Pagina 1 van de 5 12345 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 46

Onderwerp: [Boek] Tawhied vereenvoudigd

 1. #1

 2. #2
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Voorwoord

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met het zegel der profeten en boodschappers, onze Profeet Mohammed, en met zijn familieleden en al zijn metgezellen.
  Vervolgens:


  Deze korte nuttige samenvatting bevat complete vraagstukken en belangrijke leerpunten op het gebied van Tawhied. Het belang van Tawhied kan niet voldoende benadrukt worden. De daden van de dienaar worden zonder Tawhied niet geaccepteerd en Allah is niet tevreden totdat de dienaar met de Tawhied komt. Deze verkorte samenvatting omvat voorwaarden, basisprincipes en diverse categorieën die voor de lezer bijeengebracht zijn, inzichtelijk worden gemaakt en hem in staat stellen dit alles duidelijk in zijn hoofd te rangschikken. Men zal nooit achter iets kunnen komen, behalve als hij over de volgende twee zaken beschikt:


  1. De werkelijke betekenis van dat ‘iets’. 2.Duidelijkheid over het tegenovergestelde van dit ‘iets’.


  Ik heb mijn best gedaan om de werkelijkheid van Tawhied, haar fundamenten en haar categorieën te verduidelijken. Vervolgens heb ik weer het tegenovergestelde van Tawhied behandelt: namelijk Shirk. Ik heb het gedefinieerd, haar verschillende vormen, categorieën en wetsoordelen verduidelijkt, omdat:

  Het ene tegenovergestelde laat zien hoe verheven het andere tegenovergestelde is.
  En met het tegenovergestelde maakt men onderscheid tussen zaken.


  Het is niet mogelijk om de schoonheid en de verhevenheid van Tawhied aan te tonen, zonder dat men kennis opdoet over de verdorvenheid en het gevaar van Shirk. Ook heb ik aan deze samenvatting andere belangrijke onderwerpen toegevoegd, waarmee een Moewahhid (monotheïst) niet zonder kan. Ik heb mij ingespannen om deze zaken te rangschikken, op elkaar af te stemmen en te categoriseren. Daarnaast heb ik mij bezig gehouden met de Islamitische grenzen (Hoedoed) en het definiëren van deze onderwerpen vergezeld met bewijzen. Dit alles in het kort zodat deze samenvatting gemakkelijk is om te begrijpen en om te onthouden.


  Ik heb getracht af te zien van lange eentonige teksten, samenvattingen die het onderwerp onvoldoende verduidelijken en heb voor deze samenvatting geprobeerd de middenweg te bewandelen. Als ik gelijk heb, dan komt het van Allah alleen en als ik een fout heb begaan, dan komt het van mijzelf en de shaytaan.


  Ik heb voor deze samenvatting de boeken van de nauwkeurige geleerden geraadpleegd, zoals: Sheich al-Islaam Ibn Taymiyyah, zijn leerling Ibn al-Qayyim en de imam, de Moedjaddid (vernieuwer) Mohammed ibn cAbd al-Wahhab. En van de hedendaagse geleerden: Zijne Eminentie, Sheich cAbd al-cAziez bin Baaz, Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien, Sheich Mohammed Naasir ad-Dien al-Albaani, Sheich Saalih al-Fawzaan en Sheich cAbd Allah ibn Djibrien. Moge Allah degenen die overleden zijn begenadigen en degenen die nog in leven zijn bewaren en ons met hun kennis baten.


  Deze korte samenvatting heb ik de naam ‘Tawhied Vereenvoudigd’ gegeven en ik vraag de Beschermer, Die hiertoe in staat is om dit werk van nut te laten zijn en dit in mijn weegschaal van goede daden te laten terugkomen op de Dag dat ik Hem zal ontmoeten. En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, met zijn familieleden en zijn metgezellen.
  cAbdoellah bin Ahmed al-Hoewayl

 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Betekenis van het begrip Tawhied

  Taalkundige betekenis: Tawhied stamt af van het woord Wahhada en houdt in dat je van iets één maakt. Bijvoorbeeld:
  Als je zegt: “Niemand vertrekt uit het huis, behalve Mohammed.” Mohammed is dan de enige die het huis verlaat.

