Wie of wat is een Taghoet?Elke Boodschapper nodigt zijn volk uit naar de Eenheid van en gehoorzaamheid aan Allaah en het laten van de toeschrijving van partners aan Hem en ongehoorzaamheid aan Hem. Allaah Ta’ala zegt: En voorzeker, wij hebben aan iedere oemmah (gemeenschap, natie) een Boodschapper gezonden (die zei), aanbid Allaah (alleen) en houd afstand van Taghoet. (Soerah an-Nahl Vers : 36)

Aanbid Allaah betekent: Gehoorzaam Hem, maak Hem één, wees standvastig op Zijn religie, en vermijd de Taghoet.

De Taghoet is een ieder die naast Allah aanbeden wordt terwijl hij daarmee eenstemt, en een ieder die met iets anders dan datgene wat Allaah heeft neergezonden regeert of daarnaar uitnodigt. At-Taghout komt (taalkundig) van At-Toeghjaan (tirannie) en dit betekent het overschrijden van de preken. Je zegt ´tagha´ tegen het water wanneer het zijn perken te buiten is gegaan. De Taghoet is degene die zijn perken te buiten is gegaan met zijn Shirk of Koefr, of naar één van de twee uitnodigt.

Iblies is de meest slechte Taghoet en hun leider, moge Allaahs Vloek op hem rusten hierna ieder die uitnodigt naar de aanbidding van zichzelf of het goed vindt, dat anderen hem aanbidden zoals: Farao en Namroed. (En één van de Slechtste Taghoet´s is ook) degene die beweert dat hij kennis heeft van het onwaarneembare zoals, voorspellers, waarzeggers en tovenaren in al Djahieliejah en in Islaam. (Verder is ook één van de slechtste Taghoet´s) degene die met iets anders regeert dan datgene wat Allaah heeft geopenbaard. Dit zijn de hoofden der Taghoet´s, en een ieder die de grenzen overschrijdt en buiten de gehoorzaamheid aan Allaah treedt heeft een ´´Taghout´´. Allaah (Soebhaanehoe wa Ta`ala) zegt:

Er is geen dwang in de godsdienst (niemand mag gedwongen worden om de Islaam te aanvaarden). Ar Rushd is duidelijk onderscheiden van al Ghay… (Soerah al-Baqarah Vers: 256)

Ar Rushd, dit houdt in: de Islaam en datgene waar de Profeet mee gekomen is al-Ghay, dit houdt in: ongeloof in Allaah en de dwaling. Allaah (Soebhaanehoe wa Ta`ala) zegt: en hij die de Taghout (magiër, Satan, afgod, elke kopstuk van dwaling) verwerpt en in Allaah gelooft, heeft zeker de stevigste knoop vastgegrepen, die niet ontbonden kan worden. En Allaah is Alhorend, Alwetend. (Soerah al Baqarah Vers: 256)

Het verwerpen van de Taghoet houdt in: ´De ontkenning van hem en de overtuiging dat hij vals is, wat er toe leidt dat hij de Shirk verwerpt. Uitspraak van (Soebhaanehoe wa Ta`ala) …en in Allaah gelooft .. houdt in: ´Gelooft in dat Allaah de ware God is, Degene Die hij aanbidt. En (gelooft) in de Islaamitische Wet en in (het Profeetschap van) Mohammed en zich hieraan overgeeft. Want, dat is een gelovige! Hierna zegt Hij (Soebhaanehoe wa Ta`ala) ….heeft zeker de stevigste knoop vastgegrepen i.e.: vastgepakt …. De stevige knoop dit is La ilaaha illa Allaah. Kalimat at Tauwhied. En dit betekent: Hij heeft de knoop beetgepakt die onmogelijk kan worden gebroken. Beter gezegd, degene die deze (knoop) oprecht beetpakt en hier standvastig op blijft zal het Paradijs en gelukzaligheid bereiken. Want (knoop) heeft rechten end deze rechten zijn; Allaahs Tauwhied, gehoorzaamheid aan Hem en het volgen van Zijn Wetten.


door Shaych al-Iemaan al-Allaamah Abdoel Aziez ibn Baaz Rahimahu AllaahHoeveel soorten Taaghoet bestaan er?

Er zijn vele soorten, maar van de voornaamste zijn er vijf:
- Iblies, de vervloekte door Allaah
- degene wordt aanbeden met zijn instemming
- degene mensen oproept om hem te aanbidden
- degene beweert de kennis te hebben van het onwaarneembare.
- degene regeert met andere wetten dan die door Allaah zijn gezonden.


[Wij zijn bevolen om er niet in te geloven en hun allen te vermijden en toe te wijden aan de wil van Allaah]

De Taghoet: Omar ibn Chattaab (radie Allaahoe `anhoe) heeft gezegd: De Taghoet is de shaitaan (de duivel).’’ (Overgeleverd door At-Tabarie in zijn Tafsier nr, 5834, 5835 e.a.)

Djaabir Ibn Abdillaah (radie Allaahoe `anhoe) heeft gezegd: ‘’De Taghoet zijn waarzeggers waar de satans op neerdalen (met kwade ingevingen).’’ (Overgeleverd door Ibn Abie Haatim en al-Boechaarie in zijn Sahieh (8/251).

Iemaam Maalik Ibn Anas (radie Allaahoe `anhoe) heeft gezegd: ‘’De Taghoet is alles dat naast Allaah aanbeden wordt’’ (Overgeleverd door Ibn Abie haatim zoals in Dor al-Manthoer (2/2)

Ibn Qayyim (rahiemehoellaah) heeft gezegd: ‘’De Taghoet is alles waar een dienaar zijn grenzen mee overschrijdt, van aanbedene. Gevolg (leider) of gehoorzamheid.’’ (Ibn Qayyim in Alaam al-Moewaqie’ien (1/53).

Allaah is de beste der Kenners!

Bron: Samengesteld door broeder Abu AbdulWahhab