Pagina 2 van de 3 EersteEerste 123 LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 23

Onderwerp: ''Loem'atoel-I'tiqaad'' Voldoening van de Geloofsleer

 1. #11
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De gelovigen zullen hun Heer zien op de Dag der Opstanding


  39- De gelovigen zullen Allah - Verheven is Hij - met hun ogen zien in het Hiernamaals en zij zullen Hem bezoeken. Hij zal tot hen spreken en zij zullen tot Hem spreken.

  Allah - Verheven is Hij - zegt:

  Gezichten zullen op die Dag verlicht zijn. Naar hun Heer zullen zij kijken. [Soerah al-Qiyaamah 75:22-23]

  En Hij zegt:

  Neen, voorwaar, zij zullen zeker op die Dag van hun Heer afgescheiden zijn. [Soerah al-Moetaffifien 83:15]

  40- Aangezien zij afgescheiden zijn in een staat van verontwaardiging, wijst dit er op dat de gelovigen Hem zullen zien in een staat van welbehagen, want anders zou er geen verschil zijn tussen hen.

  41- En de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:

  "Voorwaar, jullie zullen jullie Heer zien, zoals jullie deze maan zien. Jullie zullen geen moeilijkheid ondervinden in het zien van Hem."

  Een authentieke hadieth, moettafaqoen ‘alayh.(1)

  42- En dit is een vergelijking van de manier van zien en geen vergelijking van datgene wat gezien wordt, want Allah heeft geen gelijkende en geen gelijke.

  ________________________________________

  (1) Voetnoot van de vertaler: Moettafaqoen ‘alayh: Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

 2. #12
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De Lotsbepaling (Qadaa) en Voorbeschikking (Qadar) van Allah


  43- Tot de Eigenschappen van Allah behoort dat Hij de Uitvoerder is van wat Hij wil. Niets komt tot stand, behalve met Zijn Wens en niets ontsnapt aan Zijn Wil. Er is niets in de wereld dat aan Zijn Voorbeschikking ontsnapt, en niets komt tot stand, behalve met Zijn Beheer. Er is niemand die om de Voorbeschikking die voor hem is voorbeschikt heen kan, noch is er iemand die datgene wat in het Welbewaarde Paneel staat opgetekend, kan overschrijden. Hij wil datgene wat de schepping verricht. Als Hij hen onfeilbaar had gemaakt, dan zouden zij Hem niet ongehoorzaam zijn, en als Hij had gewild dat zij Hem allen zouden gehoorzamen, dan zouden zij Hem waarlijk gehoorzamen. Hij schiep de schepsels en hun daden, en beschikte hun levensvoorzieningen en levensduur voor. Hij leidt wie Hij wil met Zijn Barmhartigheid, en laat wie Hij wil dwalen met Zijn Wijsheid.

  Allah - Verheven is Hij - zegt:

  Hij kan niet over Zijn handelingen ondervraagd worden, terwijl zij wel ondervraagd worden. [Soerah al-Anbiyaa 21:23]

  En Hij - Verheven is Hij - zegt:

  Voorwaar, Wij hebben alle zaken met al-Qadar (Voorbeschikking) geschapen. [Soerah al-Qamar 54:49]

  En Hij - Verheven is Hij - zegt:

  En Hij schiep alle zaken en bepaalde alles nauwkeurig. [Soerah al-Foerqaan 25:2]

  En Hij - Verheven is Hij - zegt:

  Er treft de aarde of jullie zelf geen ramp, of het staat in een Boek, voordat Wij het doen gebeuren. [Soerah al-Hadied 57:22]

  En Hij - Verheven is Hij - zegt:

  En wie Allah wil leiden, diens borst verruimt Hij voor de Islaam. En wie Hij wil laten dwalen, diens borst maakt Hij nauw en beklemd. [Soerah al-An'aam 6:125]

  44- Ibn ‘Oemar heeft overgeleverd dat Djibriel - ‘alayhis-salaam - de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - vroeg: "Wat is al-Iemaan (het Geloof)?", waarop de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - antwoordde:

  "Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en in al-Qadar (de Voorbeschikking), zowel het goede als het slechte ervan."