  En als je zegt: “Niemand staat op tijdens de vergadering, behalve Khalied.” Dus alleen Khalied is de enige die is opgestaan tijdens de vergadering.
  Islamitische betekenis:
  Het één maken van Allah wat betreft:
  1. Zijn Heerschappij (Roeboebiyyah)
  2. Zijn Alleenrecht op aanbidding (Oeloehiyyah)
  3. Zijn Namen en eigenschappen (Asmaa’ was Sifaat)[1]


  [1] Al-Qawl ul-Moefied van Sheich Ibn al-cOethaymien, deel 1, blz. 8 4. #4
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De verschillende categorieën van Tawhied
  Tawhied is onder te verdelen in drie categorieën:

  1. Tawhied ur-Roeboebiyyah
  2. Tawhied ul-Oeloehiyyah
  3. Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat


  Hieronder volgt een overzicht van de verschillende categorieen van Tawhied:


  Categorie van Tawhied Betekenis Bewijs
  Tawhied ur-Roeboebiyyah
  Het één maken van Allah, de Verhevene, wat betreft:

  1 Zijn Schepping
  2 Zijn Koninkrijk
  3 Het besturen

  Of: Het één maken van Allah, de Verhevene, wat betreft Zijn Daden. Voorbeelden van Zijn Daden: het scheppen, het onderhouden, het schenken van leven, het doden, het laten regenen en het laten groeien van planten en bomen enz.
  “Weet, dat het scheppen en het bevelen aan Hem is voorbehouden.”
  (Soerat al-Acraaf: 54)


  “En aan Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde toe.”
  (Soerat Aali cImraan: 189)


  “Zeg: ,,Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde,” of: ,,Wie heeft macht over het horen en het zien en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur?” Zij zullen zeggen: ,,Allah.” Zeg dan: ,,Zullen jullie dan niet vrezen?”
  (Soerat Yoenoes: 31)
  Tawhied ul-Oeloehiyyah: wordt ook wel Tawhied ul-cIbaadah genoemd. Het één maken van Allah, de Verhevene, wat betreft de daden van aanbidding, zoals het gebed, het vasten, de Hadj, het vertrouwen, het doen van een gelofte, vrees, hoop, liefde en andere daden van aanbidding “En Ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.”
  (Soerat adh-Dhaariyaat: 56)  “En aanbidt Allah en kent Hem geen deelgenoot toe.”
  (Soerat an-Nisaa’: 36)  “En Wij stuurden niet één van de boodschappers voor jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan ik is, aanbidt Mij dus.”
  (Soerat al-Anbiyaa’: 25)
  Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat
  Dit houdt in: het beschrijven van Allah, zoals Hij Zichzelf heeft beschreven en zoals de Profeet vrede zij met hem Hem heeft beschreven, zonder dat er sprake is van:
  Takyief (het toekennen van een hoedanigheid)
  Tamthiel (het trekken van een vergelijking)
  Tahrief (verdraaiing)
  Tactiel (ontkenning)
  “Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.”
  (Soerat ash-Shoeraa: 11)  “En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degenen die misbruik van Zijn Namen maken: zij zullen worden vergolden voor wat zij plachten te doen.”
  (Soerat al-Acraaf: 180)
  Belangrijke opmerkingen


  Ten eerste: Tawhied is onder te verdelen in drie categorieën. Men is verplicht om elke categorie te accepteren. Deze onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie dus gelooft in één onderdeel van Tawhied maar niet in een ander is geen Moewahhid (gelovige in de Tawhied: monotheïst).1

  Ten tweede: Men moet weten dat de ongelovigen, die de Boodschapper van Allah bestreden heeft, het eens waren met Tawhied ur-Roeboebiyyah. Zij gaven toe dat Allah de Schepper en de Onderhouder is en Degene is Die doet leven, doet doden, baat, schaadt en over alle zaken gaat. Maar dit deed hen nog niet binnentreden tot de Islam. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:  “Zeg: ,,Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde,” of: ,,Wie heeft macht over het horen en het zien en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur?” Zij zullen zeggen: ,,Allah.” Zeg dan: ,,Zullen jullie dan niet vrezen?”

