De profijtvolle boeken in 'Aqiedah


Shaykh 'Abdoel-'Azeez ibn Baaz rahimahoellaah

Vraag:

Wat zijn de authentieke `aqiedah (geloofsleer) boeken die u de student van de kennis adviseert te lezen en voldoening mee te hebben. En wat is uw advies voor de uitnodigers die de mensen uitnodigt vanonder de algemene mensen van het platteland die behoeftig zijn aan het leren van de fundamenten van de `aqiedah.

Antwoord:

De geweldigste en meest profijtvolle boek in `aqiedah is het boek van Allah, de Qor`aan. In dit boek zit leiding en licht. Dus ik adviseer eenieder, mannen en vrouwen, oud en jong om zich te bekommeren om de Qor`aan en om zich in te zetten om deze te memoriseren en in het vermeerderen van het reciteren ervan. Hij (i.e. Qor`aan) is het boek van `aqiedah en het boek van leiding en hij (i.e. Qor`aan) is de genezer en de profijtvolle.
Zoals Allah zegt:
Voorwaar, de Qor`aan leidt naar datgene wat rechtvaardiger en meest juist is. [Soerah al-Israa (17): 9]

Zeg: “Hij (i.e. de Qor`aan) is voor degenen die geloven, Leiding en genezing. [Soerah al-Foessilat (41): 44]

En hij (i.e. Qor`aan) is de rechte weg. Dus ik adviseer alle moslims waar dan ook, alle mannen en vrouwen, Arabieren en niet-Arabieren, ik adviseer hen allen om vast te houden aan de Qor`aan. En om de Qor`aan te verheerlijken en ernaar te handelen en om zijn (i.e. Qor`aan) recitatie te vermeerderen waar men dan ook mag zijn, vanuit de moeshaf en vanuit memorisatie. En om zijn geboden uit te voeren en weg te blijven van zijn verboden.

Hij (i.e. Qor`aan) is het boek van `aqiedah, handelen, leiding, vreugde en al het goede zit erin. En het bevat de uitnodiging naar al het goede en het bevat een uitnodiging naar edele manieren en oprechte handelingen. En het bevat verhalen over het verleden, over het goede en slechte. Hij (i.e. Qor`aan) bericht ons over de mensen van het goede en slechte in het verleden. Dus het is aan de gelovige man en vrouw om datgene eruit te nemen wat verwijst naar het goede en op te passen en weg te blijven van datgene wat slecht is waar de Qor`aan voor heeft gewaarschuwd.

Vervolgens de overleveringen van de profeet (صلى الله عليه و سلم). De boeken van hadieth zoals de sahihs[1] en de soennan[2] en de authentieke moesnads[3]. De geleerden geven gradaties aan de overleveringen, zij onderwijzen het aan de mensen en verspreiden (deze overleveringen) onder hen.

En ook alle bekende `aqiedah boeken van de geleerden van ahloes-soennah wal-djamaa`ah, de goede, bekende boeken daar dient men hulp bij te zoeken en ervan te profiteren in het onderwijzen van het goede aan de mensen. De bekende boeken van de vrome voorgangers zoals de boeken van Shaych al-Islaam ibn Taymiyyah en ibn al-Qayyim (
رحمه الله) en andere bekende geleerden die bekend staan om hun juiste `aqiedah. En zoals de boeken van shaych Mohammed bin `Abdoel-Wahhaab (رحمه الله), en de iemaams van de da`wah uit Najd. Toen Allah deze da`wah vergemakkelijkte in de 12de eeuw en zij (de geleerden van Najd) datgene schreven en verzamelde waarmee Allah de mensen mee liet profiteren zoals:

· Kitaab at-Tauwhied
· Oesoel at-Thalaata
· Kashf as-Shoeboehaat
· Adaab mashie ila as-salaat
· De rasaa`iel (verhandelingen) van de geleerden in het boek Dorar as-Sieniejjah.
· Taysier al-`aziez al-hamied sharh Kitaab at-Tauwhied van Shaych Soelaymaan.

Dit zijn de geweldige boeken. En zo ook:

· Aqiedat al-Wasatiyyah van shaych al-Islaam ibn Taymiyyah
· At-Tadmoeriyyah
· Minhaadj al-Soennah
· Al-Hamawiyyah
· Aqiedah at-Tahawiyyah en haar uitleg van ibn Abie al-`Izz
· Loem`at al-I`tiqaad van al-Moeghnie

En andere soortgelijke goede boeken, de boeken van de vrome voorgangers die een persoon steunen in het goede en de waarheid verspreiden en de mensen het goede onderwijzen.

Bron: Madjmoe`al-Fataawa wa Maqaalaat moetanawie`ah, deel 28 blz 73

[1] Voetnoot vertaler: Sahih al-Boechaarie en Sahih Moslim.
[2] Voetnoot vertaler: Tirmidhi, Aboe Dawoed, an-Nasaa`ie en ibn Maadja.
[3] Voetnoot vertaler: zoals de Moesnad van Iemaam Ahmed.