  Toen zei Djibriel: "Je hebt de waarheid gesproken." Overgeleverd door Moeslim.

  45- En de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:

  "Ik geloof in al-Qadar (de Voorbeschikking); zowel het goede als het slechte ervan, zowel het zoete als het bittere ervan."(1)

  46- Eén van de smeekbeden van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - die hij al-Hasan ibn ‘Alie onderwees om tijdens qoenoet al-witr te verrichten, was:

  "En bescherm me tegen het slechte dat U heeft bepaald."(2)

  47- We gebruiken al-Qadaa (de Lotsbepaling) en al-Qadar (de Voorbeschikking) van Allah niet als een excuus om Zijn geboden te laten en Zijn verboden te mijden. Maar we moeten geloven en weten dat Allah Zijn bewijs aan ons heeft geleverd door het neerzenden van de Boeken en het sturen van de Boodschappers.

  Allah - Verheven is Hij - zegt:

  Opdat de mensheid geen excuus tegenover Allah zou hebben na de Boodschappers. [Soerah an-Nisaa 4:165]

  48- We weten dat Allah - Verheerlijkt is Hij - slechts degene die in staat is om te doen en te laten, bevolen en verboden heeft. Hij dwingt niemand om een zonde te verrichten, noch verplicht Hij iemand om een goede daad te laten.

  Allah - Verheven is Hij - zegt:

  Allah belast een ziel slechts volgens haar vermogen. [Soerah al-Baqarah 2:286]

  En Hij - Verheven is Hij - zegt:

  Vreest Allah dus zoveel jullie kunnen. [Soerah at-Taghaaboen 64:16].

  En Hij - Verheven is Hij - zegt:

  Vandaag zal elke ziel vergolden worden voor wat zij heeft verworven. Er is vandaag geen onrecht. [Soerah Ghaafir 40:16]

  49- Dit wijst er op dat de dienaar daden bezit en dingen die hij verworven heeft. Hij zal voor het goede daarvan vergolden worden met de beloning, en voor het slechte daarvan met de bestraffing. En de daden vinden plaats met al-Qadaa (Lotsbepaling) en al-Qadar (Voorbeschikking) van Allah.

  ________________________________________

  (1) Zijn keten is da'ief (zwak). Overgeleverd door al-Haakim in "Ma'rifah ‘Oeloem al-Hadieth" (blz. 31, 32) en al-‘Iraaqie in de uitleg van zijn "Alfiyyah" (blz. 327). Zijn keten bevat Yazied ar-Raqqaash en hij is da'ief (zwak), zoals in "at-Taqrieb" (2/31) staat.

  (2) Sahieh (authentiek). Overgeleverd door Ahmad (1/199/200), Aboe Daawoed (1425), at-Tirmidhie (464), an-Nasaa-ie (3/248), Ibn Maadjah (1178), Ibn Hibbaan (945), at-Tayaalisie (1177/1179), ‘Abdoer-Razzaaq in "al-Moesannaf" (3/118), Ibn Abie Shaybah in "al-Moesannaf" (7/13), ad-Daarimie (1/451-452), Aboe Ya'laa (6762), Ibn al-Djaaroed (273), Ibn Nasr in "Salaat al-Witr" (190/ Moekhtasar al-Maqriezie), at-Tabaraanie in "al-Kabier" (2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2710, 2712) en in "ad-Doe'aa" (744, 747), Ibn Khoezaymah (1095), Ibn Abie ‘Aasim in "as-Soennah" (473), Aboe Noe'aym in "al-Hilyah" (9/321), al-Haakim (3/172), al-Bayhaqie in "as-Soenan" (2/209, 498) en al-Baghawie in "Sharh as-Soennah" (640). Al-Albaanie heeft hem sahieh (authentiek) verklaard in Sahieh Soenan Abie Daawoed.

 3. #13
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Al-Iemaan is woord en daad


  50- Al-Iemaan is het uitspreken met de tong, het verrichten met de ledematen, en het geloven met het hart. Het neemt toe door de gehoorzaamheid en neemt af door de ongehoorzaamheid.

  51- Allah - de Verhevene - zegt:

  En zij werden niets anders bevolen dan Allah zuiver te aanbidden, als hoenafaa(1), en het gebed te verrichten en de zakaah(2) te geven. En dat is de rechte religie. [Soerah al-Bayyinah 98:5]

  Hij liet de aanbidding van Allah - de Verhevene, de zuivere intentie in het hart, het verrichten van het gebed en het geven van de zakaah, al deze zaken liet Hij tot de religie behoren.

  52- De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:

  "Al-Iemaan bestaat uit zeventig en een aantal onderdelen. Het hoogste ervan is het getuigen dat "laa ilaaha illallah" (er is geen ware god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah). En het laagste ervan is het verwijderen van een schadelijk voorwerp van de weg." (3)

  Hij liet het uitspreken en het handelen tot al-Iemaan behoren.

  53- En Allah - de Verhevene - zegt:

  Waarop hun Iemaan toenam. [Soerah Aal ‘Imraan 3:173]

  Opdat hun Iemaan toeneemt. [Soerah al-Fath 48:4]

  54- De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:

  "Degene die "laa ilaaha illallah" (er is geen ware god die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah) zegt, en in zijn hart het gewicht van een graankorrel, mosterdzaad of een maïskorrel aan Iemaan heeft, zal uit het Vuur verwijderd worden."(4)

  Dus maakte hij al-Iemaan verschillende niveaus.

  ________________________________________

  (1) Voetnoot van de vertaler: Hoenafaa: Moewahhidoen (mensen die Allah zuiver en alleen aanbidden), van alle religies neigend naar de religie van de Islaam.

  (2) Voetnoot van de vertaler: Zakaah: Een vastgesteld gedeelte van het bezit dat jaarlijks wordt uitgegeven voor o.a. het welzijn van de armen in de Moslimgemeenschap. Het geven van de zakaah is verplicht en is één van de vijf pilaren van de Islaam.

  (3) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

  (4) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door al-Boekhaarie met iets andere bewoordingen.

 4. #14
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Al-Iemaan in alles wat de Boodschapper heeft bericht

  55- Al-Iemaan in alles wat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft bericht en wat authentiek van hem is overgeleverd is verplicht, of wij hier nu getuige van waren of dat het voor ons verborgen is. We weten dat het de waarheid en de werkelijkheid is. Gelijk daarin is datgene wat we begrijpen en datgene wat we niet begrijpen, en waarvan we niet op de hoogte zijn van de werkelijke betekenis. Zoals: de overlevering van al-Israa(1) en al-Mi'raadj(2). Deze vonden plaats terwijl de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - wakker was en niet in een droom, want Qoeraysh(3) verwierp het en beschouwde het als iets ongeloofwaardigs, terwijl zij de dromen niet ontkenden.

  56- Een ander voorbeeld is toen de Engel des Doods tot Moesa kwam om zijn ziel te nemen, Moesa hem sloeg en zijn oog uitstak. Toen keerde hij terug naar zijn Heer, Die hem zijn oog teruggaf.

  57- En daartoe behoren ook de Tekenen van het Uur, zoals de verschijning van de Daddjaal(4), de neerdaling van ‘Iesa ibn Maryam(5) - ‘alayhis-salaam - waarop hij de Daddjaal doodt, de verschijning van Ja-djoedj en Ma-djoedj(6), de verschijning van het Beest, de zonsopkomst uit het westen en wat daarop lijkt van datgene wat authentiek is overgeleverd.

  58- De bestraffing en de genieting van het graf zijn waar. De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zocht zijn toevlucht hiertegen (de bestraffing) en gebood dat dit in elk gebed gedaan werd.

  59- De beproeving van het graf is waar, de ondervraging van Moenkar en Nakier(7) is waar, de opstanding na de dood is waar, en dat zal zijn wanneer Israafiel(8) - ‘alayhis-salaam - op de bazuin blaast, "daarop snellen zij uit de graven naar hun Heer". [Soerah Yaa Sien 36: 51]

  60- De mensen worden op de Dag der Opstanding blootsvoets, naakt, onbesneden en niets bij zich hebbend verzameld. Zij zullen op de laatste standplaats staan, totdat onze Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - voor hen bemiddelt en Allah - Gezegend en Verheven is Hij - hen afrekent. De weegschalen zullen geplaatst worden, de verslagen zullen uitgedeeld worden en de geschriften die de daden bevatten worden gegeven in de rechterhanden en de linkerhanden.

  Wat betreft degene dan die zijn boek in zijn rechterhand wordt gegeven. Hij zal een lichte afrekening berekend worden. En hij zal verheugd tot zijn familie terugkeren. En wat betreft degene die zijn boek achter zijn rug wordt gegeven. Hij zal om vernietiging schreeuwen. En hij zal Sa'ier (het laaiende Vuur) binnengaan. [Soerah al-Inshiqaaq 84:7-12]

  61- De Weegschaal heeft twee schalen en een tong, waarmee de daden gewogen worden. Allah - de Verhevene - zegt:

  Degenen wiens weegschalen zwaar wegen: zij zijn degenen die de welslagenden zijn. En degenen wiens weegschalen licht wegen: zij zijn degenen die zichzelf verloren hebben, in Djahannam (de Hel) zullen zij voor altijd verblijven. [Soerah al-Moe-minoen 23:102-103]

  62- Onze Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zal op de Dag der Opstanding een Fontein hebben, waarvan het water witter is dan melk en zoeter dan honing. Zijn drinkbekers zijn gelijk aan het aantal sterren aan de hemel. Wie hier een slok van neemt, zal hierna nooit meer dorst hebben.

  63- De Siraat(9) is waar. De deugdzamen zullen deze oversteken en de zondaren zullen er vanaf vallen.

  64- Onze Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zal bemiddelen voor degenen van zijn gemeenschap die het Vuur betreden van onder de verrichters van de grote zonden, waarop zij hieruit verwijderd zullen worden door zijn bemiddeling, nadat ze brandden en als houtskool en as waren geworden. Zij zullen het Paradijs betreden door zijn bemiddeling.

  65- Er zal ook bemiddeld worden door de rest van de Profeten, de gelovigen en de Engelen. Allah - de Verhevene - zegt:

  En zij bemiddelen niet, behalve voor hem in wie Hij welbehagen heeft. En zij staan vol ontzag uit vrees voor Hem. [Soerah al-Anbiyaa 21:28]

  66- En de bemiddeling van de bemiddelaars zal de ongelovige niets baten.

  67- Het Paradijs en het Vuur zijn twee schepselen die niet zullen vergaan. Het Paradijs is de verblijfplaats van de geliefden van Allah, en het Vuur is de bestraffing voor Zijn vijanden. De mensen van het Paradijs zullen daarin voor altijd verblijven. "Voorwaar, de misdadigers zullen eeuwig in de bestraffing van de Hel verkeren. (De bestraffing) zal voor hen niet verlicht worden, en zij zullen daarin wanhopigen zijn". [Soerah az-Zoekhroef 43:74-75]

  68- En de dood wordt gebracht in de vorm van een wit en zwart gekleurde ram, waarop deze geslacht wordt tussen het Paradijs en het Vuur. Daarna wordt er gezegd:

  "O mensen van het Paradijs, eeuwigheid (voor jullie) en geen dood (meer). En o mensen van het Vuur, eeuwigheid (voor jullie) en geen dood (meer)."

  ________________________________________

  (1) Voetnoot van de vertaler: al-Israa: De nachtreis van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - van Mekkah naar Jeruzalem.

  (2) Voetnoot van de vertaler: al-Mi'raadj: De opstijging van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - naar de hemelen.

  (3) Voetnoot van de vertaler: Qoeraysh: De stam van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam.

  (4) Voetnoot van de vertaler: ad-Daddjaal: Een misleidende man die aan het einde der tijden zal verschijnen en beweren dat hij Allah is.

  (5) Voetnoot van de vertaler: ‘Iesa ibn Maryam - ‘alayhis-salaam: Jezus, de zoon van Maria.

  (6) Voetnoot van de vertaler: Ja-djoedj en Ma-djoedj: Twee volkeren die aan het einde der tijden zullen verschijnen en iedereen op aarde zullen doden en alles wat zich hierop bevindt aan voorzieningen zullen verslinden.

  (7) Voetnoot van de vertaler: Moenkar en Nakier: Twee Engelen die de dode in zijn graf zullen ondervragen over zijn Heer, zijn religie en zijn Profeet.

  (8) Voetnoot van de vertaler: Israafiel - ‘alayhis-salaam: De Engel die belast is met het blazen op de bazuin.

  (9) Voetnoot van de vertaler: Siraat: De brug die over de Hel gespannen wordt en die de mensen moeten oversteken om het Paradijs te kunnen bereiken.

 5. #15
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam –

  69- Mohammad is de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, het Zegel der Profeten en de Meester der Boodschappers. Het geloof van een dienaar is niet geldig, totdat hij gelooft in zijn gezantschap en getuigt van zijn profeetschap. Er zal op de Dag der Opstanding niet tussen de mensen geoordeeld worden, behalve door zijn bemiddeling. En geen gemeenschap zal het Paradijs betreden, totdat zijn gemeenschap het zal betreden.

  70- De bezitter van het Vaandel van Lof, de Geprezen Standplaats en de Fontein waaruit gedronken wordt. Hij is de Leider der Profeten, hun woordvoerder en de bezitter van hun bemiddeling. Zijn gemeenschap is de beste gemeenschap en zijn Metgezellen zijn de beste metgezellen van de Profeten - vrede zij met hen allen.

 6. #16
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De besten der Metgezellen


  71- En de beste van zijn gemeenschap is Aboe Bakr as-Siddieq, daarna ‘Oemar al-Faaroeq, daarna ‘Oethmaan Dhoen-Noerayn en daarna ‘Alie al-Moertadaa - moge Allah met hen allen tevreden zijn, volgens datgene wat ‘Abdoellah ibn ‘Oemar - moge Allah met beiden tevreden zijn - heeft overgeleverd. Hij zei:

  "Wij waren - terwijl de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - leefde - gewoon te zeggen: "De beste van deze gemeenschap na haar Profeet is Aboe Bakr, daarna ‘Oemar, daarna ‘Oethmaan en daarna ‘Alie," en dat bereikte de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, waarop hij dit niet ontkende."(1)

  72- En het is authentiek overgeleverd van ‘Alie dat hij zei:

  "De beste van deze gemeenschap na haar Profeet is Aboe Bakr, daarna ‘Oemar en als ik het gewild had, zou ik de derde noemen."(2)

  73- Aboed-Dardaa heeft van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - overgeleverd dat hij zei:

  "De zon is na de Profeten en Boodschappers niet over een betere persoon opgerezen en ondergegaan dan Aboe Bakr."(3)

  74- En hij heeft van de schepping van Allah het meeste recht op het kalifaat na de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, vanwege zijn voortreffelijkheid, zijn voorgaan (in het betreden van de Islaam), het feit dat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - hem voor liet gaan in het gebed boven alle Metgezellen - de Tevredenheid van Allah is met hen - en de idjmaa' (consensus) van de Metgezellen - moge Allah tevreden met hen zijn - over zijn voorrang en het trouw zweren aan hem. En Allah zou hen niet verenigen op een dwaling.

  75- Daarna ‘Oemar - moge Allah tevreden zijn met hem, vanwege zijn voortreffelijkheid en het feit dat Aboe Bakr hem hiertoe machtigde.

  76- Daarna ‘Oethmaan - moge Allah tevreden zijn met hem, vanwege het feit dat de leden van de raad van overleg de voorkeur aan hem gaven.

  77- Daarna ‘Alie - moge Allah tevreden zijn met hem, vanwege zijn voortreffelijkheid en de consensus van de mensen van zijn tijd hierover.

  78- Zij zijn de rechtzinnige kaliefen en de rechtgeleide Imaams, waarover de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:

  "Houd jullie vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtzinnige en rechtgeleide kaliefen na mij. Bijt hier stevig in vast met jullie kiezen."(4)

  79- En de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:

  "Het kalifaat zal na mij dertig jaren duren."(5)

  En het laatste daarvan was het kalifaat van ‘Alie - moge Allah tevreden met hem zijn.

  ________________________________________

  (1) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door Aboe Daawoed (4628, en al-Albaanie verklaarde hem authentiek) met de volgende bewoordingen:

  "Wij waren - terwijl de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - nog in leven was - gewoon te zeggen: de beste van de gemeenschap van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - na hem is Aboe Bakr, daarna ‘Oemar en daarna ‘Oethmaan."

  En at-Tabaraanie voegde in een overlevering toe:

  "Waarop de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - dit hoorde en het niet afkeurde."

  (2) Overgeleverd door Ahmad in zijn Moesnad (1/106-110), zijn zoon ‘Abdoellah in "az-Zawaa-id" (1/10620110-127), Ibn Abie ‘Aasim in "as-Soennah" (1201) en al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek) in zijn revisie van "as-Soennah" (2/570).

  (3) Da'ief (zwak). Overgeleverd door Ahmad in "Fadaa-il as-Sahaabah" (135), Ibn Abie ‘Aasim in "as-Soennah" (1224) en Aboe Noe'aym (3/325).

  (4) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door Ahmad, Aboe Daawoed en at-Tirmidhie en zei: hasan sahieh, en al-Albaanie en een groep hebben hem sahieh (authentiek) verklaard.

  (5) Overgeleverd door Ahmad (5/220-221), Aboe Daawoed (4646-4647), an-Nasaa-ie in "Fadaa-il as-Sahaabah" (52), at-Tirmidhie (2226), al-Haakim (3/145) en al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek) in "as-Sahiehah" (459).

 7. #17
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  De getuigenis met het Paradijs en het Vuur

  80- We getuigen voor de tien dat zij het Paradijs zullen betreden, net zoals de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - voor hen getuigde en zei:

  "Aboe Bakr is in het Paradijs, ‘Oemar is in het Paradijs, ‘Oethmaan is in het Paradijs, ‘Alie is in het Paradijs, Talhah is in het Paradijs, az-Zoebayr is in het Paradijs, Sa'd is in het Paradijs, Sa'ied is in het Paradijs, ‘Abdoer-Rahmaan ibn ‘Awf is in het Paradijs en Aboe ‘Oebaydah ibn al-Djarraah is in het Paradijs." (1)

  81- Eenieder waarvan de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - getuigde dat hij in het Paradijs is, dan getuigen wij dat ook voor hem. Net zoals zijn woorden:

  "Al-Hasan en al-Hoesayn zijn de meesters van de jongeren van het Paradijs."(2)

  En zijn woorden tegen Thaabit ibn Qays:

  "Voorwaar, hij behoort tot de mensen van het Paradijs."(3)

  82- We verzekeren voor niemand onder de Moslims dat hij in het Paradijs of in het Vuur is, behalve voor degene waarvoor de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - dit verzekerde. Maar wij hopen voor de weldoener en wij vrezen voor de zondaar.

  ________________________________________

  (1) Overgeleverd door Aboe Daawoed (6949), at-Tirmidhie (3748), Ibn Maadjah (133) en Ahmad (1/187), en al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek).

  (2) Overgeleverd door at-Tirmidhie (3678) en Ahmad (3/166-167), en al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek) in "Sahieh Soenan at-Tirmidhie".

  (3) Overgeleverd door al-Boekhaarie (4846) en Moeslim (119).


 8. #18
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Het tot ongelovig verklaren van de Moslims

  83- Wij verklaren niemand van Ahl al-Qiblah tot ongelovige vanwege een zonde, noch doen wij hem uit de Islaam treden vanwege een daad.

  84- Wij beschouwen de bedevaart en de djihaad(1) als voortdurend, samen met de gehoorzaamheid aan elke leider, of hij nu deugdzaam of slecht is. En het vrijdaggebed achter hen is toegestaan.