  (Soerat Yoenoes: 31)2  Ten derde: Tawhied ul-Oeloehiyyah was het onderwerp van Dacwah van de Boodschapper omdat dit de basis is voor alle daden van aanbidding. Zonder dat dit in orde is zijn alle daden van aanbidding incorrect. Wanneer dit niet correct is treedt het tegenovergestelde ervan op: Shirk.3De wrijving tussen de Boodschapper en zijn volk ontstond vanwege deze categorie van Tawhied. Het is dus verplicht om hier zeer zorgvuldig mee om te gaan, de onderwerpen ervan goed te leren en de fundamenten ervan goed te begrijpen.4
  1Haashiyat ut-Tawhied van Ibn Qaasim, blz. 12. 2 Madjmoecat at-Tawhied, deel 1, blz. 72.

  3cAqiedatoe Tawhied van Sheich Saalih al-Fawzaan, blz. 48.

  4Kitaab Oesoel ul-Imaan fie Dhaw’ il-Kitaab was Soennah, blz. 26.
  Laatst gewijzigd door hassan; 07-03-12 om 10:51.

 5. #5
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Het belang en de verhevenheid van Tawhied
  Tawhied is de belangrijkste zuil van de Islam

  Het is niet mogelijk voor een persoon om de Islam te betreden zonder te getuigen van de Tawhied.

  De Profeet vrede zij met hem zei: “De Islam is gebouwd op de volgende vijf zuilen:


  1. Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah.
  2. Het onderhouden van de Salaah (gebed).
  3. Het geven van de Zakaah (armenbelasting).
  4. Het vasten van de Ramadan.
  5. Het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het Huis (Kacbah) voor degene die daartoe in staat is.”

  (al-Boechari en Moeslim)
  2. Tawhied is het allerbelangrijkste wat er is en behoort tot de eerste verplichte handelingen.

  Tawhied komt voor alle daden en komt voor alle andere belangrijke zaken die zijn geopenbaard. Het is ook het eerste waarnaar uitgenodigd dient te worden. De Profeet vrede zij met hem zei tegen Moecadh toen hij hem stuurde naar Jemen: “Je zult komen bij een volk dat behoort tot de mensen van het Boek: het eerste waar je hen naar dient uit te nodigen is het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah.” En in een andere overlevering “Totdat zij Allah één maken.”

  (al-Boechari en Moeslim)

  3. De daden van aanbidding worden niet geaccepteerd, behalve als Tawhied aanwezig is.

  Er is hier sprake van een Shart Sihah (vereiste voor authenticiteit): een basisvereiste die aanwezig dient te zijn alvorens de daden van aanbidding. Daden van aanbidding worden geen daden van aanbidding genoemd zolang Tawhied niet aanwezig, zoals er geen sprake is van het gebed, behalve indien er sprake is van reinheid. Als Shirk binnensluipt in de daden van aanbidding dan raken deze daden ongeldig, zoals de reinheid ongeldig wordt bij het voordoen van een Hadath (letterlijk een gebeurtenis die zich voordoet waardoor men de rituele wassing verliest), zo veranderen de daden, indien er geen sprake is van Tawhied, in Shirk, dit heeft als gevolg dat de daden verdorven raken en teniet worden gedaan. De pleger hiervan zal hierdoor voor eeuwig in het Vuur verblijven.[1]

  Tawhied is een reden tot veiligheid en leiding in het wereldse leven en in het Hiernamaals. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

  “Degenen die geloven en hun geloof niet met onrecht mengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden.”

