah'mad (24668) en ibn H'ibbaan (6155)).


Een scheppingseigenschap van de engelen is dat zij geschapen zijn uit licht en de Djinn geschapen zijn uit (rookloze) vuur. Er zijn vele verzen gekomen waaruit blijkt dat Iblies- moge Allah hem vervloeken- uit (rookloze) vuur is geschapen. Iblies heeft zelf met zijn eigen tong dit gezegd en bevestigt toen hij weigerde de neerknieling te doen voor Aadam toen Allah (de Verhevene) dat beval en hem vroeg waarom hij weigerden Iblies zei: "Hij (Allah) vroeg: "Wat belemmerde jou je neer te knielen, toen Ik het jou beval?" Hij zei: "Ik ben beter dan hem (Adam); U hebt mij uit vuur geschapen terwijl U hem uit aarde hebt geschapen." (Soerat al-A'raaf (7) aayah 12). Deze bewijzen maken dus duidelijk dat Iblies behoorde tot de soort Djinn.


3. Allah heeft Zijn engelen in Zijn Edele Boek beschreven. Allah (de Verhevene) zegt: "O jullie die geloven, behoedt jullie zelf en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hard optredende Engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt, en die uitvoeren wat hun is bevolen." (Soerat at-Tah'riem (66) aayah 6). Allah (de Verhevene) zegt verder: "Zij (de Engelen) zijn slechts geëerde dienaren! Zij nemen het woord niet voor Hem en zij handelen op Zijn bevel." (Soerat al-Anbiyaa-e (21) aayah 26-27). In een ander vers zegt Allah (de Verhevene): "En voor Allah werpt alles van de levende wezens in de hemelen en alles op de aarde zich neer, en (ook) de Engelen, en zij zijn niet hoogmoedig. Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat Hij beveelt." (Soerat an-Nah'l (16) aayah 49-50). Het is uitgesloten dat de engelen hun Heer ongehoorzaam zijn, omdat zij gevrijwaard zijn van het zondigen en het maken van fouten en met de nature schepping geschapen Allah altijd en overal te gehoorzamen.


4. Aangezien Iblies niet behoort tot de engelen betekent dit dat hij niet van nature is geschapen Allah gehoorzaam te zijn zoals de engelen, en heeft hij een keuze zoals wij, mensen, Allah gehoorzaam of ongehoorzaam te zijn. Allah (de Verhevene): "Voorwaar, Wij wezen hem de Weg: wordt hij dankbaar of wordt hij ondankbaar?" (Soerat al-Insaan (67) aayah 3). Ook zijn er onder de Djinn moslims en ongelovigen net zoals onder de mensen. Er is een vers gekomen in Soerat al-Djinn die dit bevestigd: "En voorwaar, onder ons zijn er die zich aan Allah hebben overgegeven en onder ons zijn er die afwijken (van het rechte Pad). Wie zich heeft overgegeven: zij zijn degenen die de rechte Leiding gekozen hebben." (Soerat al-Djinn (72) aayah 14).


Ibn Kethier zei: "Hassan al-Basrie zei: "Iblies is nooit en te nimmer een van de engelen geweest, hij (iblies) is de oorsprong van de Djinn zoals Aadam de oorsprong is van mensen."(Overgeleverd door at-Tabbarie: 3/89).


Sommige geleerden zeggen dat Iblies behoorde tot de engelen en dat hij de pauw onder de engelen was en dat hij behoorde tot de meest gedreven engelen in het aanbidden van Allah en nog meer soortgelijke uitspraken. En de meeste van deze uitspraken zijn van genomen van en hebben hun afkomst van "Israa-ieliyaat" die overgenomen zijn van een christelijke en joodse dogma's, en derhalve dus geen islamitische oorsprong heeft. Veel van deze uitspraken staan haaks tegen de Qor-aan.


Imaam ibn Kethier zei ter verduidelijking van dit: "Er zijn vele van zulk soort uitspraken gekomen (dat Iblies behoort tot de engelen) en de meeste ervan zijn genomen van "Israa-ieliyaat', en Allah weet het beste over de kwalificatie en echtheid ervan. Sommige van deze Israa-ieliyaat zijn duidelijke leugens omdat deze in tegenstrijd zijn met de duidelijke waarheid die genoemd is door de Qor-aan (dat Iblies niet een engel is). In de Qor-aan zijn er genoeg berichtgevingen waarbij berichtgevingen via Israa-ieliyaat allemaal overbodig zijn. Deze Israa-ieliyaat zijn niet vrij van toevoegingen die onjuist zijn en er zijn vele berichtgevingen eraan toegevoegd er onder hen (joden en christenen) zijn er geen oprechte geleerden met scherpzinnigheid en een uitmuntende memoriserende geheugen die de fouten erin eruit halen en de teksten verifiëren en verduidelijken zoals de moslimnatie grote oprechte geleerden kent die de religie zuiveren op alles wat er aan toegevoegd en verdraaid is. Zij zuiveren de profetische overleveringen tegen corruptie en wijzigingen vanwege ideologische en politieke invloeden, om zo de h'adieth te beschermen tegen verzinsels.


Zij hebben de overleveringen vastgelegd hebben en de authenticiteit en om ze te classificeren om zodoende de verzonnen ah'adieth te verwijderen. Zij verduidelijken wat authentiek (Sahieh is) wat Dha'ief (zwak): dit zijn overleveringen die fouten in hun keten bevatten die niet rechtgezet kunnen worden) en overleveringen die verzonnen zijn. Verder hebben deze vrome geleerden degenen boven water gehaald die overleveringen verzinnen om zo de mensen de doen dwalen. Zo zijn de uitspraken van de meester onder de mensen (Moh'ammed (Allah's vrede en zegen zij met hem)) gezuiverd en bewaarde en verifieert dat er leugens aan toegevoegd worden. Moge Allah tevreden zijn met deze geleerden en de Paradijs Firdaws als hun eeuwige beloning laten zijn.


En Allah weet het beste.


Bron: www.islamqa.com, vraagnummer: 8976.