salam alikoem wrhmatoe allhi wbraktoeg,
eerst en voraal hoop jullie in goed gezonheid en sterke iman tetreffen

al imaan 3 : Geloof in boeken van Allah

Stellig te geloven dat Allah, de Verhevene, deze boeken heeft geopenbaard aan Zijn Gezanten voor Zijn dienaren en de inhoud ervan waarlijk uitspraken van Hem bevatten. Hij heeft ze uitgesproken op een passende wijze bij Hem, de Verhevene.
Deze boeken zijn de waarheid, het licht en de leidraad voor alle mensen in dit leven en in het hiernamaals.

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft uit genade voor ons Boeken en Profeten gestuurd om ons te leiden tot de waarheid, boeken zodat we niet vergeten en heeft Profeten om ons te laten zien hoe we de wetten moeten uitvoeren.
Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt in de Koran:
"Jullie die geloven! Gelooft in Allah, in Zijn gezant, in het boek dat Hij heeft gezonden aan Zijn gezant en in het boek dat Hij al eerder heeft gezonden." (Soerat An-nisaa': vers 136)
3 geloof in boeken van allah (swt)

Allah heeft ons dus opgedragen in Hem te geloven, in Zijn Gezant, in Zijn boek dat Hij heeft geopenbaard aan Zijn Gezant, vrede zij met Hem, dat is de Koran. Ook heeft Hij ons opgedragen in de geopenbaarde boeken voor de Koran te geloven. De Profeet, vrede zij met Hem, heeft over het geloof gezegd:
"Dat je in Allah gelooft, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn gezanten, in de laatste dag en in de voorbestemming, in het goed en het kwaad." (Overgelverd door Mouslim)
Het geloven in de boeken betekent:
Geloven dat ze waarlijk afkomstig zijn van Allah, het geloven in wat Allah door middel van deze boeken heeft gezegd, zoals de heilige Koran dat geopenbaard is aan onze Profeet Mohammed, vrede zij met Hem, en de Thoeraat dat is geopenbaard aan Moesa, vrede zij met Hem, en de Injiel dat geopenbaard is aan Issa, vrede zij met Hem en als laatste het geloven in de aankondigingen, zoals die in de Koran zich bevinden. Geloven in deze boeken is een van de hoekstenen van het geloof als geheel zoals Allah, de Verhevene, heeft verkondigd:
De Koran verschilt van de voorafgaande boeken, want die waren slechts voor bepaalde groepen mensen bedoeld. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:
"Deze Koran is aan mij geopenbaard, opdat ik jullie en wie ermee bereikt wordt daarmee waarschuw". (Soerat Al-an'aam: vers 19)
De Koran is het woord van Allah dat is geopenbaard aan onze Profeet en ons voorbeeld Mohammed, vrede zij met Hem. Dat is ook de reden dat een gelovige dit boek als verheven moet beschouwen, en ervoor zorgen de opdrachten te volgen, het te blijven lezen en zich in de inhoud te verdiepen.
Het doet ons genoegen dat de Koran ons in het tegenwoordige leven de juiste weg wijst. Het is ook de reden voor de overwinning in het hiernamaals. De Koran heeft talloze kenmerken en eigenschappen die de andere heilige boeken niet hebben, waaronder:
De heilige Koran is de essentie van de Goddelijke mededelingen. Het bevestigt de heilige boeken die vooraf zijn geopenbaard en erkent wat hun inhoud is zoals het aanbidden van Allah, de enige God. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:
"En Wij hebben het boek met de waarheid naar jouw neer gezonden ter bevestiging van wat er voordien van het boek al was en om erover te waken." (Soerat Al-ma'ida: vers 48)
De zinsnede 'Ter bevestiging van wat er voordien van het boek al was' betekent dat de Koran de waarheid van deze boeken bevestigt. De zinsnede 'Om erover te waken', betekent bewaren van en getuige zijn voor deze boeken.
Allah, de Verhevene, heeft het op Zich genomen de Koran te behoeden, zodoende zijn er ook geen veranderingen aangebracht in de Koran en dat zal ook nooit hoeven te gebeuren. Allah heeft ook gezegd:
"Wij hebben de vermaning neergezonden en Wij waken erover." (Soerat Al-hijr: vers 9)
De Fitrah geeft aan dat de mens een God nodig heeft en het nodig heeft om Hem te aanbidden. Mensen worden geboren in deze staat (Fitrah) en zijn dus moslim als ze geboren worden. Het zijn de ouders die hen veranderen tot een christen of een jood etc.

"Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. - De schepping van Allah kent geen verandering. - Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet." (30: 30).

Toen Aïcha, moge Allah met haar tevreden Zijn, werd gevraagd over de eigenaardigheid van de Profeet, vrede Zij met Hem, antwoordde zij:
'Zijn eigenaardigheid was de Koran' . (Overgeleverd door Mouslim)
De "Hadeeth" betekent dat de eigenaardigheden van de Profeet, vrede zij met Hem, de praktijk vormen van de mededelingen van de Koran en de "Shariâ". Hij heeft namelijk de volmaaktheid bereikt wat betreft het volgen van de Koran als leidraad en vandaar dat wij werden opgedragen Hem als voorbeeld te volgen, Hij is het deugdzame voorbeeld voor een ieder van ons. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:
"Jullie hebben toch in Allahs gezant een goed voorbeeld voor wie op Allah en de laatste dag hopen en Allah veel gedenken". (Soerat Al-ahzaab: vers 21)
We hebben Allah te danken voor Zijn genade door deze boeken te laten neerdalen want deze boeken zijn het licht en de leidraad in dit leven en in het hiernamaals. Het is dus een verplichting Allah te danken voor Zijn grootse gaven