  (Soerat al-Ancaam: 82)
  Met onrecht wordt hier Shirk bedoeld, zoals de Profeet vrede zij met hem dit duidelijk maakte.[2]

  Ibn Kathier, moge Allah, de Verhevene, hem genadig zijn zei: “Oftewel, zij zijn degenen die hun daden van aanbidding met toewijding voor Allah alleen verrichten, zonder hem deelgenoten toe te kennen. Zij zijn degenen die veiligheid toekomt op de Dag van de Opstanding en zij zijn de (recht)geleide mensen in dit leven en in het Hiernamaals.”[3]
  Wie met de complete Tawhied komt zal complete veiligheid toekomen, complete leiding krijgen en zal het Paradijs binnentreden zonder gestraft te worden.[4] En Shirk is de grootste onrecht en Tawhied is de grootste rechtvaardigheid.[5]

  4. Tawhied is een reden tot het binnentreden van het Paradijs en het zich bevrijden worden van het Hellevuur.

  De Profeet vrede zij met hem zei: “Wie getuigt dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah alleen, zonder deelgenoten, en dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is, en dat cIesaa (Jezus) de Dienaar van Allah is en Zijn Boodschapper, en Zijn Woord dat Hij heeft geschonken aan Mariam en een Roeh (ziel dat afkomstig is) van Hem, en dat het paradijs waarheid is en dat het Hellevuur waarheid is: Allah zal Hem op basis van zijn daden het Paradijs binnenlaten.”

  (al-Boechari en Moeslim)
  Tevens zei de Profeet vrede zij met hem: “Waarlijk, Allah heeft het Hellevuur verboden verklaard voor degene die zegt: ,,Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah, daarmee het Aangezicht van Allah wensende.”

  (al-Boechari en Moeslim)

  5. Tawhied is een redding van het verdiet in dit wereldse leven en het Hiernamaals. Ibn al-Qayyim, moge Allah, de Verhevene, hem genadig zijn zei: “Tawhied is de redding van zowel de vijanden en de verdedigers van Tawhied.” Wat betreft:

  - De vijanden van Tawhied

  Tawhied is hun redding van de wereldse kwellingen. Allah zegt:

  “En als zij op de schepen varen, roepen zij Allah zuiver in geloof aan. Maar zodra Hij hen heeft gered en aan land heeft gebracht, dan kennen zij deelgenoten (aan Hem) toe.”

  (Soerat al-cAnkaboet: 65)
  - De verdedigers van Tawhied

  Tawhied is hun redding in dit leven en in het Hiernamaals. Er bestaat geen beter middel tegen alle moeilijkheden dan Tawhied. Gedenk de smeekbede van Dhaa Noen (Yoenes) toen hij in de buik van de vis zat. Een persoon zegt niet de volgende smeekbede, of Allah zal zijn kwellingen van hem wegnemen:

  “Laa ilaaha illa antaa. Soebhaanaka inni koentoe minna Dhaalimien.”

  (Er is geen god dan U. Verheven zij U. Waarlijk, ik behoorde tot de onrechtvaardigen.)
  (Ibn al-Qayyim zegt) verder: “Datgene wat men naar de afgrond leidt, is Shirk en het enige wat men van de ondergang behoedt, is Tawhied.”[6]
  Tawhied is de wijsheid achter het scheppen van de mens en de djinns. Allah, de Verhevene, zegt:
  “En Ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.”

  (Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

  Oftewel Hem één te maken wat betreft aanbidding. De reden waarom Boodschappers zijn gestuurd, Boeken geopenbaard, Goddelijke Wetten zijn voorgeschreven schepselen zijn geschapen is voor het één maken van Allah en om Hem alleen te aanbidden zonder hem deelgenoten toe te kennen.


  [1] Madjmoecat ut-Tawhied, deel 1, blz. 71.
  [2] Al-Boechari, 2/484, overlevering van Ibn Mascoed.
  [3] Tafsier ul-Qur’aan ul-cAdhiem, deel 2, blz. 277.
  [4] Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 51.
  [5] Al-Djawaab ul-Kaafiy van Ibn al-Qayyim, blz. 312.
  [6] Al-Fawaa’id (samengevat), blz. 132-133.


 6. #6
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De ware betekenis van Laa ilaaha ill-Allah

  Allah zegt:

  “Allah getuigt dat er waarlijk geen god is dan Hij en (ook) de engelen en de bezitters van kennis (bevestigen dit), standvastig in de gerechtigheid. Er is geen god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.”

  (Soerat Aali cImraan: 18)

  “Weet dat er geen god is dan Allah.”

  (Soerat Moehammed: 19)
  De ware betekenis van ‘Laa ilaaha ill-Allah’ is: Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah.  De valse betekenis van Laa ilaaha ill-Allah  Dikwijls wordt de werkelijke betekenis van ‘Laa ilaaha ill-Allah’ verkeerd uitgelegd, zo komt men nog wel eens de volgende betekenissen tegen:

  - Niets wordt aanbeden behalve Allah

  Dit is onjuist, want dit suggereert dat alles wat terecht dan wel onterecht aanbeden wordt, Allah is.

  - Allah de Enige Schepper is.

  Dit is slechts een gedeelte van de betekenis, maar dit is niet waar het werkelijk om gaat. Zou dit de ware betekenis zijn van ‘Laa ilaaha ill-Allah’, dan was de strijd tussen de Profeet vrede zij met hem en de ongelovigen onnodig, want zij getuigden ook dat Allah de Enige Schepper is.
  - Niemand het recht heeft om regels uit te vaardigen, behalve Allah.

  Dit is ook slechts een gedeelte van de betekenis, maar dit is niet genoeg en dit is wederom niet waar het werkelijk om gaat, want laten we veronderstellen dat het recht om regels uit te vaardigen alleen aan Allah wordt toegekend, terwijl daarentegen nog steeds anderen naast hem worden aanbeden, dan is er nog steeds geen sprake van ware Tawhied (Eenheid van Allah).  De fundamenten van Laa ilaaha ill-Allah  Ten eerste: De ontkenning (Nafiey) dat iets anders dan Allah het recht heeft aanbeden te worden. Dit op basis van het zinsdeel ‘Laa ilaah’.

  Ten tweede: De bevestiging (Ithbaat) dat alleen Allah aanbeden mag worden zonder dat Hem deelgenoten worden toegekend. Dit op basis van het zinsdeel ‘ill-Allah’. Het bewijs hiervoor vindt men in de volgende vers:

  En wie de Taaghoet (alles wat naast Allah aanbeden wordt) verwerpt (dit zinsdeel betreft de ontkenning) en in Allah gelooft (dit zinsdeel betreft de bevestiging): Hij heeft waarlijk het stevigste houvast gegrepen, dat onbreekbaar is.

  (Soerat al-Baqarah: 256)
  En (gedenkt) toen Ibrahiem tot zijn vader en zijn volk zei: “Waarlijk, ik wil niets te maken hebben met datgene wat jullie aanbidden (de ontkenning). Behalve Degene Die mij heeft geschapen (de bevestiging): Waarlijk, Hij zal mij leiden.”

  (Soerat az-Zoechroef: 26-27)

  De mens zal pas profijt hebben van ‘Laa ilaaha ill-Allah’ als hij de werkelijke betekenis ervan kent en handelt in overeenstemming met deze betekenis, namelijk: het verlaten van de aanbidding van anderen dan Allah voor het aanbidden van Hem alleen.[1]
  [1] Bayaan Macnaa Kalimat Laa Ilaaha Ill-Allah van Sheich bin Baaz, blz. 5 en Oesoel ath-Thalaathah, blz. 10 en cAqiedat ut-Tawhied van Sheich al-Fawzaan, blz. 50-51.

 7. #7
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De voorwaarden van Laa ilaaha ill-Allah

  Er zijn acht voorwaarden waaraan iemand dient te voldoen alvorens ‘Laa ilaaha ill-Allah’ van hem wordt geaccepteerd. Dit zijn:


  1. Kennis

  Men dient te weten wat de betekenis is van ‘Laa ilaaha ill-Allah’, zowel het bevestigende als het ontkennende deel ervan. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
  “Weet dat er geen god is dan Allah en vraag om vergeving voor jouw zonden.”

  (Soerat Moehammad: 19)

  2. Overtuiging

  Men dient overtuigd te zijn van het feit dat alleen Allah het recht heeft aanbeden te worden. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

  “Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven, vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun levens strijden op de Weg van Allah. Zij zijn de waarachtigen.”

  (Soerat al-Hoedjoeraat: 15)


  3. Toewijding

  Men moet alleen Allah aanbidden zonder Hem enige deelgenoten toe te kennen. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

  “En zij werden niets anders opgedragen dan Allah met toewijding te aanbidden...”

  (Soerat al-Bayyinah: 5)

  4. Oprechtheid

  Men dient de daden bij het woord te voegen. Als men dus beweert te geloven, moet dit niet slechts bij lipdiensten blijven en moet zijn hart zich ook hebben overgegeven aan de eenheid van Allah. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

  “Rekenen de mensen erop dat zij met rust zullen worden gelaten als zij zeggen: ,,Wij geloven.” En dat zij niet beproefd zullen worden? En waarlijk, Wij hebben degenen voor hen beproefd. Opdat Allah de oprechten en de leugenaars bekend zal maken.”

  (Soerat al-cAnkaboet: 2-3)


  5. Liefde

  Men dient de getuigenis af te leggen met liefde voor Allah, Zijn Profeet vrede zij met hem en de betekenis van deze woorden. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

  “En onder de mensen zijn er die naast Allah deelgenoten nemen, die zij liefhebben, zoals zij Allah liefhebben. Maar degenen die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah.”

  (Soerat al-Baqarah: 165)

  6. Overgave  Men dient alleen Allah te aanbidden en zich over te geven aan en te geloven in Zijn Wetgeving. Daarnaast moet men ervan overtuigd zijn dat de Wetgeving van Allah de Waarheid is. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
  “En keert terug tot jullie Heer en geeft jullie over aan hem.” (Soerat az-Zoemar: 54)

  7. Aanvaarden

  Men dient de getuigenis te aanvaarden. Dit houdt in dat men dient te aanvaarden dat Allah alleen aanbeden mag worden en niets of niemand anders. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
  “Voorwaar toen er tegen hen gezegd werd: ,,Er is geen god dan Allah”, stelden zij zich hoogmoedig op en zij zeiden: ,,Zullen wij onze goden dan in de steek laten vanwege een bezeten dichter.”

  (Soerat Saaffaat: 35-36)

  8. Het niet geloven in datgene wat naast Allah wordt aanbeden

  Men dient afstand te nemen van datgene wat naast Allah wordt aanbeden en dient de overtuiging te hebben dat dit tot de valsheid behoort. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

  En wie de Taaghoet verwerpt en in Allah gelooft: Hij heeft waarlijk het stevigste houvast gegrepen, dat onbreekbaar is.

  (Soerat al-Baqarah: 256)[1]
  [1] Toehfat ul-Ikhwaan bi Adjwibatin Moehimmah tatacalaq bi Arkaanil Islaam van Sheich bin Baaz, blz. 25-26. Al-Waadjibaat ul-Moetahattimaat, blz. 4-5. Ash-Shahaadataan macnahoemaa wa maa tastalzimoehoe koeloen minhoema van Sheich Ibn Djibrien, blz. 77-85
  Laatst gewijzigd door hassan; 07-03-12 om 11:04.

 8. #8
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Mohammed vrede zij met hem is de Boodschapper van Allah

  Hier volgt een aantal bewijzen voor het feit dat Mohammed vrede zij met hem de Boodschapper is van Allah: Voorwaar, er is een Boodschapper, uit jullie midden, tot jullie gekomen. Hij trekt zich aan datgene wat jullie hebben moeten doorstaan. Hij bekommert zich over jullie, voor de gelovigen is hij genadig, barmhartig.

  (Soerat at-Tauwbah: 128)
  En Allah weet dat jij zeker Zijn Boodschapper bent.

  (Soerat al-Moenaafiqoen: 1)
  De betekenis van Mohammadan Rasoel-Allah

  De onwrikbare overtuiging van het hart die tevens door de tong wordt bevestigd, dat Mohammed vrede zij met hem de dienaar en Boodschapper is van Allah, die naar de gehele mensheid en djinns is gestuurd.

  De vereisten van Mohammadan Rasoel-Allah

  1 Het erkennen van zijn Boodschap.
  2 Het geloven in het feit dat hij de dienaar is van Allah. Hij is een Boodschapper die niet verloochend mag worden en een dienaar die niet aanbeden mag worden.


  De voorwaarden van Mohammadan Rasoel-Allah
  1 Het geloven in datgene wat hij ons heeft verteld.
  2 Hem gehoorzamen in datgene wat hij ons heeft opgedragen.
  3 Het vermijden van datgene wat hij ons heeft verboden.
  4 Het slechts aanbidden van Allah op de wijze die hij, Mohammed vrede zij met hem, ons heeft voorgeschreven.[1]


  [1] Aclaam us-Soennat ul-Manshoerah, blz. 42. Sharh Doeroes al-Moehimmah, blz. 100 van cArfadj en Oesoel uth-Thalaathah, blz. 10.

 9. #9
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Shirk

  Taalkundige betekenis: gelijkstellen en deelnemen.

  Islamitische betekenis: een ander gelijkstellen aan Allah in wat betreft zaken die slechts Hem toebehoren.  Verschillende vormen van Shirk


  Grote Shirk: Shirk waarover de Islamitische wetgeving heeft gesproken en de pleger ervan buiten het geloof plaatst.  Kleine Shirk: iedere daad, ongeacht of dit nu uitspraak of handeling is en door de Islamitische wetgeving als Shirk is benoemd, maar de pleger ervan niet buiten het geloof plaatst.[1]  Het verschil tussen grote Shirk en kleine Shirk
  [2]  Grote Shirk  Kleine Shirk  Plaatst de pleger ervan buiten het geloof. Plaatst de pleger ervan niet buiten het geloof.
  De pleger ervan verblijft voor eeuwig in het Vuur. De pleger ervan verblijft niet voor eeuwig in het Vuur.
  Doet alle daden teniet gaan. Doet niet alle daden teniet gaan, slechts de daden die gepaard gaan met Riyaa’ (aanbiddingen verrichten om gezien te worden).
  [1] Sharh Thalaathat ul-Oesoel van de grote geleerde Ibn al-cOethaymien, blz. 42. Ifaadat ul-Moestafied van Asmariy, blz. 20.

  [2] Kitaab ut-Tawhied van Sheich al-Fawzaan, blz. 13-14.

 10. #10
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De verschillende vormen van grote Shirk

  Grote Shirk is onder te verdelen in vier categorieën:
  Shirk in het verrichten van smeekbeden


  Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

  “En als zij op de schepen varen, roepen zij Allah zuiver in geloof aan. Maar zodra Hij hen heeft gered en aan land heeft gebracht, dan kennen zij deelgenoten (aan Hem) toe.”

  (Soerat al-cAnkaboet: 65)
  Shirk in de intentie, wil en voornemen

  Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
  “Wie uit is op het wereldse leven en haar versierselen, Wij zullen hun daden daarin (dan) volledig vergoeden en zij zullen daarin niet benadeeld worden. Dat zijn degenen voor wie er in het Hiernamaals niets anders dan Vuur te wachten staat, en al datgene wat zij daarin (het wereldse leven) verrichtten wordt teniet gedaan. En vals is datgene wat zij pleegden te doen.”

  (Soerat Hoed: 15-16)
  Shirk in het gehoorzamen
  Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
  “Zij hebben hun schriftgeleerden en monniken tot deelgenoten van Allah gemaakt en (ook) de Messias de zoon van Mariam. En zij werden slechts opgedragen om één God te aanbidden. Er is geen god dan Hij. Verheven is Hij boven de deelgenoten die zij aan Hem toekennen”

  (Soerah at-Tauwbah: 31)
  Hieruit kunnen wij concluderen dat het niet toegestaan is om de geleerden en dienaren te gehoorzamen wanneer zij uitnodigen tot zonden. Toen cAdiyy ibnoe Haatim (die voordat hij zich bekeerde tot de Islam christen was) als reactie op deze vers tegen de Profeet vrede zij met hem zei: “Wij aanbaden hen niet.” Hierop antwoordde de Profeet vrede zij met hem dat het gehoorzamen van de schriftgeleerden en monniken wanneer zij uitnodigen tot een zonde een vorm van aanbidding is.

  (at-Tirmidhi)

  Shirk in de liefde

  Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
  “En onder de mensen zijn er die naast Allah deelgenoten nemen, die zij liefhebben, zoals zij Allah liefhebben. Maar degenen die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah.”

  (Soerat al-Baqarah: 165)[1]


  [1] Madjmoecat ut-Tawhied, deel 1, blz. 7-8

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •