De Overtuigingen van de Selefoes-Saalih
Door ash-Shaikh Muhammad at-Tayyib B. Is-Haq al-Ansari al-Madani.

Nu na de inleidende woorden, {zal ik verder gaan door te zeggen}, ik geloof dat Allaah Eén God is, buiten Wie er geen god is, de Enige, as-Samadh Die niet verwekt en is niet verwekt. Niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Hij. Wie dan ook maar enige daad van aanbidding toewijdt aan anderen dan Allaah is een mushrik, ongelovige.

Ibaadah of aanbidding is een definitie wat alles samenbrengt waar Allaah van houdt en goedkeurt van woorden en daden zoals de vijf pilaren van Islaam, smeekbede, verwachting, angst, vertrouwen, zoeken voor hulp en verlichting, deemoed, beloftes en andere vormen van aanbidding. Dat Allaah, Die ver verwijderd is van alle imperfectie, is bevoegd met alle eigenschappen waarmee Hij zichzelf heeft gekwalificeerd, en genoemd met de namen met wat Hij zichzelf heeft benoemd, en met wat Zijn Boodschapper Mohammad Hem heeft genoemd van alle mooie namen en de voortreffelijke kwaliteiten waarmee Hij daadwerkelijk is gekwalificeerd en niet metaforisch. Dergelijke eigenschappen zoals Zichzelf zetelen op Zijn Troon of het verheffen erop zonder gedetailleerde beschrijving, vergelijking, of toelichting zoals Allaah zegt:

“De Barmhartige, Die op de Troon zetelt.”
[Soerah Tha Ha (20): 5]. En dat Hij Oneindig Voortbestaande toespraak in aard spreekt, die uitgesproken is in gebeurtenissen. Het is overgeleverd dat de vrome voorgangers beweren dat Hij nog steeds gekwalificeerd is door het eigenschap van toespraak en voor altijd zal spreken als Hij dat wilt. En zijn toespraak is de Qur’aan die de verwoording is die werd gezonden naar Mohammad voor aanbidding en onnavolgbaar die Jabriel , vrede zij met hem, direct heeft gehoord van Allaah zonder een tussenpersoon, en werd neergezonden aan Mohammad letter en betekenis zoals hij het heeft gehoord van zijn Heer. De verwoording van Qur’aan is van Allaah en niet van Jabriel of van Mohammad. Het bestaat uit de woorden van Allaah Die het heeft uitgesproken in letter en geluid, zoals Hij Moesa riep toen het laatstgenoemde (i.e. geluid) kwam naar de boom:

“Voorwaar, Ik ben jouw Heer, dus trek jouw sandalen uit: voorwaar, jij bevindt je in de heilige vallei Thoewa.” [Soerah Tha Ha (20): 12]

En als Hij Zijn dienaren op de Dag der Opstanding zal oproepen met een stem die gehoord zal worden door de verre en de nabije het gezegde: “Ik ben de Koning. Ik ben de Berekenaar.” Het is precies zoals Hij spreekt tegen Zijn Boodschappers en engelen, en aan wie Hij wenst van Zijn dienaren, of zendt hun Zijn woorden neer van Zijn non-eeuwige maar ongeschapen toespraak in Zijn Geschriften. Net als de rest van Zijn eigenschappen, Zijn toespraak is ongeschapen.

Het is bevestigd dat Allaah, glorie is aan hem, is gekwalificeerd met de eigenschappen van liefde, plezier, afkeer, neerdalen, het geven van leven en dood, ergenis en Hij is zeer opgetogen met het berouw van Zijn dienaar; en dat Allaah, die ver is verwijderd van alle imperfectie, zal worden gezien door de gelovigen op de Dag des Oordeels met hun eigen ogen, zoals het is aangegeven in vele verzen en authentieke Ahadeeth (overleveringen). Deze eigenschappen en de andere vergelijkbare zijn niet figuurlijk, maar daadwerkelijk en echt, zoals het is bevestigd door de Boek en de Soennah. Allaah de Verhevene zegt:

“Allaah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig” [Soerah al-Ikhlash (112): 2-4]

Dit is onze overtuiging die we bevestigen in gehoorzaamheid aan Allaah, respecteren Zijn namen en eigenschappen zonder het te specificeren, het toe te schrijven van menselijke eigenschappen, noch het af te beelden noch enkele van hen te ontkennen. Allaah zegt: “Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende , de Alziende.” [Soerah as-Sjoera (42): 11]

Wij getuigen dat Mohammad Zijn Dienaar en Boodschapper is voor zowel de jinn en de mensen, en dat hij de Boodschap bekend maakte, voltooïde de taak die was toevertrouwd aan zijn vertrouwen, leidde zijn Oemmah (volk) oprecht en bleef op de weg van Allaah strijden totdat Allaah de godsdienst had vervolmaakt door hem. Allaah zegt :

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen,” [Soerah al-Ma’idah (5): 3]

Vervolgens nam Allaah hem bij Hemzelf en verenigde hem met het hoogste gezelschap in het Paradijs. Hij verliet deze wereld en zijn mensen, waarvan niemand geloof zal verkrijgen totdat en tenzij hij zijn wensen ondergeschikt aan de Boodschap waar hij (Mohammad) mee was gekomen, en totdat hij meer geliefder wordt bij hem dan hemzelf, zijn zonen en de gehele mensheid. Het houden van de Boodschapper betekent het gehoorzamen van zijn bevelen, het geloven in zijn uitspraken en het vermijden van zijn verboden. Het betekent ook dat Allaah alleen aanbeden zal worden met de handelingen van aanbidding die hij wettig maakte. Bovendien zou de Boodschapper van Allaah niet zo mogen worden verheerlijkt, buitensporig opgehemeld noch verheffen boven het niveau waarop Allaah hem heeft geplaatst door middel van hem te smeken voor het zoeken naar hulp of verlichting van hem. De Boodschapper van Allaah heeft gezegd: “Du’a (smeekbede) is aanbidding.” En hij heeft gezegd: “Werkelijk, ik ben niet degene die opgeroepen wordt voor hulp; Allaah, glorie is aan Hem, is Diegene die voor hulp wordt opgeroepen.” Het oproepen van de Boodschapper van Allaah om hulp, zegt niets van het zoeken bij de andere vrome mensen, is gelijkwaardig aan shirk, of een handeling van polytheïsme. Op dezelfde manier, het hart toe te schrijven aan anderen dan Allaah, de Verhevene voor het ontvangen van profijt of het afweren van kwaad door hen onafhankelijk, of hun als bemiddelaars gebruiken tussen hen en Allaah. [Het hart toe schrijven aan vrome mensen of jinn door hun zaken aan hen toe te vertrouwen, het terugkeren naar hen voor hulp, het opofferen van dieren voor hen om hun behoeften te laten vervullen of het ontvangen van verlichting vormen toeschrijvingen van partners aan Allaah, moge het mysterieuze combinatie van woorden zijn of litanies (lofprijzingen); wat shrik en misleiding is waarvan Allaah geen bewijs heeft neergezonden. Allaah heeft Zijn Booschapper gezonden om zulke praktijken te vermijden en uit te roeien en de harten te verschonen van ongeloof. Er is geen kracht noch macht behalve, of door middel van Allaah, de Verhevene, de Almachigste.]

We geloven dat de engelen en de Geschriften van Allaah waar zijn, de Profeten zijn waar; wederopstanding na de dood is waar; Jannaah is waar en de Hellevuur is waar. We geloven ook dat de Weegschaal waar is en de Hawd van onze Profeet is waar; diegene die ervan zal drinken zal nooit dorstig voelen. Afvalligen en mensen van bid’ah of innovaties in godsdienstige zaken, zullen ervan worden uitgesloten.

We geloven in de voorbestemming en in zowel haar goede als slechte consequenties. We geloven dat de bemiddeling van onze Profeet Mohammad en alle Profeten, vrede zij met hen, en de vrome mensen waar is, maar het vindt slechts plaats met voorafgaande verlof van Allaah aan de middelaar, indien Allaah tevreden is met degene in wiens naam de bemiddeling zal worden gemaakt. Allaah de Verhevene zegt: “Wie is degene die van voorspraak is bij Hem zonder Zijn verlof?” [Soerah al-Baqarah (2): 255]

En Hij zegt:

“En zij zijn niet van voorspraak, behalve voor wie Hem welgevallig zijn.” [Soerah al-Anbiya’ (21): 28]

En dat onze Profeet de eerste bemiddelaar is en de eerste van wie de bemiddeling zal worden aanvaard; en dat er voorrechten van bemiddeling zijn waarmee hij alleen onderscheiden wordt; voordat er wordt verder gegaan met het Definitieve oordeel (tussen de mensheid) wat genoemd wordt als al-Maqam al-Mahmoud in de Qur’aan, waarvoor alle Profeten en Boodschappers het als een onplezierige wedijvering zullen beschouwen. Van zulke voorrechten worden ook de bevrijding van het Vuur bemiddeld voor diegenen die de Hellevuur binnen gingen, en lieten hen Jannaah toe nadat zij waren gezuiverd.

Wij geloven dat de beste van de generaties zijn diegenen die rondom de Boodschapper van Allaah waren verzameld, geloven in hem; zij zijn zijn metgezellen, dan degenen die hen volgden met vroomheid, zoals de Profeet heeft gezegd: “De beste van de generaties is die van mij, dan die na hen volgden en dan die na hen volgden..”

Wij geloven ook dat de beste van de toespraken is de toespraak van Allaah, en de beste leiding is de leiding van Mohammad, en het slechte van alle (godsdienstige) zaken is innovaties (bid’ah), en elke bid’ah is misleiding.

Was het niet de angst voor langdradigheid; dan hadden we voor elk kwestie van het bovengenoemde voorzien met een bewijs vanuit het Boek van Allaah , de Sounnah van Zijn Boodschapper en de éénstemminghied van de vrome voorgangers.

We vragen Allaah de Verhevene om ons te leiden op Zijn rechte pad, en al onze daden te accepteren en onze uitspraken, ons te beschermen van de misleidende kwellingen, daarvan de verborgene of zichtbare, en ons standvastig te maken in ons geloof en dat we als Moslims mogen sterven. O Allaah! verhef de roem van Mohammad en zijn familie en schenk hun Vrede en Zegeningen.


Bron: Samengesteld door broeder Abu AbdulWahhab