  85- Anas zei: "De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:

  "Drie zaken behoren tot de essentie van al-Iemaan (het Geloof): het zich onthouden van (het kwaaddoen van) degene die "Laa ilaaha illallah" (er is geen ware god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah) zegt. Wij verklaren hem niet tot ongelovige vanwege een zonde, noch doen wij hem uit de Islaam treden vanwege een daad. De djihaad duurt voort, vanaf (de dag) dat Allah mij gezonden heeft, totdat het laatste deel van mijn gemeenschap de Daddjaal zal bestrijden. Noch het onrecht van een onrechtvaardige leider, noch de rechtvaardigheid van een rechtvaardige leider zal deze afschaffen. En het geloven in de voorbeschikking."

  Overgeleverd door Aboe Daawoed.(2)
  ________________________________________

  (1) Voetnoot van de vertaler: Djihaad: Het strijden op de weg van Allah, of elke andere inspanning om het Woord van Allah superieur te maken.

  (2) Overgeleverd door Aboe Daawoed (2532). Al-Albaanie verklaarde hem da'ief (zwak) in "Da'ief Soenan Abie Daawoed", omdat zijn keten Yazied ibn Abie Noeshbah bevat en hij is onbekend, zoals in "at-Taqrieb" (2/371) staat.

 9. #19
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De rechten van de Metgezellen

  86- Tot de Soennah(1) behoort de getrouwheid aan de Metgezellen van de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, hen liefhebben, het noemen van hun goede eigenschappen en het vragen aan Allah om hen genadig te zijn en hen te vergeven. En ook het zich onthouden van het noemen van hun slechte eigenschappen en datgene waarover zij onenigheid hadden, het geloven in hun deugden en het erkennen van hun voorrang.

  Allah - Verheven is Hij - zegt:

  En degenen die na hen kwamen, zeggen: "Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons vooraf zijn gegaan in het geloof en plaats in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. [Soerah al-Hashr 59:10]

  Mohammad is de Boodschapper van Allah. En degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen, en barmhartig onderling. [Soerah al-Fath 48:29]

  87- En de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:

  "Scheld mijn Metgezellen niet uit, want voorwaar, als één van jullie het gelijke aan de berg Oehoed in goud zou uitgeven, dan zou dat niet een moedd (handvol) van één van hen bereiken, noch de helft daarvan." (2)

  88- En tot de Soennah behoort het vragen aan Allah om tevreden te zijn met de vrouwen van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, de Moeders der Gelovigen, de gereinigden en gezuiverden van elk kwaad. De beste van hen zijn Khadiedjah bint Khoewaylid en ‘Aa-ishah as-Siddieqah bint as-Siddieq (de Waarheidsgetrouwe en dochter van de Waarheidsgetrouwe), die Allah in Zijn Boek gezuiverd heeft, en de echtgenote van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - in deze wereld en in het Hiernamaals. Wie haar dus belastert met datgene waarvan Allah haar gezuiverd heeft, die is waarlijk ongelovig aan Allah - de Geweldige.

  89- En Moe'aawiyah is de Oom der Gelovigen, de schrijver van de Openbaring van Allah en één van de kaliefen van de Moslims - moge Allah met hen allen tevreden zijn.
  ________________________________________

  (1) Voetnoot van de vertaler: Soennah: Datgene waarop de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en zijn Metgezellen zich bevonden, betreffende de ‘aqiedah (geloofsleer) en de daden.

  (2) Overgeleverd door al-Boekhaarie (3673) en Moeslim (2540, 2541).

 10. #20
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De gehoorzaamheid aan de gezaghebbers


  90- Tot de Soennah behoort het luisteren naar en het gehoorzamen van de leiders van de Moslims en heersers van de Gelovigen, zowel de deugdzamen als de zondigen onder hen. Dit is zolang zij ons niet bevelen Allah ongehoorzaam te zijn, want er is geen gehoorzaamheid aan wie dan ook, als het gaat om ongehoorzaamheid aan Allah.

  91- Degene die het kalifaat wordt gegeven, terwijl de mensen akkoord gaan en tevreden met hem zijn, of hen met zijn zwaard overweldigt, totdat hij kalief wordt en Leider der Gelovigen wordt genoemd; het is verplicht om hem te gehoorzamen en het is verboden om hem tegen te werken, tegen hem in opstand te komen en om tweedracht te zaaien tussen de Moslims.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •