Pagina 4 van de 5 EersteEerste 12345 LaatsteLaatste
Resultaten 31 tot 40 van de 46

Onderwerp: [Boek] Tawhied vereenvoudigd

 1. #31
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Vertrouwen

  Taalkundige betekenis: het overgeven aan, het stellen van de vertrouwen in.

  Islamitische betekenis: Het vertrouwen van het hart op Allah alleen.

  Het vertrouwen (Tawakkoel) volgens de Shariecah (Goddelijke Wetten) omvat de volgende drie zaken:

  1. Het oprecht en waarachtig stellen van het vertrouwen in Allah.
  2. Het vertrouwen op Allah en de overtuiging dat alle zaken in Zijn Handen liggen
  3. Het verrichten van toegestane Asbaab (middelen).

  Verschillende categorieën van vertrouwen

  Vertrouwen kan onderverdeeld worden in drie categorieën:


  1. Vertrouwen als zijnde aanbidding.
   Dit houdt in: het vertrouwen op Allah alleen, Die geen deelgenoten kent.
  2. Vertrouwen als zijnde Shirk.
   Zoals het stellen van het vertrouwen op een ander dan Allah in de zaken waar alleen Allah over gaat of het geheel of gedeeltelijk vertrouwen op de Asbaab.
  3. Tawkiel
   Dit houdt in dat je een persoon vanuit vertrouwen aanstelt om in jouw naam een daad te verrichten waartoe hij in staat is. Dit is toegestaan. Het verschil tussen Tawkiel en Tawakkoel


   • Tawakkoel is een innerlijke daad van het hart.
   • Tawkiel is een uiterlijke daad.

  Het bewijs voor vertrouwen

  Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

  “En stelt jullie vertrouwen op Allah, indien jullie gelovigen zijn.”
  (Soerat al-Maa’idah: 23)[1]  [1] Al-Qawl ul-Moefied van sheich Ibn al-cOethaymien, deel 1, blz. 87. al-Irshaad ilaa sahieh il-Ictiqaad, van sheich al-Fawzaan, blz. 78. Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 428. Madaaridj us-Saalikien van Ibn al-Qayyim, deel 2, blz. 119.

 2. #32
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De smeekbede

  De smeekbede is een vorm van aanbidding

  De smeekbede (ad-Doecaa’) behoort tot de belangrijkste vormen van aanbidding. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “De smeekbede is DE aanbidding.”
  (at-Tirmidhi)

  En de uitspraak van Allah:
  “En waarlijk, de moskeeën behoren toe aan Allah: roept dan niemand naast Allah aan.”
  (Soerat al-Djinn: 18)

  Verschillende categorieën van smeekbeden

  Smeekbeden kunnen verdeeld worden in twee categorieën:


  1. De smeekbede als zijnde aanbidding

  Hiermee wordt bedoeld: Iedere daad waarmee de mens zijn Heer aanbidt, zoals de Salaah (gebed), de Hadj (bedevaart), Sadaqah (liefdadigheid) enz.

  De reden waarom deze aanbiddingen smeekbeden worden genoemd

  Omdat door middel van deze daden iets gevraagd wordt aan Allah. Als de mens deze daden verricht, is het net alsof hij Allah vraagt om hem genadig te zijn en om hem het Paradijs te laten binnentreden.


  1. De vragende smeekbede

  Hiermee wordt bedoeld: de smeekbede waarin iets wordt gevraagd, zoals:
  Allahoemm-arhamnie
  (Allah, wees mij genadig)
  Rabbi-ghfirlie
  (Mijn Heer, vergeef mij)


  De smeekbede aan een ander dan Allah

  De smeekbede is een daad van aanbidding. Wie de smeekbede richt tot een ander dan Allah is een polytheïst (Moeshrik), een ongelovige (Kaafir).

  Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

  “En wie een andere god naast Allah aanroept, waarvoor hij geen bewijs heeft: waarlijk, zijn afrekening is bij zijn Heer. Waarlijk, de ongelovigen zullen niet welslagen.”
  (Soerat al-Moe’minoen: 117)[1]

  [1] Sharh thalaathat ul-Oesoel van sheich Ibn al-cOethaymien, blz. 56. Hoesoel ul-Ma’moel van sheich cAbd Allah al-Fawzaan, blz. 74.

 3. #33
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ar-Roeqaa

  Twee categorieën van ar-Roeqaa
  Ar-Roeqaa kunnen in twee categorieën verdeeld worden:

  1. Toegestane Roeqyah
  2. Verboden Roeqyah

  Toegestane Roeqyah


  Deze vorm van Roeqyah dient op basis van unanimiteit (Idjmaac) onder de geleerden aan de volgende drie voorwaarden te voldoen:

  • Uitgesproken in duidelijk Arabische taal en de betekenis van de woorden moet bekend zijn.
  • Dat hierbij gebruik wordt gemaakt van de Woorden of Namen en Eigenschappen van Allah.
  • Dat er niet volledig vanuit wordt gegaan dat de Roeqyah op zichzelf geneest, maar dat dit gebeurt met de Qadr (Voorbeschikking) van Allah.

  Verboden Roeqyah

  Dit zijn alle soorten Roeqyah waaraan één of meerdere van de bovengenoemde voorwaarden van de toegestane Roeqyah ontbreken.[1]


  Bewijs vanuit de Soennah voor het verrichten van Roeqyah

  De uitspraak van de Profeet vrede zij met hem: “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-Tiwalah (datgene wat gedaan wordt waardoor een man van een vrouw gaat houden) zijn Shirk.”
  (Ahmad en Aboe Daawoed)


  En zijn vrede zij met hem uitspraak: “Toon mij jullie ar-Roeqaa. Er is niets mis met ar-Roeqaa, zolang deze geen Shirk bevatten.”
  (Moeslim)
  [1] Al-Qawl ul-Moefied van sheich Ibn al-cOethaymien, deel 1, blz. 178. Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 66. Risaalat ur-Roeqaa alaa daw’i aqiedati ahl us-Soennati wal-Djamaacah van Ali al-cAlyaani.

 4. #34
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Amuletten

  Taalkundige betekenis: at-Tamaa'im(amuletten) is de meervoud van Tamiemah.
  De door de geleerden gegeven betekenis: wat onder andere om de halzen van baby’s wordt gehangen om te beschermen tegen al-cAyn(het boze oog).

  Verschillende categorieën amuletten

  Amuletten zijn onder te verdelen in twee categorieën:

  1. Amuletten van Koranteksten en Profetische uitspraken.

  De meest correcte mening is dat dit niet is toegestaan vanwege de volgende drie zaken:

  • Het algemene verbod op amuletten en het feit dat hier geen specifieke uitzonderingen op zijn gemaakt.
  • Het sluiten van de deur voor verboden zaken (Sad ad-Dariecah).
  • Het leidt tot minachting in het geval wanneer iemand bijvoorbeeld met dit om zijn hals naar de toilet gaat om zijn behoeften te doen.
  1. Amuletten anders dan Koranteksten en Profetische uitspraken. Zoals amuletten die bijvoorbeeld namen van djinns en shayaatien bevatten of onbekende uitspraken. Dit is algeheel verboden en behoort tot Shirk omdat het vertrouwen op een ander dan Allah wordt ingesteld.


  Samengevat kunnen we zeggen dat alle amuletten verboden zijn, ongeacht of zij teksten van de Koran bevatten of andere zaken. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van de Profeet vrede zij met hem: “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-Tiwalah behoren tot Shirk.”
  (Ahmad en Aboe Daawoed)[1]
  [1] Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 129. Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 66. Risaalat ut-Tamaa’im fi mizaanil cAqiedah van Ali al-cAlyaani.

 5. #35
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  At-Tabarroek

  Islamitische betekenis: het vragen van zegeningen (Barakah), hopen het te krijgen en erin geloven.
  De categorieën van at-Tabarroek

  At-Tabarroek is onder te verdelen in twee categorieën:

  1. Toegestane Tabarroek
  2. Verboden Tabarroek

  Toegestane Tabarroek

  Deze vorm van Tabarroek is onder te verdelen in vijf categorieën:

  1. At-Tabarroek aan de hand van de Profeet vrede zij met hem zelf of datgene wat is losgekomen van zijn lichaam. Dit was specifiek voor hem vrede zij met hem en slechts tijdens zijn leven toegestaan.
  2. At-Tabarroek aan de hand van toegestane uitspraken en daden. Als de dienaar dit doet zal hem het goede en zegeningen toekomen, zoals het lezen van de Koran, het gedenken van Allah en het bijwonen van bijeenkomsten van kennis.
  3. At-Tabarroek aan de hand van plaatsen waarin Allah zegeningen heeft geplaatst. Zoals de moskeeën, de plaatsen Mekka, Medina en ash-Shaam. Tabarroek zoeken aan de hand van deze plaatsen houdt in: Het daarin verrichten van goede daden en het aanbidden van Allah met toegestane daden van aanbidding. Hiermee wordt niet bedoeld dat men het lichaam tegen de muren en pilaren ervan moet gaan vegen.
  4. At-Tabarroek aan de hand van specifieke tijden waarin Allah de gunsten en zegeningen heeft vermeerdert. Zoals de maand Ramadan, de tien dagen van Dhoel Hiddjah, Laylat ul-Qadr en de laatste eenderde deel van de nacht. Tabarroek zoeken aan de hand van deze tijden houdt in: het daarin verrichten van goede daden en het aanbidden van Allah met toegestane daden van aanbidding.
  5. At-Tabarroek aan de hand van voedsel waarin Allah zegeningen heeft geplaatst. Zoals olijvenolie, honing, melk, zwarte zaad (Habbat us-Sawdaa’) en Zam Zam water. De zegeningen van Zam Zam water verdwijnen overigens niet met het verplaatsen van dit water naar een andere plaats.

  Verboden Tabarroek

  Verboden Tabarroek is onder te verdelen in drie categorieën:


  1. Verboden Tabarroek aan de hand van plaatsen en levenloze dingen. Deze vorm van verboden Tabarroek is weer onder te verdelen in drie subcategorieën:


   • Het vegen met het lichaam over de muren van plaatsen waarvan het vaststaat dat zij gezegend zijn, het kussen van de ramen en pilaren ervan en het vragen van genezing aan de hand van de aarde ervan.
   • At-Tabarroek aan de hand van de graven van rechtschapen personen en hun mausolea.
   • At-Tabarroek aan de hand van plaatsen waar zich belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen hebben voorgedaan, zoals de geboorteplek van de Profeet vrede zij met hem of de grotten Hiraa’ en Thawr.


  2. Verboden Tabarroek aan de hand van tijden waarin Allah de gunsten en zegeningen heeft vermeerderd. Deze vorm van verboden Tabarroek is weer onder te verdelen in twee subcategorieën:


   • Het verrichten van niet voorgeschreven daden en Bidac (religieuze innovaties) op tijden waarvan het vaststaat dat zij vanuit de Islam gezegend zijn.
   • At-Tabarroek aan de hand van tijden waarvan het Islamitisch niet vaststaat dat zij gezegend zijn, zoals: de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem), de nacht van de Israa’ wal Micraadj (de nachtreis en hemelvaart), de nacht van de helft van de maand Shacbaan en dagen en nachten waarin zich historische gebeurtenissen hebben voorgedaan.


  3. Verboden Tabarroek aan de hand van de lichamen van rechtschapen personen en hun relikwieën. Er mag geen Tabarroek worden verricht aan de hand van lichamen en relikwieën van wie dan ook, behalve van de Profeet vrede zij met hem. Dit was, zoals reeds vermeld, specifiek voor hem vrede zij met hem en slechts tijdens zijn leven.  Belangrijke basisregels en voorwaarden voor at-Tabarroek

  Hieronder volgt een aantal belangrijke basisregels en voorwaarden voor at-Tabarroek:


  1. At-Tabarroek is een daad van aanbidding en het uitgangspunt voor daden van aanbidding is dat deze verboden zijn en dat men hierin terughoudend dient te zijn, totdat er bewijzen zijn geleverd dat dit voorgeschreven is.
  2. Alle zegeningen zijn afkomstig van Allah alleen. Hij is de Koning en de Schenker ervan. Zegeningen dienen dus niet van een ander dan Allah gevraagd te worden.
  3. At-Tabarroek die verricht wordt aan de hand van datgene waarvan vaststaat dat dit gezegend is, baat slechts de monotheïst, de gelovige in Allah en Zijn Boodschapper vrede zij met hem.
  4. At-Tabarroek aan de hand van datgene waarvan vanuit de Shariecah (Islamitische Wetten) vaststaat dat dit gezegend is mag alleen gebeuren aan de hand van Islamitisch voorgeschreven manieren en er dient niet afgeweken te worden van de manieren en wijzen van de vrome voorgangers door het verrichten van bijvoorbeeld religieuze innovaties.[1]


  [1] Al-Qawl ul-Moefied van sheich Ibn al-cOethaymien, deel 1, blz. 194. Ifaadat ul-Moestafied van al-Asmaariy, blz. 47. Risaalat Tabarroek ul-Mashroec wa Tabarroek ul-Mamnoec van Ali al-cAlyaani

 6. #36
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  At-Tawassoel

  Taalkundige betekenis: komt van het woord al-Wasielah en dit betekent oorspronkelijk iets waarmee je een zaak probeert te bereiken of waarmee toenadering tot iets gezocht wordt.


  Islamitische betekenis: Het nemen van een voorgeschreven middel waarmee men tot Allah, de Verhevene, toenadering zoekt.


  De verschillende categorieën van at-Tawassoel


  At-Tawassoel is onder te verdelen in twee categorieën:
  1. Toegestane Tawassoel
  2. Verboden Tawassoel

  Toegestane Tawassoel


  Toegestane Tawassoel kan onderverdeeld worden in de volgende drie soorten:
  1. Tawassoel met behulp van één van de Schone Namen of Verheven Eigenschappen van Allah, de Geprezene, de Verhevene.
  2. Tawassoel door middel van verrichte goede daden.
  3. Tawassoel door middel van een rechtschapen levende persoon.[1]

  Verboden Tawassoel


  Dit is elke vorm van Tawassoel die buiten de hierboven drie vermelde toegestane wijzen valt, waaronder:
  1. Tawassoel tot Allah aan de hand van een recht of reputatie van personen.
  2. Het verrichten van smeekbeden tot en het doen van geloften aan Awliyaa’ (heiligen) en rechtschapen personen.
  3. Het brengen van offers aan de zielen van Awliyaa’ en het verblijven bij hun graven.[2]  [1]Deze derde vorm van toegestane Tawassoel beperkt zich tot het vragen aan een rechtschapen persoon om Doecaa’ voor je te verrichten.
  [2]At-Tawassoel Anwaacoehoe wa Ahkaamoehoe van Sheikh al-Albaani, blz. 29-42. Anwaacoe wa Ahkaam ut-Tawassoel van cAbdoellaah al-Athariy, blz. 26 en 78.

 7. #37
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Het offeren voor een ander dan Allah

  Taalkundige betekenis: adh-Dhabh betekent oorspronkelijk het splijten en wat daar op lijkt.

  De betekenis die de geleerden geven: het ontnemen van een leven en het laten vloeien van bloed om daarmee op een specifieke wijze toenadering te zoeken en te verheerlijken.

  Verschillende categorieën van het offeren


  Het offeren valt onder te verdelen in de volgende drie categorieën:
  1. Voorgeschreven offers
  2. Toegestane offers
  3. Offers als zijnde Shirk

  Voorgeschreven offers


  Voorbeelden van voorgeschreven offers zijn:
  • al-Oedhiyah (het offeren tijdens cIed ul-Adhaa: Offerfeest).
  • Het offeren vanwege een gelofte die je hebt gedaan aan Allah.
  • Het offeren bij wijze van geschenk (als onderdeel van de bedevaart).
  • Het offeren als Fidyah (datgene wat aan Allah wordt aangeboden om een tekortkoming in de aanbidding op te heffen) tijdens de Hadj en cOemrah.
  • Het offeren in verband met de geboorte van een kind (al-cAqieqah).
  • Het offeren als Sadaqah (liefdadigheid) om daarmee toenadering te zoeken tot Allah.
  • Het offeren om daarmee de gasten goed te behandelen.

  Toegestane offers Voorbeelden van toegestane offers zijn:
  • Het slachten door de slager voor verkoop.
  • Het slachten voor het nuttigen ervan.

  Offers als zijnde Shirk Voorbeelden van offers als zijnde Shirk:
  • Het offeren voor afgodsbeelden.
  • Het offeren voor Djinn.
  • Het offeren voor mausolea, tempels en graven.
  • Het offeren voordat een woning bewoond wordt als bescherming tegen de Djinn.
  • Het offeren door een echtpaar bij het binnentreden van hun huis, waarbij zij over het bloed van het offerdier lopen.
  • Het offeren voor Allah, terwijl er een andere naam dan die van Allah genoemd wordt bij het slachten.

  Samenvatting Het offeren is een daad van aanbidding. Het is dan ook niet toegestaan om te offeren voor een ander dan Allah. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis): “Zeg: Waarlijk, mijn gebed, mijn riten, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer der Werelden.”
  (Soerat al-Ancaam: 162)
  Riten (Noesoek) betekent hier het offeren. Het offeren voor een ander dan Allah behoort tot grote Shirk en de pleger hiervan is vervloekt. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van de Profeet: “Allah vervloekt diegene die offert in de naam van een ander dan Allah.”[1]
  (Moeslim)

  [1] Al-Qawl ul-Moefied van Sheikh Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 214. Ifaadat ul-Moestafied van al-Asmaariy, blz. 51. Al-Qawl ul-Moefied van al-Wasaabiy, blz. 127.

 8. #38
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Het doen van een gelofte aan een ander dan Allah

  Taalkundige betekenis: het houden aan.

  Islamitische betekenis: Het jezelf verplichten te houden aan iets wat (in oorsprong) niet verplicht is, om daarmee degene aan wie je de gelofte hebt gedaan te verheerlijken.

  An-Nadhr is een daad van aanbidding aan Allah

  Weet dat an-Nadhr (het doen van een gelofte) een daad van aanbidding is die aan geen ander dan Allah gedaan mag worden. Wie een gelofte doet aan een ander dan Allah heeft zich schuldig gemaakt aan Grote Shirk. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “Zij vervulden hun geloften.”
  (Soerat al-Insaan: 7)
  Wie een gelofte heeft gedaan aan een ander dan Allah, dient zich hier niet aan te houden.

  Wanneer is het doen van een gelofte Shirk?


  Als iemand zichzelf iets verplicht stelt om daarmee een ander dan Allah te verheerlijken en toenadering tot hem te zoeken. Voorbeelden hiervan zijn:
  1. De uitspraak: “Als Allah mijn zieke geneest, dan zal ik aan het graf van die en die Waliy (heilige) zoveel aan vee en bezittingen offeren.”
  2. De uitspraak: “Als ik een kind krijg, dan zal ik een offerdier slachten bij het graf van die en die Waliy.”
  3. De uitspraak: “Aan die en die Waliy of Djinn doe ik de gelofte om drie offerdieren te slachten.”
  4. Het doen van een gelofte aan een afgodsbeeld.
  5. Het doen van een gelofte aan de zon en de maan.[1]


  [1]Al-Qawl ul-Moefied van Sheikh Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 245. Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 166.

 9. #39
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Al-Isticaanah, al-Istighaathah en al-Isticaadhah

  Betekenis van deze termen:

  Al-Isticaanah: Het vragen van hulp.

  Al-Istighaathah: Het vragen van al-Ghawth en dit woord houdt in: het opheffen van moeilijkheden.

  Al-Isticaadhah: Het zoeken van toevlucht.

  Het bewijs dat deze drie zaken daden van aanbidding zijn


  Al-Isticaanah:

  De volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

  “U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.”
  (Soerat al-Faatihah: 5)
  Al-Istighaathah:

  De volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

  “Toen jullie je Heer (bij de Slag bij Badr) om hulp vroegen en Hij jullie verhoorde.”
  (Soerat al-Anfaal: 9)
  Al-Isticaadhah:

  De volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

  Zeg: Ik zoek mijn toevlucht tot de Heer van de mensen.
  (Soerat an-Naas: 1)
  Het oordeel over het zoeken van deze drie zaken bij een ander dan Allah


  Dit is onder te verdelen in twee categorieën:

  1. Toegestaan Mits aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan: Twee voorwaarden die zien op datgene waarvoor al-Isticaanah,al-Istighaathah en al-Isticaadhah wordt gedaan.
  • Dat dit niet behoort tot de zaken die Allah specifiek toe komen.
  • Dat deze persoon hiertoe in staat is.

  Twee voorwaarden die zien op degene bij wie al-Isticaanah,al-Istighaathah en al-Isticaadhah wordt gevraagd.
  • Dat deze persoon in leven is.
  • Dat deze persoon aanwezig is.

  2. Shirk Als er aan één van de vier bovengenoemde vereisten niet wordt voldaan.[1]

  [1]Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 170 en 175. Haashiyat ul-Kitaab ut-Tawhied van Ibn Qaasim, blz. 110. Ifaadat ul-Moestafied van al-Asmaariy, blz. 71.

 10. #40
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  ash-Shafaacah (Voorspraak)

  Taalkundige betekenis: komt van het woord Shafaca. Als je van iets twee maakt. Het tegenovergestelde ervan is oneven.

  De door de geleerden gegeven betekenis: Het voor anderen bemiddelen of voorspraak doen om hem van nut te zijn of te beschermen tegen iets schadelijks.
  Verschillende categorieën van Shafaacah


  Shafaacah is onder te verdelen in de volgende twee categorieën:
  1. Ontkennende Shafaacah
  2. Bevestigende Shafaacah

  Ontkennende Shafaacah


  Dit houdt in dat Shafaacah van een ander dan Allah gevraagd wordt inzake datgene waarover Allah slechts gaat. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

  “O jullie die geloven, geeft uit van dat waar Wij jullie van voorzien hebben, voordat de Dag komt waarop er geen handel, geen vriendschap en geen voorspraak zal zijn.”
  (Soerat al-Baqarah: 254)
  Bevestigende Shafaacah
  Dit houdt in dat Shafaacah wordt gevraagd aan Allah.

  De voorwaarden voor bevestigende Shafaacah
  De bevestigende Shafaacah dient aan de volgende twee vereisten te voldoen:

  1. De Toestemming van Allah aan degene die Shafaacah wil doen.
  2. Zijn Tevredenheid met de verrichter van de Shafaacah en degene voor wie hij Shafaacah doet.

  Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraken van Allah:

  Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn Toestemming?”
  (Soerat al-Baqarah: 255)
  En:

  “En hoeveel engelen zijn er niet in de hemelen wier voorspraak niets baat, behalve nadat Allah Toestemming geeft voor wie Hij wil en voor wie Hem behaagt.”
  (Soerat an-Nadjm: 26)
  Het oordeel over het vragen van Shafaacah aan een levende
  1. Als hem een voorgeschreven of toegestane zaak gevraagd wordt waartoe hij in staat is, dan is dit toegestaan. Dit valt onder het helpen van elkaar in het goede.
  2. Als hem een zaak gevraagd wordt waartoe Allah slechts in staat is, dan is dit Shirk.[1]


  [1]Al-Qawl ul-Moefied van Sheikh Ibn ul-cOethaymien, deel 1, blz. 329. Qoerat ul-cOeyoen il-Moewahhidien van Sheikh cAbdur-Rahmaan Aal ash-Sheikh, blz. 97.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •