De uitnodiging begint eerst met het corrigeren van de Aqiedah.


Geschreven door Shaych Saalih al-Fawzaan

“…Tevens van de methodologie van het uitnodigen naar Allah is het stellen van prioriteiten. Daarmee bedoelende, een persoon start eerst met de meest belangrijke dingen, zoals dit ook de uitnodiging van de boodschappers (عليهم الصلاة و السلام) was.

De boodschappers begonnen eerst met het corrigeren van de geloofsovertuigingen (`aqiedah), want dat is het fundament. Als dan eenmaal de geloofsovertuigingen gecorrigeerd waren dan keerden zij zich naar het corrigeren van andere zaken. (Dan) keerden zij naar het corrigeren van de sociale omgang, manieren en normen en waarden.

Wat het corrigeren van deze zaken betreft voordat men het geloof corrigeert, dan is het niet mogelijk dat de uitnodiging succesvol zal zijn, want het is niet gebouwd op een correct fundament. Alles dat gebouwd is zonder een fundament zal instorten. Vanwege deze reden is het startpunt van de uitnodiging van alle boodschappers het corrigeren van het geloof.

Het eerste dat iedere boodschapper tegen zijn volk zei was:

En aanbid Allah (alleen), en plaats geen deelgenoten naast Hem (in Zijn aanbidding) [Soerah An-Nisaa (4): 36]

Precies zoals Noeh, Hoed, Saalih, Shoe'aib en Iebrahiem ook zeiden en zoals onze Profeet Mohammed (صلى الله عليه و سلم) zei terwijl hij dertien jaar lang in Mekka verbleef, de mensen opdroeg hun geloofsovertuiging te corrigeren door Allah alleen te aanbidden zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen en door het verlaten van de aanbidding van afgoden, bomen en stenen.

Wanneer het geloof vervolgens gegrondvest was, werd de rest van de Islamitische wetgeving aan hem (de profeet) geopenbaard. Het gebed, de zakaat, het vasten (tijdens de maand Ramadan) en de Hadj, werden allemaal verplicht. De islamitische geboden werden verplicht nadat het geloof gegrondvest en werkelijk oprecht was.

Toen de Profeet (صلى الله عليه و سلم) mensen stuurde voor da'wah, beval hij hen om te beginnen met het corrigeren van de geloofsovertuiging van de mensen. Zodanig dat toen hij Moe'adh naar Jemen stuurde, zei hij (صلى الله عليه و سلم) tegen hem:

U gaat naar een volk van de Mensen van het Boek (Ahloel-Kitaab, de Joden en de Christenen). Dus laat het eerste waar u hen tot uitnodigt de getuigenis zijn (dat er niets en niemand waardig is om aanbeden te worden behalve Allah). Als zij dat van u accepteren, informeer hen dan dat Allah hen de vijf dagelijkse gebeden verplicht heeft gesteld gedurende de dag en een nacht. Als zij dat van u accepteren, informeer hen dan dat Allah hen een liefdadigheid (zakaat) verplicht heeft gesteld dat van de rijken wordt genomen en aan de armen wordt gegeven.” [Sahieh Al-Boechaarie 5/109, overgeleverd door ‘Abdoellaah bin Abbaas]

Kijk hoe hij (صلى الله عليه و سلم) hen beval om met de geloofsovertuiging te beginnen en als zij dit accepteerden en Allah uitzonderden in Zijn aanbidding, droeg hij hen het gebed op. De reden hiervoor is dat het gebed niet correct is behalve wanneer de geloofsovertuiging eerst correct is. Als zij de uitnodiging naar Allah accepteren en het gebed tot stand brengen, dan zou hij hen op moeten dragen om de zakaat te betalen, want de zakaat zal niet correct zijn totdat het geloof gecorrigeerd is en het gebed tot stand wordt gebracht.

Op deze manier is de religie gebouwd op het fundament van de tauwhied (Eenheid van Allah) en het aanbidden van Allah.

Deswege moeten de uitnodigers zichzelf met deze zaak bezig houden. Bedoelende, het corrigeren van de geloofsovertuiging van de mensen door de ongelovigen uit te nodigen om de Islaam binnen te treden met de getuigenis (dat er niets en niemand waardig is aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is). En tevens door het uitnodigen van degenen die zichzelf aan de Islaam toeschrijven maar fouten in hun geloofsovertuiging hebben, om hun geloofsovertuiging te corrigeren. Het is niet voldoende voor een persoon zichzelf toe te schrijven aan de Islaam en toch een defect geloofsovertuiging te hebben. Islaam zal nooit bereikt worden zonder dat de geloofsovertuiging eerst gecorrigeerd wordt.”

Bron: Fragment uit het boek: Moehadaraat fie al-`aqiedah wa al-da`wah
Directe link:
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Library/tabid/90/Default.aspx?view=page&PageID=450&pageno=1&bookid= 22&section=1